Gå til sidens indhold

Høj vækst i BNP på 2,6 pct. i fjerde kvartal

BNP
Sæsonkorrigeret
2,6 %
3. kvt. 2023 - 4. kvt. 2023
Beskæftigelse
Sæsonkorrigeret
0,0 %
3. kvt. 2023 - 4. kvt. 2023

Nationalregnskab 4. kvt. 2023 revideret

Bruttonationalproduktet (BNP) voksede med 2,6 pct. i fjerde kvartal 2023, når der korrigeres for prisudvikling og sæsonbevægelser. Industri, handel og transport mv. samt forsyningsvirksomhed bidrager betydeligt til væksten i BNP i fjerde kvartal. Beskæftigelsen er uændret i fjerde kvartal, samtidig med at de præsterede timer steg marginalt med 0,1 pct. BNP-væksten i fjerde kvartal er revideret op med 0,6 procentpoint fra seneste beregning. Det skal bemærkes, at sæsonkorrektionen har bidraget med en stor del af revisionen. Årsvæksten for 2023 er således stort set uændret, idet den er revideret 0,1 procentpoint op til 1,9 pct. Denne nationalregnskabsopgørelse er behæftet med større usikkerhed end normalt på grund af de store og samtidig forskelligartede prisudsving i 2022 og 2023 på en række centrale produkter, i særlig grad energi og søtransport. Det er derfor vanskeligere end vanligt at opstille et robust helhedsbillede af økonomien. Læs mere om usikkerhed og revisioner i afsnittet Særlige forhold ved denne offentliggørelse.

Nationalregnskabets hovedstørrelser, kædede værdier, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/nkn1

Udenrigshandlen og særligt eksporten voksede i 4. kvartal

I fjerde kvartal steg den samlede import med 2,5 pct., mens den samlede eksport steg med 7,5 pct. Importen af varer er steget med 1,1 pct. i fjerde kvartal mens importen af tjenester er steget med 4,3 pct. Stigningen i importen af tjenester i fjerde kvartal kommer på bagkant af importen af et stort patent i tredje kvartal på 6,6 milliarder. Udelader man importen af patentet stiger tjenesteimporten med næsten 9 pct. i kvartalet. Eksporten af varer er steget med 6,1 pct., mens det for tjenester er steget med 8,9 pct. Importen er dermed steget de seneste 3 kvartaler og med 8,6 pct. for hele 2023, mens eksporten er steget igennem alle årets fire kvartaler og når op på en årlig vækst på 13,4 pct.

Nationalregnskabets hovedstørrelser, kædede værdier, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/nkn1 samt egne beregninger

Patent og handel med skibe giver fald i investeringer

De faste bruttoinvesteringer faldt med 6,8 pct. i løbet af fjerde kvartal. Faldet i fjerde kvartal skyldes primært nedgang for investeringer i transportmidler og intellektuelle rettigheder, som falder med hhv. 34,6 pct. og 12,6 pct. For begge investeringsgrupper skal nedgangen ses i lyset af et meget højt niveau i tredje kvartal. Transportmiddelinvesteringernes relativt høje niveau i tredje kvartal skyldes i høj grad import af fragtskibe, mens det for intellektuelle rettigheder primært skyldes import af det førnævnte store patent. For året 2023 faldt de faste bruttoinvesteringer med 5,0 pct. Faldet er primært drevet af et fald i investeringer i boliger, intellektuelle rettigheder og maskiner, som faldt med hhv. 10,2 pct., 7,3 pct. og 10,2, pct., hvorimod der har været en stigning på 9,3 pct. for både transportmidler og anlæg. For intellektuelle rettigheder skyldes faldet i 2023 hovedsageligt et patentkøb på 17 mia. kr. i fjerde kvartal 2022. Udelades de to investeringer i patenter af beregningerne, er der et fald i de faste bruttoinvesteringer for året 2023 på ca. 3 pct.

Husholdningernes forbrug voksede i fjerde kvartal

Husholdningernes forbrug steg med 2,0 pct. i årets sidste kvartal. Køb af køretøjer voksede med 20,7 pct. og forbruget af øvrige varer voksede i fjerde kvartal med 2,3 pct., mens husholdningernes forbrug af tjenester voksede med 0,3 pct. For husholdningernes forbrug og især for øvrige varer må der dog knyttes en større usikkerhed til væksten på grund af usikkerhed ved sæsonkorrektion af energiforbruget. I 2023 er husholdningernes forbrug vokset i alle fire kvartaler og er for året samlet vokset med 1,0 pct. Køb af køretøjer vokser med 27,3 for året 2023, hvilket er en nedjustering på næsten 10 procentpoint i forhold til seneste beregning. Nedjusteringen kommer på baggrund af en opdatering af prisvægtningen for biler til priserne i 2022.

