Gå til sidens indhold

Præcision og pålidelighed

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Personstatistik
Iben Birgitte Pedersen
39 17 36 03

ipe@dst.dk

Hent som PDF

Anmeldte forbrydelser

Data hidrører fra ét administrativt register, hvor alle anmeldte lovovertrædelser registreres. Analyse af de modtagne data viser, at ca. 5 pct. af de lovovertrædelser, der registreres i et kalenderår, er begået i et tidligere år. Tilsvarende er der ca. 5 pct. af de lovovertrædelser, der er anmeldt begået i et kalenderår, der først registreres i et efterfølgende år. Anmeldelsesstatistikken omfatter ikke den skjulte kriminalitet, dvs. de begåede forbrydelser, der ikke kommer til politiets kendskab.

Samlet præcision

Pålideligheden for anmeldelsesstatistikken vurderes som god. Data hidrører fra ét administrativt register, hvor alle anmeldte lovovertrædelser registreres. Analyse af de modtagne data viser, at ca. 5 pct. af de lovovertrædelser, der registreres i et kalenderår, er begået i et tidligere år. Tilsvarende er der ca. 5 pct. af de lovovertrædelser, der er anmeldt begået i et kalenderår, der først registreres i et efterfølgende år.

Det fremgår fx af offerundersøgelser, at anmeldelsesstatistikken undervurderer den faktiske kriminalitet, idet langt fra alle overtrædelser anmeldes til politiet. Et sikkert samlet tal for dette såkaldte mørketal eller den skjulte kriminalitet kan ikke gives, idet anmeldelsestilbøjeligheden bl.a. afhænger af overtrædelsens art.

Justitsministeriet m.fl. gennemfører løbende interviewbaserede offerundersøgelser, hvor der spørges om hvorvidt en forbrydelse er meldt til politiet. Af disse undersøgelser fremgår det fx. at 55 pct. af voldstilfældene ikke blev anmeldt til politiet i 2022.

Den seneste offerundersøgelse kan ses her: Offerundersøgelserne 2005-2022

Der vil ofte være et time-lag mellem tidspunktet for indgivelse af en anmeldelse og tidspunktet for rejsning af en sigtelse. For at sikre, at flest mulige sigtelser kommer med i statistikken - også vedrørende anmeldelser indgivet sidst i kalenderåret - er udtrækket til Danmarks Statistik suppleret med oplysninger om sigtelser indgivet i den første måned af det efterfølgende kalenderår. Der vil dog også være sigtelser, der først rejses efter dette tidspunkt. Med henblik på at vurdere omfanget af disse sigtelser har Danmarks Statistik koblet oplysningerne fra Rigspolitiets Anmeldelsesregister med de oplysninger om sigtelser, som Danmarks Statistik modtager fra det Centrale Kriminalregister. Resultatet heraf for årene 2011-2020 kan ses her Anmeldelser og sigtelser

Stikprøveusikkerhed

Stikprøveusikkerheden er nul, da der er tale om en totaltælling.

Anden usikkerhed

Analyse af de modtagne data viser, at ca. 5 pct. af de lovovertrædelser, der registreres i et kalenderår, er begået i et tidligere år. Tilsvarende er der ca. 5 pct. af de lovovertrædelser, der er anmeldt begået i et kalenderår, der først registreres i et efterfølgende år.

Kvalitetsstyring

Danmarks Statistik følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer.

Kvalitetssikring

Danmarks Statistik følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder. Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres.

Kvalitetsvurdering

Pålideligheden for anmeldelsesstatistikken vurderes som god. Data hidrører fra ét administrativt register, hvor alle anmeldte lovovertrædelser registreres. Analyse af de modtagne data viser, at ca. 5 pct. af de lovovertrædelser, der registreres i et kalenderår, er begået i et tidligere år. Tilsvarende er der ca. 5 pct. af de lovovertrædelser, der er anmeldt begået i et kalenderår, der først registreres i et efterfølgende år.

Et generelt problem vedr. anmeldelsesstatistikken er den skjulte kriminalitet (mørketallet), som omfatter de begåede forbrydelser, der af forskellige grunde ikke kommer til politiets kendskab. Et sikkert samlet tal for mørketallet eller den skjulte kriminalitet kan ikke gives, idet anmeldelsestilbøjeligheden bl.a. afhænger af overtrædelsens art.

Justitsministeriet m.fl. gennemfører løbende interviewbaserede offerundersøgelser, hvor der spørges om hvorvidt en forbrydelse er meldt til politiet. Af disse undersøgelser fremgår fx. at 55 pct. af voldstilfældene ikke blev anmeldt til politiet i 2022.

Den seneste offerundersøgelse kan ses her: Offerundersøgelserne 2005-2022

Revisionspolitik

Danmarks Statistik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis.

Praksis for revisioner

Der offentliggøres kun endelige tal, der ikke senere revideres.