Gå til sidens indhold

Data fra andre statistik­myndigheder

Surveydata om Læringsbarometer og Uddannelseszoom fra Uddannelses- og Forskningsministeriet

Danmarks Statistik har indgået en aftale med Uddannelses- og Forskningsministeriet om adgang til Surveydata om Læringsbarometer og Uddannelseszoom til rådighed for forskere under Danmarks Statistiks mikrodataordninger. 

Data vil udgives som register UFM_STUD for referenceår 2018 og 2020 og derefter hvert andet ulige referenceår.

Variabelindholdet i registret kan ses på Forskningsservices hjemmeside her Register- og variabeloversigter og er nærmere beskrevet i dokumentationer nedenfor

Hjælpepakkedata fra Erhvervsstyrelsen

Fra ultimo maj måned 2020 har det været muligt at tilgå hjælpepakkedata i form af Lønkompensationsdata i Forskningsservice ’s grunddatabank.  

To datasæt om lønkompensation

Lønkompensationsdataene er at finde i to selvstændige registre henholdsvis LONKOMP - Lønkompensation for lønmodtagere og KOMPSEL - Kompensation til selvstændige.

Dataene er ugentligt blevet opdateret i grunddatabanken efter modtagelse af hjælpepakkedataene fra Erhvervsstyrelsen.  Den 4. september blev data for den sidste uge i hjælpepakkerne, der udløb ultimo august, offentliggjort. I de efterfølgende uger er data løbende opdateret i takt med, at Erhvervsstyrelsen har sagsbehandlet ansøgningerne, hvorfor ugentlige opdateringer fortsat har fundet sted frem til i dag.

Et datasæt vedrørende faste omkostninger

Data for den tredje hjælpepakke vedrørende faste omkostninger kan tilgås i registret KOMPFAST - Kompensation for faste omkostninger. Data har været tilgængelige fra ultimo september.

Selve ordningen for lønkompensation og faste omkostninger kan der læses mere om her Coronavirus og din virksomhed

Levering af data for alle tre hjælpepakker vil fortsat finde sted i henhold til den aftale, der blev indgået i starten af september og som løbende revideres. Data vedrørende de tre ovennævnte hjælpepakker, vil fortsætte for de virksomheder, hvis aktivitet fortsat er påvirket af nedlukning eller forsamlingsforbud (f.eks. diskoteker og sportsklubber). 

Variabelindholdet i registrene kan ses på Forskningsservices hjemmeside her Forskningvariabellister

Huslejeregisteret

Danmarks Statistik har indgået en aftale med Landsbyggefonden om at stille huslejeregisteret til rådighed for autoriserede kunder i Forskningsservice og forskere. Huslejeregistret blevet etableret i 2013 og er baseret på indberetninger fra indberetninger fra boligorganisationerne i den almene sektor. 


Huslejeregisteret indeholder bl.a. oplysninger om:
- Boligorganisationerne
- Boligafdelingerne
- Almene boliger på lejemålsniveau

Henvendelse om adgang til data kan ske til Jacob Moos Larsen JCL@dst.dk

DREAM-databasen

Beskæftigelsesministeriets forløbsdatabase DREAM, administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen. Databasen indeholder beskæftigelsesoplysninger og andre grundlæggende personoplysninger, og er nærmere beskrevet i dokumentationen nedenfor.

Danmarks Statistik har indgået aftale med Arbejdsmarkedsstyrelsen om adgang til DREAM under forskerordningen. Forskningsprojekter, der skal anvende data fra Dream kan få adgang  via Forskningsservice i Danmarks Statistik.

Kontospecifikke data fra Skatteforvaltningen

Danmarks Statistik har indgået en aftale med Skatteforvaltningen om adgang til kontospecifikke data IRTE, URTE, PANT for personer og virksomheder til rådighed for forskere under Danmarks Statistiks microdataordninger. 
Denne aftale er en del af et forskningsinfrastrukturprojekt DRDS, der giver forskerne afgang til en række nyere data. 
DRDS er et samarbejde mellem Copenhagen Business School, Danmarks Statistik, København Universitet, Roskilde Universitet, Syddansk Universitet, Aalborg Universitet, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, Danmarks Nationalbank, De Økonomiske Råds Sekretariat samt Rockwool Fondens Forskningsenhed.

Data indeholder informationer om:
 
• Indlånsrenter (IRTE) for personer IRTEPERS 2003-2018
• Indlånsrenter (IRTE) for virksomheder IRTEVIRK 2003-2018

• Udlånsrenter (URTE) for personer URTEPERS 2003-2018
• Udlånsrenter (URTE) for virksomheder URTEVIRK 2003-2018

• Pantebreve (PANT) for personer PANTPERS 2003-2018
• Pantebreve (PANT) for virksomheder PANTVIRK 2003-2018

Data er nærmere beskrevet i dokumentationen nedenfor
 
Variabelliste - IRTE URTE og PANT.pdf

Lægemiddeldatabasen

Særligt udtræksdatasæt

Danmarks Statistik har dannet et særligt udtræksdatasæt fra Lægemiddeldatabasen med henblik på levering af data til epidemiologiske projekter. Udtræksdatasættet består udelukkende af personhenførbare oplysninger. Det betyder, at datasættet ikke indeholder information om fx udlevering af håndkøbsmedicin.    

Se Sundhedsdatastyrelsens dokumentation af data nedenfor.

Adgang til Lægemiddeldata

Dokumentation af Lægemiddeldata

Dokumentation hos Sundhedsdatastyrelsen

Lægemiddeldata fra Sundhedsdatastyrelsen 

Danmarks Statistik har indgået aftale med Sundhedsdatastyrelsen om adgang til lægemiddeldata under forskerordningen. Forskningsprojekter, der skal anvende lægemiddeldata, skal godkendes i Sundhedsdatastyrelsen. Godkendelsesproceduren er beskrevet på Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside

Registre og dokumentation

Beskrivelse af projekt og data

Vejledning og skema til ATC-koder

Ansøgningsskema

Landspatientregisteret

Sundhedsdatastyrelsens Landspatientregister (LPR) har siden 1977 fungeret som det centrale register for oplysninger om sygehuspatienter. Danmarks Statistik stiller LPR-data til rådighed for forskere.  I Danmarks Statistik indeholder LPR en række oplysninger om undersøgelse og behandling for alle kontakter til det danske sygehusvæsen, herunder indlæggelser og ambulante besøg. 

For indlæggelser går registeret tilbage til 1977. Skadestue- og ambulante kontakter er registreret siden 1994. Private indlæggelser er registeret fra 2002 og fremefter. For yderligere data og databrud, se dokumentet 

For dokumentation, se dokumentet

Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside kan der hentes flere oplysninger om LPR, herunder overgangen til LPR3

samt adgang til midlertidige LPR3 data fra Sundhedsdatastyrelsen

Det transregionale register for Øresundsregionen

I forbindelse med etablering af Øresundsstatistikken og Øresundsdatabanken er der også etableret et såkaldt transregionalt register med kobling af alle flyttependlings- og løndata på tværs af Øresundsregionen i perioden 2001-2015. Dette Forskningsregister er etableret i tilknytning til etablering af statistikbanken ØRESTAT for Øresundsregionen www.orestat.se/sv/statistik.

Det transregionale register er opbygget som 3 separate datasæt, der kan kombineres via et fælles løbenummersystem.

  • Datasæt 1 indeholder flyttedata på tværs af Øresund.
  • Datasæt 2 er et tilsvarende pendlingsdatasæt, hvor pendlingen er afgrænset efter tilsvarende regler som i den nationale pendlingsstatistik, dvs. hovedaktiviteten skal være på den anden side af Øresund.
  • Datasæt 3 omfatter alle personer hvor der er optjent løn på tværs af Øresund uanset om man ikke er kategoriseret som en egentlig pendler.

Der skal bemærkes, at registret ikke længere bliver opdateret og at de seneste data er fra 2015.

Henvendelse om adgang til registret kan ske til forskningsservice@dst.dk

Lovmodellen

Kontor for Lovmodel og Fordeling (Finansministeriet)  og Forskningsservice (Danmarks Statistik) er blevet enige om, at autoriserede kunder i Forskningsservice kan få adgang til de data, som Lovmodellen har tilknyttet deres modelbefolkninger. Adgang til disse data kan gives via projekter i Danmarks Statistiks Forskningsservice efter forudgående skriftlig godkendelse fra Kontor for Lovmodel og Fordeling (Finansministeriet). Læs mere her: 

Kontakt

FSEgrunddatateam