Gå til sidens indhold

SPC_ART

Langt navn

Henvisningsårsag

Generel Beskrivelse

Variablen angiver årsagen til at eleven er henvist til specialundervisning.

Detaljeret beskrivelse

Hvis en elev har flere særskilte specialundervisningstiltag enten sideløbende eller i forlængelse af hinanden, indberettes disse tiltag med hver deres individuelle henvisningsårsager.

Bemærk at der fra skoleåret 2012/2013 er ændret i definitionen af specialundervisning, således at en elev nu kun tælles med, såfremt eleven i gennemsnit får mindst ni klokketimers specialundervisning om ugen. Definitionsændringen gælder kun for de offentlige skoler. Fra 2013/2014 gør en tilsvarende definitionsændring sig gældende for de frie grundskoler og efterskoler mv. Før definitionsændringen var der ingen nedre bagatelgrænse for specialundervisning, hvilket vil sige at al støtte tidligere blev medregnet som specialundervisning. Dette gjaldt for alle skoletyper i registret.

Oplysninger om specialundervisning indsamles i slutningen af skoleåret og dækker det igangværende skoleår.

Værdisæt

D400600.TXT_GRUNDSKOLE_HENVISNING - Henvisningsårsag
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
H00 Ikke specialundervisningselev
H10 Generelle indlæringsvanskeligheder (psykisk udviklingshæmmede, sent udviklede m.fl.)
H11 Udviklingsforstyrrelser (autismespektrum, ADHD, Damp m.v.)
H12 Sociale og miljøbetingede vanskeligheder (adfærdsvanskeligheder, socio-emotionelle)
H13 Læse- og skrivevanskeligheder
H14 Tale- og sprogvanskeligheder
H15 Hørevanskeligheder (døve og hørehæmmede)
H16 Synsvanskeligheder (blinde og svagsynede)
H17 Bevægelsesvanskeligheder (herunder neurologiske fx. Cerebral Parese)
H18 Psykiske vanskeligheder (fx. depression, skizofreni, mani-depression, angst og fobier)
H20 Andet
H99 Uoplyst