Gå til sidens indhold

Høj vækst i BNP på 2,0 pct. i fjerde kvartal

BNP
Sæsonkorrigeret
+2,0 %
3. kvt. 2023 - 4. kvt. 2023
Beskæftigelse
Sæsonkorrigeret
0,0 %
3. kvt. 2023 - 4. kvt. 2023

Nationalregnskab 4. kvt. 2023 og året 2023

Bruttonationalproduktet (BNP) voksede med 2,0 pct. i fjerde kvartal 2023, når der korrigeres for prisudvikling og sæsonbevægelser. Med denne første beregning af nationalregnskabet for fjerde kvartal kan BNP-væksten for hele året 2023 beregnes til 1,8 pct. Medicinalindustrien har været hoveddrivkraften i dansk økonomi i både fjerde kvartal og for hele 2023. Den øvrige industri samt erhvervsservice bidrog også til fremgangen i fjerde kvartal. BNP-væksten i tredje kvartal er revideret til en stigning på 0,4 pct. fra tidligere et fald på 0,7 pct. En kombination af kraftigt stigende transithandel med gas samt volatile gaspriser har vanskeliggjort opstillingen af det samlede billede for dansk økonomi, hvilket er årsag til revisionen. Beskæftigelsen er uændret i fjerde kvartal, samtidig med at de præsterede timer steg marginalt med 0,1 pct. Læs mere om usikkerhed og revisioner i afsnittet Særlige forhold ved denne offentliggørelse.

Nationalregnskabets hovedstørrelser, kædede værdier, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/nkn1

Markant bidrag fra medicinalindustrien til dansk økonomi

Det seneste år har medicinalindustrien haft meget stor betydning for dansk økonomi, hvilket tydeliggøres, når man ser på medicinalindustriens bidrag til BNP-væksten for året 2023. Medicinalindustriens bruttoværditilvækst (BVT) steg i denne periode med over 50 pct. Medicinalindustriens bidrag til BNP var også markant. I 2023 voksede BNP med 1,8 pct. i forhold til sidste år. Uden medicinalindustriens bidrag ville BNP være faldet med 0,1 pct. Kigger man udelukkende på udviklingen mellem fjerde kvartal 2023 og fjerde kvartal 2022, er BNP steget med 3,2 pct. i ikke-sæsonkorrigerede tal. Her bidrog medicinalindustrien med 1,8 procentpoint af væksten, hvilket betyder, at bidraget fra andre brancher når op på 1,4 procentpoint. Når medicinalindustriens bidrag til BNP-væksten ekskluderes tages der dog ikke højde for, at medicinalindustrien også skaber aktivitet i andre brancher.

Medicinalindustriens bidrag til BNP, ikke-sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/nkn1 samt egne beregninger

Patent og handel med skibe giver fald i investeringer

De faste bruttoinvesteringer faldt med 6,3 pct. i løbet af fjerde kvartal. Faldet i fjerde kvartal skyldes primært nedgang for investeringer i transportmidler og intellektuelle rettigheder, som falder med hhv. 31,9 pct. og 12,9 pct. For begge investeringsgrupper skal nedgangen ses i lyset af et højt niveau i tredje kvartal. Transportmiddelinvesteringernes relativt høje niveau i tredje kvartal skyldes i høj grad import af fragtskibe, mens det for intellektuelle rettigheder skyldes import af et enkelt stort patent på 6,6 mia. kr. For året 2023 faldt de faste bruttoinvesteringer med 5,0 pct. Faldet er primært drevet af et fald i investeringer i boliger, intellektuelle rettigheder og maskiner, som faldt med hhv. 10,2 pct., 7,6 pct. og 10,4 pct. For intellektuelle rettigheders skyldes faldet i 2023 hovedsageligt et patentkøb på 17 mia. kr. i fjerde kvartal 2022. Udelades de to investeringer i patenter af beregningerne, er der et fald i de faste bruttoinvesteringer for året 2023 på ca. 3 pct.

