Gå til sidens indhold

Indhold

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Personstatistik
Iben Birgitte Pedersen
39 17 36 03

ipe@dst.dk

Hent som PDF

Anmeldte forbrydelser

Statistikken er en årlig opgørelse af antal anmeldte og sigtede efter straffeloven og særlove, der enten er anmeldt til politiet eller er konstateret af politiet selv. Antallet af anmeldte og sigtede opdeles efter lovovertrædelsernes art, samt geografisk på regioner og kommuner.

Indholdsbeskrivelse

Anmeldelsesstatistikken er en del af kriminalstatistikken. Kriminalstatistikken omfatter opgørelser over kriminelle forhold fra anmeldelse via sigtelse til afgørelse samt anholdelser og fængslinger.

Anmeldelsesstatistikken er en sagsstatistik, der belyser antallet af politianmeldte overtrædelser af straffeloven og særlovene (ekskl. færdselsloven og færdselslovslignende særlove). Statistikken omfatter alle politianmeldelser i Danmark (ekskl. Grønland og Færøerne). Den enkelte anmeldelse er identificeret ved et éntydigt journalnummer, der kan anvendes ved kobling med andre af kriminalstatistikkens områder.

Til den enkelte anmeldelse er der knyttet oplysninger om type af lovovertrædelse i henhold til politiets journalplan, gerningsdato- og tidspunkt, gerningskommune samt eventuel angivelse af, om der er rejst sigtelse i forbindelse med anmeldelsen af lovovertrædelsen.

Grupperinger og klassifikationer

Statistikken grupperes efter kommuner og regioner, samt efter gruppering af politiets gerningskoder. Der sondres mellem straffelov og særlove. Straffeloven er underopdelt i seksualforbrydelser, voldsforbrydelser, ejendomsforbrydelser og andre straffelovsforbrydelser.

Særlovene er for de vigtigste anført som enkeltlove, mens resten er samlet under Særlovgivning i øvrigt. Den anvendte gruppering findes i klassifikationen Overtrædelsestyper i kriminalstatistikken.

Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom: Voldtægtsforbrydelser

Sektordækning

Ikke relevant for denne statistik.

Begreber og definitioner

Anmeldelse: En lovovertrædelse (et kriminelt forhold), der anmeldes eller på anden måde er kommet til politiets kendskab.

Gerningskode: Gerningskode beskriver typen af den anmeldte lovovertrædelse. Gerningskoden er overordnet inddelt i straffelovsovertrædelser og særlovsovertrædelser. Straffelovsovertrædelserne er grupperet i seksualforbrydelser, voldsforbrydelser, ejendomsforbrydelser og andre straffelovsforbrydelser. Særlovene er for de vigtigste anført som enkeltlove, mens resten er samlet under Særlovgivning i øvrigt. Den anvendte gruppering af gerningskoder findes under overtrædelsestyper i kriminalstatistikken.

Sigtelse: Et anmeldt forhold betegnes som en anmeldelse med sigtelse, når politiet har rejst sigtelse i sagen, uanset det senere retslige udfald af denne sigtelse. Indtil 1998 blev dette forhold betegnet med, at anmeldelsen var opklaret. At der er rejst sigtelse betyder ikke, at politiets opklaringsarbejde er afsluttet eller at der er rejst tiltale i sagen - dvs. sagen behøver ikke at være opklaret.

Enheder

Enheden i statistikken er anmeldte lovovertrædelser. En lovovertrædelse, der begås af flere personer registreres som én anmeldelse, ligesom en lovovertrædelse, der har flere ofre (fx dobbeltdrab), registreres som én anmeldelse. Hvor flere forskellige personer (ved sammenfald mellem tid og sted) anmelder den samme lovovertrædelse, kan der (undtagelsesvis) være tale om registrering af flere anmeldelser.

Population

Overtrædelser af straffeloven og særlovene (med undtagelse af færdselsloven og færdselslovslignende særlove) i Danmark (ekskl. Grønland og Færøerne), der er anmeldt til politiet eller er konstateret af politiet selv.

Geografisk dækning

Danmark, ekskl. Grønland og Færøerne

Tidsperiode

Statistikken dækker tidsperioden fra 1995 og frem.

Basisperiode

Ikke relevant for denne statistik.

Måleenhed

Antal.

Referencetid

01-01-2023 - 31-12-2023

Hyppighed

Statistikken udarbejdes årligt.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Lov om Danmarks Statistik, § 6. Der findes ingen EU-regulering for anmeldelsesstatistikken.

Indberetningsbyrde

Respondenbyrden er nul, idet alle oplysninger indsamles via registre.

Øvrige oplysninger

Anmeldte lovovertrædelser har en Emneside