Overhæng giver et solidt udgangspunkt for 2024

Den høje vækst i fjerde kvartal af 2023 skaber et solidt fundament for dansk økonomi i 2024. Væksten på 2,6 pct. i fjerde kvartal medfører et overhæng på 1,9 pct. Overhænget betyder, at uden vækst i alle fire kvartaler i 2024 vil niveauet for BNP for hele 2024 ligge 1,9 pct. over BNP for 2023. Dette scenarie er illustreret ved den orange stiplede linje i figuren nedenfor, hvor den vertikale afstand til årsniveauet for 2023 repræsenterer overhænget. I figuren kan man også se, hvordan et overhæng fra 2021 ind i 2022 på 2,8 pct. skabte en årsvækst på 2,7 pct. i 2022, selvom BNP i fjerde kvartal 2022 kun lå 0,5 pct. over BNP i fjerde kvartal 2021. Figuren illustrerer med den grønne og den blå stiplede streg også, hvordan en jævn vækst på 2,0 pct. fra fjerde kvartal 2023 til fjerde kvartal 2024 vil tilvejebringe en årlig vækst på 3,2 pct. fra årsniveauet i 2023.

Overhæng og scenarier for BNP-vækst, kædede værdier, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/nkn1 samt egne beregninger.

Danmarks nationalregnskab

 

2023

 

4. kvt.

4. kvt.

1.-4. kvt.

2. kvt.

3. kvt.

4. kvt.

 

Løbende
priser

Sæsonkorrigeret realvækst

 

 

Årlig vækst1

Kvartalsvis vækst

 

mia. kr.

pct.

Bruttonationalprodukt (BNP)

721,8

3,5

1,9

-0,8

0,4

2,6

Import af varer og tjenester

437,6

14,4

8,6

5,0

7,1

2,5

Import af varer

245,7

13,1

2,7

6,1

7,5

1,1

Import af tjenester

191,9

16,5

17,1

3,6

6,6

4,3

Forsyning i alt

1.159,3

7,6

4,4

1,3

2,9

2,6

Eksport af varer og tjenester

504,8

23,0

13,4

4,0

5,4

7,5

Eksport af varer

302,3

14,5

10,4

3,1

3,1

6,1

Eksport af tjenester

202,6

33,7

16,9

5,0

7,9

8,9

Privatforbrug

337,4

3,5

1,0

0,9

0,1

2,0

Husholdningernes forbrugsudgifter

327,3

3,5

1,0

0,9

0,0

2,0

Køb af køretøjer

16,6

34,8

27,3

4,2

-2,7

20,7

Andre varer

139,4

1,6

-3,0

0,1

0,0

2,3

Tjenester i alt inkl. turisme

171,2

2,8

2,5

1,3

0,3

0,3

Tjenester i alt

175,2

2,0

1,8

0,5

0,0

0,4

Turistindtægter (-)

-14,8

0,9

7,5

-2,6

-4,4

1,2

Turistudgifter (+)

10,9

11,2

21,2

6,7

-1,4

0,3

NPISH forbrugsudgifter2

10,1

2,7

2,7

-0,1

1,5

0,6

Offentlige forbrugsudgifter

164,8

0,9

0,0

0,3

-0,4

0,0

Faste bruttoinvesteringer

157,3

-16,6

-5,0

1,2

3,1

-6,8

Boliger

37,6

-5,3

-10,2

-3,1

-0,5

1,0

Andet byggeri og anlæg

42,7

-2,8

3,0

-2,4

-0,5

-0,8

Maskiner, transportmidler mv.

33,3

-16,2

-4,9

11,5

-3,5

-13,0

Intellektuelle rettigheder

43,7

-31,9

-7,3

-0,1

15,8

-12,6

Lagerforøgelser mv.3

-5,0

-1,7

-1,8

-0,2

-0,9

-0,4

Endelig indenlandsk anvendelse

654,5

-4,3

-2,8

0,6

-0,3

-1,1

Endelig anvendelse i alt4

1.159,3

7,7

4,4

2,2

2,3

3,0

Samlede præsterede timer i alt (mio.)

1.131,9

0,5

0,5

1,4

0,0

0,1

Beskæftigelse5 i alt (1.000 personer)

3.227,2

0,9

1,5

0,1

0,1

0,0

1 Vækst i forhold til tilsvarende periode året før.
2 Nonprofit-institutioner rettet mod husholdninger.
3 Bidrag til BNP-væksten.
4 Sæsonkorrigeret realvækst i endelig anvendelse i alt kan afvige fra forsyning i alt pga. indirekte sæsonkorrektion - se mere om metode og resultater i notatet Det sæsonkorrigerede BNP.
5 Beskæftigelse i nationalregnskabet inkluderer personer, som er midlertidigt fraværende fra arbejde pga. fx orlov, strejke mv.
Kilde: www.statistikbanken.dk/nkn1

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Revideret offentliggørelse af nationalregnskabet for fjerde kvartal 2023

Dette er den anden offentliggørelse af nationalregnskabet for fjerde kvartal 2023. I forhold til den seneste offentliggørelse, Nationalregnskab 4. kvt. 2023, er væksten revideret op med 0,6 procentpoint i fjerde kvartal. Bidragene til opjusteringen fordeler sig således at 0,4 procentpoint, af opjusteringen skyldes sæsonkorrektion, mens 0,2 procentpoint skyldes genberegning med nye kilder. De nye kilder tæller især nye oplysninger for 2023 vedrørende industriens salg af varer, firmaernes køb og salg samt betalingsbalance og udenrigshandel, samt at nye tal for finansielle brancher. Der er ikke foretaget revisioner i de ikke-sæsonkorrigerede tal fra før 2023. De nye tal for 2023 kan dog give ny information til vurderingen af sæsonmønstret og fører til revisioner i de sæsonkorrigerede tal, som revideres tilbage til 2020. Læs mere om revisioner i BNP-væksten i notatet Revisioner af det kvartalsvise nationalregnskab (pdf).