Fortsat stigninger i udenrigshandlen

I fjerde kvartal steg den samlede import med 1,1 pct., mens den samlede eksport steg med 5,7 pct. Stigningen i importen er drevet af varer, som stiger med 3,1 pct., mens importen af tjenester er faldet med 1,6 pct. Faldet i importen af tjenester skal ses i lyset af det førnævnte patentkøb i tredje kvartal, der har dæmpet væksten i fjerde kvartal. Eksporten af varer og tjenester er begge vokset med stigninger på hhv. 4,9 pct. og 6,6 pct. Den årlige vækst i udenrigshandlen når dermed op på 7,7 pct. for importen og 12,5 pct. for eksporten.

Pæn vækst i husholdningernes forbrug i fjerde kvartal

I årets sidste kvartal voksede husholdningernes forbrug med 1,7 pct. Dermed har husholdningernes forbrug været voksende i alle fire kvartaler i 2023. Væksten i fjerde kvartal var særlig præget af husholdningernes køb af køretøjer, som steg med 21,4 pct. Husholdningernes køb af øvrige varer voksede med 2,5 pct. For husholdningernes forbrug og især for øvrige varer må der dog knyttes en større usikkerhed til væksten på grund af usikkerhed ved sæsonkorrektion af energiforbruget. For året 2023 er husholdningernes forbrug samlet set vokset med 1,3 pct., hvilket især er drevet af en stigning i køb af køretøjer på 37,0 pct. Priserne på husholdningernes forbrug steg med 3,1 pct. i 2023, og prisstigningerne er dermed aftaget betydeligt i forhold til 2022, hvor prisstigningen var på 7,7 pct. Generelt er der prisstigninger for alle vare- og tjenestegrupper bortset fra prisen på elektricitet og brændsel, som faldt med 14,3 pct.

Danmarks nationalregnskab

 

2023

 

4. kvt.

4. kvt.

1.-4. kvt.

2. kvt.

3. kvt.

4. kvt.

 

Løbende
priser

Sæsonkorrigeret realvækst

 

 

Årlig vækst1

Kvartalsvis vækst

 

mia. kr.

pct.

Bruttonationalprodukt (BNP)

732,4

3,1

1,8

-0,6

0,4

2,0

Import af varer og tjenester

430,7

11,8

7,7

4,9

6,8

1,1

Import af varer

250,5

15,6

3,2

6,3

7,4

3,1

Import af tjenester

180,2

7,3

14,2

3,2

6,0

-1,6

Forsyning i alt

1163,1

6,3

4,0

1,4

2,8

1,6

Eksport af varer og tjenester

506,6

20,1

12,5

3,6

4,9

5,7

Eksport af varer

298,8

13,3

10,2

2,8

3,4

4,9

Eksport af tjenester

207,8

28,6

15,2

4,5

6,5

6,6

Privatforbrug

337,7

3,6

1,3

0,9

0,2

1,7

Husholdningernes forbrugsudgifter

327,5

3,6

1,3

1,0

0,2

1,7

Køb af køretøjer

17,8

44,7

37,0

3,9

-0,1

21,4

Andre varer

139,8

1,8

-3,0

0,3

-0,1

2,5

Tjenester i alt inkl. turisme

169,9

1,9

2,3

1,3

0,5

-0,7

Tjenester i alt

173,5

1,0

1,7

0,4

0,0

-0,7

Turistindtægter (-)

14,6

-0,7

7,0

-2,6

-4,7

0,3

Turistudgifter (+)

10,9

11,2

21,2

6,7

-1,4

0,3

NPISH forbrugsudgifter2

10,1

2,6

2,7

-0,1

1,5

0,5

Offentlige forbrugsudgifter

164,8

1,1

0,0

0,2

-0,4

0,3

Faste bruttoinvesteringer

158,2

-16,1

-5,0

1,1

3,3

-6,3

Boliger

37,7

-5,7

-10,2

-3,1

-0,5

0,6

Andet byggeri og anlæg

43,6

-0,4

3,3

-2,4

-0,9

1,7

Maskiner, transportmidler mv.

33,4

-16,0

-4,9

11,3

-3,2

-12,4

Intellektuelle rettigheder

43,6

-32,0

-7,6

-0,3

16,8

-12,9

Lagerforøgelser mv.3

-4,2

-1,5

-1,9

-0,1

-1,0

-0,1

Endelig indenlandsk anvendelse

656,5

-4,0

-2,7

0,7

-0,4

-0,7

Endelig anvendelse i alt4

1163,1

6,6

4,0

2,0

2,1

2,4

Samlede præsterede timer i alt (mio.)

