Gå til sidens indhold

Grundskole

Beskrivelse

Grundskoleregistret er et sideregister til det integrerede elevregister, som både indeholder supplerende oplysninger om elevernes specialundervisning og oplysninger om de enkelte klasser til brug for bl.a. beregning af klassestørrelser.

Grundskoleregisteret bliver opgjort pr. 1. oktober. Fx bliver skoleåret 2020/21 opgjort for 1. oktober 2020. Populationen indeholder herved alle de grundskoleelever, der er tilknyttet en skole pr. 1. oktober i det gældende år.

Med ordet grundskole forstås følgende skoletyper jf. Institutionsregistret: - Dagbehandlingstilbud og behandlingshjem - Efterskoler - Efterskoler med samlet særligt tilbud - Erhvervsskoler m.v. - Folkeskoler - Friskoler og private grundskoler - Husholdnings- og håndarbejdsskoler - Kommunale internationale skoler - Kommunale ungdomsskoler og ungdomskostskoler - Specialskoler for børn - Specialskoler for voksne - Uddannelsesinstitutioner for unge med særlige behov

Registret supplerer grundskoledata i elevregistret med følgende variable: - Specialundervisningsart - Specialundervisningsomfang - Start- og slutdatoer for specialundervisningstiltag - Klassetype - Klassebetegnelse - Klassetrin - Oplysning om hvorvidt pågældende elev er modtagelsesklasseelev - Oplysning om hvorvidt pågældende elev modtager undervisning i dansk som andetsprog

Registrets indhold af klasseoplysninger indsamles sammen med de ordinære indberetninger til det integrerede elevregister. Hertil kommer også oplysningerne om, hvorvidt eleven er modtagelsesklasseelev og/eller modtager undervisning i dansk som andetsprog.

Derudover beriges registret med følgende detaljerede oplysninger vedr. specialundervisning fra slutningen af skoleåret: - Specialundervisningsomfang: Gennemsnitligt ugentligt timetal - Specialundervisningsart: Årsag til at eleven er henvist til specialundervisning - Startdato for tiltag: Dato for påbegyndelse af det aktuelle specialundervisningstiltag - Slutdato for tiltag: Dato for afslutning af det aktuelle specialundervisningstiltag

Bemærk, at der fra og med 2012 er ændret i definitionen af specialundervisning, således at en elev nu kun tælles med, såfremt eleven i gennemsnit får mindst ni klokketimers specialundervisning om ugen. Før definitionsændringen var der ingen nedre bagatelgrænse for specialundervisning, hvilket vil sige at al støtte tidligere blev medregnet som specialundervisning. Dette gjaldt for alle skoletyper i registret.

Efter definitionsændringen begrænses registreringen af specialundervisning nu til at gælde: - Specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand på specialskoler, dagbehandlingstilbud og behandlingshjem - Specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i specialklasser - Specialpædagogisk bistand til elever i normalklasser, hvis undervisning i en almindelig klasse kun kan gennemføres med støtte i mindst 9 timer á 60 minutter ugentligt.

Definitionsændringen er indfaset over to skoleår. Således er definitionsændringen trådt i kraft på offentlige skoler (folkeskoler, specialskoler mv.) fra og med skoleåret 2012/2013. For friskoler, private grundskoler og efterskoler er definitionsændringen først trådt i kraft fra og med skoleåret 2013/2014.

Opgørelsen for frie grundskoler følger ikke samme opgørelsesmetode som for folkeskolen. På folkeskoleområdet er tællingsenheden elever, hvor opgørelsen er baseret på skolernes registreringer af elever, som modtager specialundervisning. På de frie grundskolers område er opgørelsen alene baseret på antallet af elever som skolerne har ansøgt midler til og er bevilget af Undervisningsministeriet. For efterskoler gælder det nu, at skolerne ansøger om midler på baggrund af det antal som modtog støtte året før. Derfor kan antallet af elever ikke længere opgøres på individniveau, men opgøres som årselever og er altid et år bagud ift. de andre skoletyper. Derfor skal en sammenligning imellem frie grundskoler og øvrige skoletyper tages med et vist forbehold.

Variable: