Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Personstatistik
Iben Birgitte Pedersen
39 17 36 03

ipe@dst.dk

Hent som PDF

Anmeldte forbrydelser

Statistikken udgives årligt i Nyt fra Danmarks Statistik. I Statistikbanken offentliggøres tallene under Anmeldte forbrydelser. Derudover indgår statistikken i publikationen Kriminalitet samt i Statistisk Årbog. Se mere på statistikkens emneside.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Statistikken udgives årligt i Nyt fra Danmarks Statistik om Kriminalitet.

Publikationer

Statistikken indgår i publikationen Kriminalitet samt i Statistisk Årbog.

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under emnet Anmeldte forbrydelser i følgende tabeller:

  • STRAF20: Anmeldte forbrydelser og sigtelser efter overtrædelsens art, anmeldte og sigtede
  • STRAF22: Anmeldte forbrydelser og sigtelser efter område, overtrædelsens art, anmeldte og sigtede
  • STRAF24: Anmeldte forbrydelser pr. 100.000 indbyggere efter overtrædelsens art

Adgang til mikrodata

Data om anmeldte lovovertrædelser opbevares som færdigbearbejdede datasæt med samtlige grundoplysninger på journalnummerniveau. Forskere og andre analytikere fra autoriserede forskningsinstitutioner, kan få adgang til statistikkens mikrodata gennem Danmarks Statistiks Forskerordning.

Anden tilgængelighed

Der leveres årligt oplysninger til Eurostat om anmeldte lovovertrædelser i Danmark. Statistik fra medlemslandende findes i Eurostat's database. Der skal dog udvises forsigtighed ved sammenligning af de absolutte tal, da der kan være store forskelle i medlemslandenes definitioner af forskellige typer lovovertrædelser.

Statistikkens grunddata stilles til rådighed for serviceopgaver mod betaling. Læs mere om skræddersyede løsninger eller få flere oplysninger ved at kontakte DST Consulting.

Diskretioneringspolitik

Datafortrolighedspolitik i Danmarks Statistik.

Diskretionering og databehandling

Anmeldelsesstatistikken indeholder ikke personidentificerbare oplysninger. Der foretages derfor ingen aggregeringer eller lignende af diskretionshensyn. Inddelingen af lovovertrædelser er imidlertid meget detaljeret og af overskuelighedshensyn grupperes disse derfor i den offentliggjorte statistik.

Reference til metodedokumenter

I årspublikationen Kriminalitet under afsnit 2. Statistikkens grundbegreber og kilder findes en yderligere beskrivelse af statistikkens metoder. Dokumentation af statistikkens variable foreligger i TIMES samt i Højkvalitetsdokumentation.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.