1131,9

0,5

0,5

1,3

0,0

0,1

Beskæftigelse5 i alt (1.000 personer)

3227,2

0,9

1,5

0,1

0,1

0,0

1 Vækst i forhold til tilsvarende periode året før.
2 Nonprofit-institutioner rettet mod husholdninger.
3 Bidrag til BNP-væksten.
4 Sæsonkorrigeret realvækst i endelig anvendelse i alt kan afvige fra forsyning i alt pga. indirekte sæsonkorrektion - se mere om metode og resultater i notatet Det sæsonkorrigerede BNP.
5 Beskæftigelse i nationalregnskabet inkluderer personer, som er midlertidigt fraværende fra arbejde pga. fx orlov, strejke mv.
Kilde: www.statistikbanken.dk/nkn1

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Første offentliggørelse af nationalregnskabet for fjerde kvartal 2023

Dette er den første offentliggørelse af nationalregnskabet for fjerde kvartal 2023. Det er samtidig første gang, nationalregnskabet offentliggøres 50 dage efter kvartalsafslutning. Det vurderes, at det offentliggjorte nationalregnskab 50 dage efter kvartalsafslutning generelt er ligeså retvisende og behæftet med samme usikkerhed som ved tidligere offentliggørelser 60 dage efter kvartalsafslutning. Opgørelsen af beskæftigelse, præsterede timer og løn er dog derfor behæftet med større usikkerhed ved offentliggørelse 50 dage efter kvartalsafslutning jf. afsnittet nedenfor. For første, andet og tredje kvartal er nationalregnskabet genberegnet med de mest opdaterede kilder. Dette har medført, at BNP-væksten er revideret op med hhv. 0,3, 0,1 og 1,1 procentpoint i første, andet og tredje kvartal. Der er ikke foretaget revisioner i de ikke-sæsonkorrigerede tal før 2023. De nye tal for 2023 kan dog give ny information til vurderingen af sæsonmønstret og vil normalt føre til revisioner i de sæsonkorrigerede tal, som revideres tilbage til 2020. Den seneste offentliggørelse af nationalregnskabet er Nationalregnskab 3. kvt. 2023, revideret (Nyt fra Danmarks Statistik 2023). Læs mere om revisioner i BNP-væksten i notatet Revisioner af det kvartalsvise nationalregnskab (pdf).

Første opgørelse af nationalregnskabet for året 2023

Denne opgørelse af det kvartalsvise nationalregnskab er den første offentliggørelse af nationalregnskabet for hele året 2023. Den endelige opgørelse af 2023 vil foreligge i juni 2026, hvor det mest detaljerede kildegrundlag foreligger. Indtil da vil der systematisk blive indarbejdet opdaterede kilder i opgørelsen, når de bliver tilgængelige. I statistikdokumentationen for Nationalregnskab kan findes en mere detaljeret kildeoversigt. Desuden kan ændringer i væksten fra version til version findes i versionstabellen for forsyningsbalancen i statistikbanken.dk/vnan1.

Usikkerhed i opgørelsen af beskæftigelse mv.

Opgørelsen af beskæftigelse, præsterede timer og løn er baseret på en foreløbig intern beregning af Arbejdstidsregnskabet for fjerde kvartal 2023 og er derfor behæftet med større usikkerhed end i senere versioner. Udviklingen i Nationalregnskabets beskæftigelse, præsterede timer og løn følger som hovedregel udviklingen i Arbejdstidsregnskabet for de ikke-sæsonkorrigerede tal.

Revision af BNP-vækst i tredje kvartal

BNP-væksten i tredje kvartal er revideret til en stigning på 0,4 pct. fra tidligere et fald på 0,7 pct. En kombination af kraftigt stigende transithandel med gas samt volatile gaspriser har vanskeliggjort opstillingen af det samlede billede for dansk økonomi, hvilket er årsag til revisionen. Planlagte forbedringer af metoder og processer i opgørelsen af nationalregnskabet forventes at mindske risici for, at lignende begivenheder giver tilsvarende revisioner fremover, og der så kan opnås mere retvisende opgørelser i de tidlige versioner af nationalregnskabet.

