Gå til sidens indhold

IDA firmaer

Beskrivelse

Ved et firma - en arbejdsgiverenhed - forstås i den private sektor den enhed, der indeholder og afregner kildeskat for ansatte (SE-enheden). Et firma kan være en del af en "koncern", bestående af flere firmaer. I den statslige sektor er firmaenheden identisk med en styrelse, defineret ved hovedkonto i finansloven. I den kommunale sektor udgør hvert fysisk adskilt arbejdssted et firma.
Et firma består af ét eller flere arbejdssteder. I tilfælde af, at et firma kun omfatter ét arbejdssted, er firmaenheden identisk med den tilsvarende arbejdsstedsenhed (i datasættet vedrørende arbejdssteder).

De enkelte enheder er defineret ved arbejdsgivernummeret (ARBGNR) men der foreligger ikke en fastlæggelse af identiteten over tid for firmaer. Identifikationsnøglen ARBGNR er ikke konstant over tid for givne, bevarede enheder, idet nummeret fx kan ændres i forbindelse med ejerskifte.

Variablene er dannet ved en summering over de arbejdssteder, der indgår i det pågældende firma i det givne år. Det drejer sig om antallet af arbejdssteder og det samlede antal ansatte i firmaet. Til karakteristik af firmaet indgår endvidere oplysninger om det største arbejdssted i firmaet.

I 2008 er der et brud i IDA-databasen. Dette er blandt andet forårsaget af brud i datagrundlaget der ligger til grund for udarbejdelsen af lønmodtagerbeskæftigelsen i RAS. Yderligere udgør statistikken Personer uden ordinær beskæftigelse grundlaget for oplysninger om ledighed i 2008 og erstatter derved arbejdsløshedsstatistikken som hidtil har udgjort datagrundlaget for disse oplysninger. Se varedeklarationen for yderligere oplysninger om dette (se link ovenfor).
Yderligere information kan fås i det vedhæftede bilag "Oversigt over variabler og datasæt i IDA (udfaset)" samt i kvalitetsdeklarationen:
http://www.dst.dk/kvalitetsdeklaration/1013


Bilag

Variable

ANTALARB Antal arbejdssteder i firmaet
ANTARBB Antal bevarede arbejdssteder i firmaet
ARBGNR Arbejdsgivernummer
FANSB Antal bibeskæftigede i firmaet
FANSH Antal hovedbeskæftigede i firmaet
SARBGNRX Arbejdsgivernummerskift for største arbejdssted i firma
SIDTILB Identitet for største arbejdssted i firmaet tilbage i tid
SLBNR Løbenummer for største arbejdssted i firma
STORDB03 Branchekode for størtste arbejdssted i firmaet
UOPLANSB Bibeskæftigede i firma med uoplyst arbejdssted
UOPLANSH Hovedbeskæftigede med uoplyst arbejdssted i det enkelte firma.