Gå til sidens indhold

Data fra andre statistik­myndigheder

Surveydata om Læringsbarometer og Uddannelseszoom fra Uddannelses- og Forskningsministeriet

Danmarks Statistik har indgået en aftale med Uddannelses- og Forskningsministeriet om adgang til Surveydata om Læringsbarometer og Uddannelseszoom til rådighed for forskere under Danmarks Statistiks mikrodataordninger.

Data vil udgives som register UFM_STUD for referenceår 2018 og 2020 og derefter hvert andet ulige referenceår.

Variabelindholdet i registret kan ses på Forskningsservices hjemmeside her Register- og variabeloversigter og er nærmere beskrevet i dokumentationer nedenfor

SU-data fra Uddannelses- og Forskningsministeriet

Danmarks Statistik har indgået en aftale med Uddannelses- og Forskningsministeriet om adgang til SU data til rådighed for forskere under Danmarks Statistiks mikrodataordninger.

Data vil udgives som grundregisteret UFM_SU for referenceår 1991 og frem.

Variabelindholdet i registret kan ses på Forskningsservices hjemmeside her Register- og variabeloversigter og er nærmere beskrevet i dokumentationer nedenfor:

Hjælpepakkedata fra Erhvervsstyrelsen

Fra ultimo maj måned 2020 har det været muligt at tilgå hjælpepakkedata i form af lønkompensationsdata i Forskningsservices grunddatabank.

To datasæt om lønkompensation

Lønkompensationsdataene er at finde i to selvstændige registre henholdsvis LONKOMP - Lønkompensation for lønmodtagere og KOMPSEL - Kompensation til selvstændige.

Dataene er ugentligt blevet opdateret i grunddatabanken efter modtagelse af hjælpepakkedataene fra Erhvervsstyrelsen. Den 4. september 2021 blev data offentliggjort for den sidste uge i hjælpepakkerne, der udløb ultimo august 2021. I de efterfølgende uger er data løbende opdateret i takt med, at Erhvervsstyrelsen har sagsbehandlet ansøgningerne. Ugentlige opdateringer har fundet sted frem til og med uge 18 i 2022, hvorefter leveringerne fra Erhvervsstyrelsen sker mere periodisk og dermed også for de nuværende og fremtidige opdateringer i grunddatabanken.

Et datasæt vedrørende faste omkostninger

Data for den tredje hjælpepakke vedrørende faste omkostninger kan tilgås i registret KOMPFAST - Kompensation for faste omkostninger. Data har været tilgængelige fra ultimo september 2021. Ugentlige opdateringer har fundet sted frem til og med uge 18 i 2022, hvorefter leveringerne fra Erhvervsstyrelsen sker mere periodisk og dermed også for de nuværende og fremtidige opdateringer i grunddatabanken.

Læs mere om selve ordningen for lønkompensation og faste omkostninger 

Variabelindholdet i registrene kan ses på vores forskningsvariabellister

Huslejeregisteret

Danmarks Statistik har indgået en aftale med Landsbyggefonden om at stille huslejeregisteret til rådighed for autoriserede kunder i Forskningsservice og forskere. Huslejeregistret blevet etableret i 2013 og er baseret på indberetninger fra indberetninger fra boligorganisationerne i den almene sektor.

Huslejeregisteret indeholder bl.a. oplysninger om:

 • Boligorganisationerne
 • Boligafdelingerne
 • Almene boliger på lejemålsniveau

Henvendelse om adgang til data kan ske til Sigrid Krogstrup Jensen, SIJ@dst.dk

DREAM-databasen

Beskæftigelsesministeriets forløbsdatabase DREAM, administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen. Databasen indeholder beskæftigelsesoplysninger og andre grundlæggende personoplysninger, og er nærmere beskrevet i dokumentationen nedenfor.

Danmarks Statistik har indgået aftale med Arbejdsmarkedsstyrelsen om adgang til DREAM under forskerordningen. Forskningsprojekter, der skal anvende data fra Dream kan få adgang via Forskningsservice i Danmarks Statistik.