Yderligere data om medicinalindustrien

Der kan ved henvendelse udleveres data for medicinalindustriens årlige produktion, forbrug i produktion og bruttoværditilvækst for årene 2021 til 2023. Disse tal for medicinalindustrien er et særudtræk af ikke-offentliggjorte tal og er derfor behæftet med større usikkerhed end offentliggjorte tal.

Usikkerhed i opgørelsen af Firmaernes køb og salg

Ved den første beregning af et nyt kvartal anvendes en foreløbig, intern version af Firmaernes køb og salg, hvor der er relativt mange imputeringer for køb og salg. Dette skyldes, at der kun indberettes moms kvartalsvist eller halvårligt for en betydelig andel af virksomhederne. Af den grund er denne udgivelse behæftet med større usikkerhed for bl.a. serviceerhverv samt bygge og anlæg. Ved udgivelsen af Nationalregnskab 4. kvt. 2023 revideret, der offentliggøres 27. marts 2024, vil der blive anvendt en version af Firmaernes køb og salg, hvor langt de fleste imputeringer for halvårs- og kvartalsindberetterne er erstattet af faktiske indberetninger.

Øget usikkerhed i sæsonkorrektionen

Der må forventes øget usikkerhed på sæsonkorrektionen i forbindelse med COVID-19 og andre betydelige begivenheder, der har givet usædvanligt store udsving i økonomien på kort sigt. Det skyldes bl.a., at beregningerne af de seneste sæsonkorrigerede værdier for de enkelte detaljerede serier delvist er baseret på fremskrivninger af den observerede serie, og derfor vil pludselige ændringer i seriens forløb (outliere) fører til en øget usikkerhed. Detekteringen af outliere vurderes også at være ekstra følsom for perioden i forbindelse med COVID-19 m.m. Outliere detekteres og behandles primært automatisk i standardanvendelse af sæsonkorrektionsprogrammet JDemetra+ med X13-metoden. Den øgede usikkerhed i sæsonkorrektionen betyder også, at man i højere grad skal være påpasselig med fortolkningen af den sæsonkorrigerede prisudvikling på kvartaler. Dette hænger sammen med, at tallene sæsonkorrigeres i hhv. løbende priser og kædede værdier, hvorefter prisindekset beregnes som forholdet mellem disse.

Hovedrevision af nationalregnskab, betalingsbalance og offentlige finanser

Danmarks Statistik offentliggør i juni 2024 hovedreviderede tal for nationalregnskab, betalingsbalance og offentlige finanser. Det sker som led i at overholde den europæisk aftale om en harmoniseret revisionspolitik for de økonomiske makrostatistikker (Harmonised European Revision Policy for Macroeconomic Statistics -HERP). Ved denne hovedrevision implementeres der nye datakilder, ændringer i kildegrundlaget, nye metoder og en opdateret forbrugsklassifikation (COICOP) i nationalregnskabet. Hovedrevision betyder, at de økonomiske statistikker revideres i hele den tidsperiode, de foreligger i, så tidsserien forbliver sammenhængende.

BNP
Sæsonkorrigeret
+2,0 %
3. kvt. 2023 - 4. kvt. 2023
Beskæftigelse
Sæsonkorrigeret
0,0 %
3. kvt. 2023 - 4. kvt. 2023

Nyt fra Danmarks Statistik

20. februar 2024 - Nr. 42

Hent som PDF
Næste udgivelse: 27. marts 2024

Kontakt

Kilder og metode

Det kvartalsvise nationalregnskab udarbejdes på grundlag af stort set al konjunkturstatistik, der beskriver delområder inden for økonomi og beskæftigelse. Ved at kombinere disse statistikker med national-regnskabssystemets begrebsapparat bliver det muligt at afstemme de forskellige oplysninger til et samlet billede. Læs mere i statistikdokumentationen. Læs også en uddybende dokumentation af kilder og  metoder på www.dst.dk/nationlregnskab.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation