Gå til sidens indhold

Relevans

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Personstatistik
Jens Bjerre
39 17 36 77

jbe@dst.dk

Hent som PDF

Børnepasning før skolestart

Ministerierne anvender statistikken til sammenligning af kommuners ressourcetildeling til børnepasning og til udvikling af politik på området. Fra 2022 vil kommunerne også kunne anvende statistikken til sammenligning på tværs af forældrebestyrelser i egen kommune. Interesseorganisationer, såsom BUPL, KL og FOLA anvender statistikken til at vurdere ressourcetildelingen og serviceniveauet på børnepasningsområdet. Data er indsamlet på baggrund af en aftale mellem Danmarks Statistik og Børne- og Undervisningsministeriet.

Brugerbehov

Ministerierne i Danmark anvender statistikken til at udvikle politik på området. Desuden anvendes tallene også i tværkommunal sammenligning af kommunernes ressourcetildeling til børnepasning i daginstitutioner ligesom statistikken kan anvendes til sammenligning internt i kommunerne på tværs af forældrebestyrelserne. Forskellige interesseorganisationer anvender opgørelserne til at vurdere kommunernes prioritering af personale og børn på børnepasningsområdet. Det gælder både interesseorganisationer som BUPL og FOLA samt bredere interesseorganisationer såsom KL. Tallene anvendes ligeledes af forskere, som undersøger udviklinger i ressourcetildelingen på børnepasningsområdet eller kombinerer opgørelsen med andre statistiske oplysninger.

Nogle brugere ønsker en normeringsopgørelse, hvor ledere ikke indgår som en del af det pædagogiske personale. Normeringen uden ledere kan beregnes ved at multiplicere normeringen (fra BOERN3) med forholdet mellem pædagogisk personale regnet med og uden ledere (fra BOERN1). Fx er normeringen for hele landet i 2018 for børn 3-5 år således 6,2 med ledere og 6,7 uden ledere (af de 47.446 fuldtidsomregnede ansatte med pædagogiske opgaver var 3.379 ledere - altså er forholdet mellem pædagogisk personale regnet med og uden ledere 1,08). Multipliceret med normeringen for hele landet i daginstitutioner for 3-5-årige: 6,2*1,08=6,7).

Brugertilfredshed

Udarbejdelse af statistikken er sket på baggrund af en kontrakt mellem Børne- og Undervisningsministeriet og Danmarks Statistik. Der er en følgegruppe koblet til statistikken med deltagere fra bl.a. BUPL og KL, som løbende orienteres om arbejdet og kommer med input til udvikling af statistikken.

Fuldstændighed af data

Ikke relevant for statistikken.