Kontospecifikke data fra Skatteforvaltningen

Danmarks Statistik har indgået en aftale med Skatteforvaltningen om adgang til kontospecifikke data IRTE, URTE, PANT for personer og virksomheder til rådighed for forskere under Danmarks Statistiks mikrodataordninger.

Denne aftale er en del af et forskningsinfrastrukturprojekt DRDS, der giver forskerne afgang til en række nyere data. DRDS er et samarbejde mellem Copenhagen Business School, Danmarks Statistik, Københavns Universitet, Roskilde Universitet, Syddansk Universitet, Aalborg Universitet, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, Danmarks Nationalbank, Det Økonomiske Råds Sekretariat samt Rockwool Fondens Forskningsenhed.

Data indeholder informationer om:

 • Indlånsrenter (IRTE) for personer IRTEPERS 2003-2021
 • Indlånsrenter (IRTE) for virksomheder IRTEVIRK 2003-2019
 • Udlånsrenter (URTE) for personer URTEPERS 2003-2021
 • Udlånsrenter (URTE) for virksomheder URTEVIRK 2003-2019
 • Pantebreve (PANT) for personer PANTPERS 2003-2021
 • Pantebreve (PANT) for virksomheder PANTVIRK 2003-2019

Data er nærmere beskrevet i dokumentationen nedenfor

Variabelliste - IRTE URTE og PANT.pdf

Lægemiddeldatabasen

Danmarks Statistik har indgået aftale med Sundhedsdatastyrelsen om adgang til lægemiddeldata under Danmarks Statistiks forskerordning. For en detaljeret beskrivelse af dataindholdet, henvises til dokumentationen på Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside.

Hvis du ønsker adgang til lægemiddeldata på dit projekt hos Danmarks Statistik, skal du selv ansøge om adgang hos Sundhedsdatastyrelsen. Ansøgningen foregår online og du skal sammen med din ansøgning om data indsende en projektbeskrivelse, en udtræksbeskrivelse og et udfyldt bestillingsark.

På forskerservices hjemmeside under punktet før du søger finder du en vejledning til hvordan projekt og data skal beskrives.

Når du ansøger om adgang til lægemiddeldata er der særlige krav til hvad din ansøgning skal indeholde. Du finder en vejledning til at søge om adgang til lægemiddeldata hos Danmarks Statistik på forskerservices hjemmeside.

Når du har ovenstående på plads kan du ansøge om data til Danmarks Statistik via onlineansøgningsskemaet på forskerservices hjemmeside.

Landspatientregisteret

LPR3_F (forskerrettet LPR3-datamodel)

Forskningsservice har nu modtaget LPR3_F data fra SDS for årene 2019-2021, som vi forventer vil kunne bestilles fra primo september 2022. Data er tilgængelige for bestilling, når de fremgår af registeroversigten. Registrenes navne vil starte med LPR_F_.

Strukturen i LPR3_F er markant anderledes end i LPR2. Du bedes derfor orientere dig i Sundhedsdatastyrelsens vejviser til LPR3_F før du bestiller data.

Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside kan du hente flere oplysninger om LPR, herunder overgangen til LPR3_F, databrud samt midlertidige LPR3-data fra Sundhedsdatastyrelsen.

LPR2 2019

Forskningsservice har nu modtaget LPR2 data fra SDS for 2019, som vi forventer vil kunne bestilles fra primo september 2022.

LPR er et levende register der opdateres løbende, også tilbage i tid. Vi har sammen med de nyeste data fra 2019 modtaget en ny version af alle LPR tabeller for årene 2005-2018. Den nye version af LPR tabellerne (LPR_, UAF_, PSYK_ og PRIV_) kan bestilles fra primo september 2022. Læs Sundhedsdatastyrelsens notat om LPR

Indberetningen til Landspatientregisteret overgik til nyt dataformat (LPR3) mellem 1. januar 2019 og 3. marts 2019. Overgangen skete løbende fra LPR2 til LPR3, og der er derfor indberetninger både i LPR2 og i LPR3 i denne periode. Efter 3. marts 2019 er der lukket for indberetning i LPR2 og alle indberetninger efter den dato er registreret i LPR3.