Anden opgørelse af nationalregnskabet for året 2023

Denne opgørelse af det kvartalsvise nationalregnskab er den anden offentliggørelse af nationalregnskabet for hele året 2023. Den endelige opgørelse af 2023 vil foreligge i juni 2026, hvor det mest detaljerede kildegrundlag foreligger. Indtil da vil der systematisk blive indarbejdet opdaterede kilder i opgørelsen, når de bliver tilgængelige. I statistikdokumentationen for Nationalregnskab kan findes en mere detaljeret kildeoversigt. Desuden kan ændringer i væksten fra version til version findes i statistikbanken.dk/vnan1

Forbedret datagrundlag til opgørelsen af Firmaernes køb og salg

Opgørelsen af Firmaernes køb og salg fra den 21. februar bygger nu på indberetninger fra størstedelen af de momsregistrerede virksomheder for tredje kvartal 2023. Den første offentliggørelse af Nationalregnskabet for fjerde kvartal 2023 var baseret på en foreløbig intern udgave af Firmaernes køb og salg, hvor der indgik mange imputerede oplysninger. Som følge af det forbedrede datagrundlag er der revideret ned i aktiviteten for de markedsmæssige serviceerhverv, byggeriet samt privatforbruget for tredje kvartal 2023.

Øget usikkerhed i sæsonkorrektionen

Der må forventes øget usikkerhed på sæsonkorrektionen i forbindelse med COVID-19, høj inflation og andre betydelige begivenheder, der har givet usædvanligt store udsving i økonomien på kort sigt. Det skyldes bl.a., at beregningerne af de seneste sæsonkorrigerede værdier for de enkelte detaljerede serier delvist er baseret på fremskrivninger af den observerede serie, og derfor vil pludselige ændringer i seriens forløb (outliere) fører til en øget usikkerhed. Detekteringen af outliere vurderes også at være ekstra følsom for perioden i forbindelse med COVID-19 m.m. Outliere detekteres og behandles primært automatisk i standardanvendelse af sæsonkorrektionsprogrammet JDemetra+ med X13-metoden. Den øgede usikkerhed i sæsonkorrektionen betyder også, at man i højere grad skal være påpasselig med fortolkningen af den sæsonkorrigerede prisudvikling på kvartaler. Dette hænger sammen med, at tallene sæsonkorrigeres i hhv. løbende priser og kædede værdier, hvorefter prisindekset beregnes som forholdet mellem disse.

Yderligere data om medicinalindustrien

Der kan ved henvendelse udleveres data for medicinalindustriens årlige produktion, forbrug i produktion og bruttoværditilvækst for årene 2021 til 2023. Disse tal for medicinalindustrien er et særudtræk af ikke-offentliggjorte tal og er derfor behæftet med større usikkerhed end offentliggjorte tal.

Hovedrevision af nationalregnskab, betalingsbalance og offentlige finanser

Danmarks Statistik offentliggør i juni 2024 hovedreviderede tal for nationalregnskab, betalingsbalance og offentlige finanser. Det sker som led i at overholde den europæisk aftale om en harmoniseret revisionspolitik for de økonomiske makrostatistikker (Harmonised European Revision Policy for Macroeconomic Statistics -HERP). Ved denne hovedrevision implementeres der nye datakilder, ændringer i kildegrundlaget, nye metoder og en opdateret forbrugsklassifikation (COICOP) i nationalregnskabet. Hovedrevision betyder, at de økonomiske statistikker revideres i hele den tidsperiode, de foreligger i, så tidsserien forbliver sammenhængende.

BNP
Sæsonkorrigeret
2,6 %
3. kvt. 2023 - 4. kvt. 2023
Beskæftigelse
Sæsonkorrigeret
0,0 %
3. kvt. 2023 - 4. kvt. 2023

Nyt fra Danmarks Statistik

27. marts 2024 - Nr. 90

Hent som PDF
Næste udgivelse: 21. maj 2024

Kontakt

Kilder og metode

Det kvartalsvise nationalregnskab udarbejdes på grundlag af stort set al konjunkturstatistik, der beskriver delområder inden for økonomi og beskæftigelse. Ved at kombinere disse statistikker med nationalregnskabssystemets begrebsapparat bliver det muligt at afstemme de forskellige oplysninger til et samlet billede.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation