Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Data fra andre statistik­myndigheder

DREAM-databasen

Beskæftigelsesministeriets forløbsdatabase DREAM, administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen. Databasen indeholder beskæftigelsesoplysninger og andre grundlæggende personoplysninger, og er nærmere beskrevet i dokumentationen nedenfor.

Danmarks Statistik har indgået aftale med Arbejdsmarkedsstyrelsen om adgang til DREAM under forskerordningen. Forskningsprojekter, der skal anvende data fra Dream kan få adgang  via Forskningsservice i Danmarks Statistik.

Dream koder - version 43

Lægemiddeldatabasen

Lægemiddeldata fra Sundhedsdatastyrelsen

Danmarks Statistik har indgået aftale med Sundhedsdatastyrelsen om adgang til lægemiddeldata under forskerordningen. Forskningsprojekter, der skal anvende data fra Lægemiddeldatabasen, skal godkendes i Sundhedsdatastyrelsen. Godkendelsesprocessen sker via den projektansvarlige medarbejder i Forskningsservice, og er nærmere beskrevet i dokumenterne "Adgang til Lægemiddeldatabasen" og "Vejledning til ansøgning om lægemiddeldata" nedenfor. 

Særligt udtræksdatasæt

Danmarks Statistik har dannet et særligt udtræksdatasæt fra Lægemiddeldatabasen med henblik på levering af data til epidemiologiske projekter. Udtræksdatasættet består udelukkende af personhenførbare oplysninger. Det betyder, at datasættet ikke indeholder information om fx udlevering af håndkøbsmedicin.    

Se Sundhedsdatastyrelsens dokumentation af data nedenfor.

Adgang til Lægemiddeldatabasen

Retningslinjer for ansøgning om lægemiddeldata

Dokumentation af Lægemiddeldatabasen 

Landspatientregisteret

Sundhedsdatastyrelsens Landspatientregister (LPR) har siden 1977 fungeret som det centrale register for oplysninger om sygehuspatienter. Danmarks Statistik stiller LPR-data til rådighed for forskere.  I Danmarks Statistik indeholder LPR en række oplysninger om undersøgelse og behandling for alle kontakter til det danske sygehusvæsen, herunder indlæggelser og ambulante besøg. 

LPR indeholder, for hver "kontakt", bl.a. oplysninger om:

1. Sygehus og afdeling 
2. Indlæggelses- og udskrivningsdato 
3. Evt. diagnoser 
4. Evt. operationer 
5. Bopælskommune 

For indlæggelser går registeret tilbage til 1977. Skadestue- og ambulante kontakter er registreret siden 1994. Private indlæggelser er registeret fra 2002 og fremefter. For yderligere data og databrud, se dokumentet herunder.

Data og databrud i LPR

Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside kan der hentes flere oplysninger om LPR, herunder dokumentation af data

Arbejdstilsynets risikobaseret tilsynsbesøg og reaktioner

Danmarks Statistik stiller data til rådighed vedrørende Arbejdstilsynets risikobaseret tilsynsbesøg og reaktioner. Se oversigt over data nedenfor. Data afgrænses som følger: 

- Virksomhedsgruppe hovedformål: 
    - Risikobaseret tilsyn 2012
    - Risikobaseret tilsyn 2013
    - Risikobaseret tilsyn 2014  
- Enhedstype: Produktionsenhed 
- Besøgsstatus: mindst 1 besøg i tilsynsforløbet skal være ’udført’
- Risikobaseret tilsyn skal være afrapporteret i Arbejdstilsynets it-system ATIS
- Kun afgørelser, givet ifm. risikobaseret tilsyn tælles med i datasættet.

Oversigt over tilsynsdata

På Arbejdstilsynets hjemmeside kan du læse nærmere om hvordan Arbejdstilsynet fører forskellige former for tilsyn med virksomhederne, herunder det risikobaserede tilsyn. Du kan også læse nærmere om Arbejdstilsynets forskellige typer af reaktioner ved et tilsyn, hvis virksomheden ikke lever op til sine pligter efter arbejdsmiljøloven 

Tilsyn med virksomheders arbejdsmiljø

Anmeldte arbejdsulykker til Arbejdstilsynet

Danmarks Statistik stiller data til rådighed vedrørende anmeldte arbejdsulykker til Arbejdstilsynet. Ifølge bekendtgørelse om anmeldelse af arbejdsulykker mv. til Arbejdstilsynet skal  arbejdsgiveren snarest og inden 9 dage efter første fraværsdag anmelde arbejdsulykker og forgiftningstilfælde, der er sket ved arbejde for arbejdsgiveren, såfremt ulykken eller forgiftningen har medført arbejdsudygtighed i 1 dag eller mere udover tilskadekomstdagen. 

Data opgøres én gang årligt og omfatter arbejdsulykker anmeldt i 2005 og frem til og med det seneste registreringsår i datasættet. 

Data omfatter oplysninger om tilskadekomne, skadens art, hvordan ulykken er sket samt de forventede konsekvenser af skaden, som skal oplyses af anmelder ved anmeldelsen. Endvidere omfatter data oplysninger om virksomhedens CVR- og produktionsenhedsnummer samt branche. 

Oversigt over data om anmeldte arbejdsulykker

På Arbejdstilsynets hjemmeside kan du læse nærmere om anmeldelse af arbejdsulykker samt Arbejdstilsynets offentliggjorte statistik om anmeldte arbejdsulykker.

Data fra Lovmodellen

Nye muligheder i Forskningsservice.
Lovmodel og Registeranalyse, Social- og Indenrigsministeriet og Forskningsservice, Danmarks Statistik er blevet enige om, at autoriserede kunder i Forskningsservice kan få adgang til de data, som Lovmodellen har tilknyttet deres modelbefolkninger. Adgang til disse data kan gives via projekter i Danmarks Statistiks Forskningsservice efter forudgående skriftlig godkendelse fra Lovmodel og Registeranalyse. Læs mere her:

Data fra Lovmodellen

Øresundsregisteret

Danmarks Statistik har i samarbejde med Statistiske Centralbyrån i Sverige etableret Øresundsstatikken og Øresundsdatabanken. I den forbindelse er der etableret et Øresundsregister med kobling af alle flytte-, pendlings- og løndata på tværs af Øresundsregionen i perioden 2001-2008. Dette Forskningsregister er etableret i tilknytning til etablering af statistikbanken ØRESTAT for Øresundsregionen www.orestat.se/sv/statistik.

Hent yderligere information om Øresundsregisteret her:

Øresundsregisteret

Ansvarlig for siden

Solveig Vibe-Petersen