For flere detaljer om overgangen, og hvornår de enkelte sygehuse og klinikker overgik til indberetning i LPR3 henvises til Datakvalitetsrapport om LPR 2019.

LPR2

Sundhedsdatastyrelsens Landspatientregister (LPR) har siden 1977 fungeret som det centrale register for oplysninger om sygehuspatienter. Danmarks Statistik stiller LPR-data til rådighed for forskere. I Danmarks Statistik indeholder LPR en række oplysninger om undersøgelse og behandling for alle kontakter til det danske sygehusvæsen, herunder indlæggelser og ambulante besøg.

For indlæggelser går registeret tilbage til 1977. Skadestue- og ambulante kontakter er registreret siden 1994. Private indlæggelser er registeret fra 2002 og fremefter. For yderligere data og databrud, se dokumentet

For dokumentation, se dokumentet

Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside kan der hentes flere oplysninger om LPR, herunder overgangen til LPR3 samt adgang til midlertidige LPR3 data fra Sundhedsdatastyrelsen.

Medicinsk Fødselsregister (MFR) 

Medicinsk Fødselsregister (MFR) Medicinsk Fødselsregister indeholder oplysninger om alle hospitals- og hjemmefødsler i Danmark.

Du kan finde dokumentation af MFR på Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside.

COVID-19 test- og vaccinedata fra Statens Serum Institut (SSI)

Danmark Statistik har indgået en aftale med Statens Serum Institut om at stille COVID-19 test- og vaccinedata til rådig for forskere under Danmarks Statistiks mikrodataordning.

COVID-19 testdata indeholder personer, der fra februar 2020 har fået foretaget en covid-19-PCR_test og/eller antigentest (kviktest) hos de mikrobiologiske afdelinger, TestCenter Danmark, private covid-19-testudbydere, eller kommuner, skoler og uddannelsesinstitutioner, som via forskellige løsninger og tekniske niveauer kan indberette til MiBa (testdata for samtlige prøvesvar).

COVID-19 vaccinedata indeholder borgere vaccineret med covid-19-vaccine, som har et cprnummer, er i live og har en aktiv adresse i Danmark på udtræksdato, samt personer der var i live og havde en aktiv adresse i Danmark pr. 27. december 2020 (Vaccinationsdata).

Link til SSI dokumentation for COVID-19 data finder du her: 

Tilgængelig data (ssi.dk)

Det transregionale register for Øresundsregionen

I forbindelse med etablering af Øresundsstatistikken og Øresundsdatabanken er der også etableret et såkaldt transregionalt register med kobling af alle flyttependlings- og løndata på tværs af Øresundsregionen i perioden 2001-2015. Dette Forskningsregister er etableret i tilknytning til etablering af statistikbanken ØRESTAT for Øresundsregionen.

Det transregionale register er opbygget som tre separate datasæt, der kan kombineres via et fælles løbenummersystem.

 • Datasæt 1 indeholder flyttedata på tværs af Øresund.
 • Datasæt 2 er et tilsvarende pendlingsdatasæt, hvor pendlingen er afgrænset efter tilsvarende regler som i den nationale pendlingsstatistik, dvs. hovedaktiviteten skal være på den anden side af Øresund.
 • Datasæt 3 omfatter alle personer hvor der er optjent løn på tværs af Øresund uanset om man ikke er kategoriseret som en egentlig pendler.

Der skal bemærkes, at registret ikke længere bliver opdateret og at de seneste data er fra 2015.

Henvendelse om adgang til registret kan ske til forskningsservice@dst.dk

Lovmodellen

Kontor for Lovmodel og Fordeling (Finansministeriet) og Forskningsservice (Danmarks Statistik) er blevet enige om, at autoriserede kunder i Forskningsservice kan få adgang til de data, som Lovmodellen har tilknyttet deres modelbefolkninger. Adgang til disse data kan gives via projekter i Danmarks Statistiks Forskningsservice efter forudgående skriftlig godkendelse fra Kontor for Lovmodel og Fordeling (Finansministeriet). Læs mere her:

Kontakt

FSEgrunddatateam
Telefon: 39 17 31 30