Gå til sidens indhold

Beskedent fald i BNP i første kvartal 2022

BNP
Sæsonkorrigeret
-0,1 %
4. kvt. 2021 - 1. kvt. 2022
Beskæftigelse
Sæsonkorrigeret
+1,0 %
4. kvt. 2021 - 1. kvt. 2022

Nationalregnskab 1. kvt. 2022

Bruttonationalproduktet (BNP) faldt med 0,1 pct. i første kvartal 2022, når der korrigeres for prisudvikling og sæsonbevægelser. Faldet skyldtes især tilbagegang inden for tjenesteydende erhverv rettet mod husholdningerne, der var påvirket af COVID-19-restriktioner i januar. Herudover var der nedgang i det offentlige forbrug bl.a. som følge af et højt aktivitetsniveau i fjerde kvartal 2021. Modsat trækker fremgang i industri, bygge og anlæg samt erhvervsservice isoleret set væksten op. Beskæftigelsen steg med 1,0 pct. i første kvartal 2022. Opgørelsen af nationalregnskabet er mere usikker end normalt pga. de særlige omstændigheder omkring COVID-19-pandemien. Se mere under Særlige forhold.

BNP og beskæftigelseKilde: www.statistikbanken.dk/nkn1

Forsat fald i husholdningernes forbrug

I årets første kvartal faldt husholdningernes forbrug med 1,2 pct. Tilbagegangen var bredt fordelt over både varer og tjenester. For varer var det især anskaffelse af køretøjer, der gik kraftigt tilbage med et fald på 19,6 pct., hvilket skal ses i lyset af leveringsproblemer i branchen.  

Hvor husholdningernes forbrug faldt korrigeret for prisudvikling, var udgifterne til forbruget uændrede, således at faldet afspejler stigningen i forbrugerpriserne. Den største effekt fra prisstigninger kommer fra el og brændsel, hvor priserne steg med 12,5 pct. Så selvom husholdningernes forbrug af el og brændsel faldt med 6,8 pct. korrigeret for prisudvikling, steg deres udgifter stadig med 4,8 pct.

Tilbagegang i udenrigshandel med varer

Samlet set faldt importen og eksporten med henholdsvis 2,1 pct. og 1,1 pct. i første kvartal 2022. Faldene i im- og eksporten drives af varer, der faldt med hhv. 5,0 pct. og 3,0 pct. i første kvartal. Tjenesteimporten steg med 2,7 pct., mens tjenesteeksporten steg med 1,7 pct.

Pæn fremgang i investeringer

De faste bruttoinvesteringer steg med 2,6 pct. i første kvartal. Fremgangen var bredt funderet, men især boliginvesteringer og investeringer i andet byggeri og anlæg steg kraftigt med hhv. 3,7 pct. og 4,8 pct. For investering i maskiner og transportmidler var stigningen på 0,2 pct., mens investeringer i intellektuelle rettigheder steg med 1,4 pct.

Danmarks nationalregnskab

 

2022

2021

2022

 

1. kvt.

1. kvt.

3. kvt.

4. kvt.

1. kvt.

 

Løbende priser

Sæsonkorrigeret realvækst

 

 

Årlig vækst1

Kvartalsvis vækst

 

mia. kr.

pct.

Bruttonationalprodukt (BNP)

659,2

6,7

1,5

3,0

-0,1

Import af varer og tjenester

371,8

3,4

1,1

1,1

-2,1

Import af varer

232,2

-2,8

-0,2

1,4

-5,0

Import af tjenester

139,6

14,6

3,2

0,6

2,7

Forsyning i alt

1031

5,6

1,3

2,3

-0,8

Eksport af varer og tjenester

425,5

4,3

1,3

4,8

-1,1

Eksport af varer

245,4

2,00

-0,9

5,2

-3,0

Eksport af tjenester

180,2

7,9

5,1

4,2

1,7

Privatforbrug

289,9

6,9

2,5

-0,7

-1,2

Husholdningernes forbrugsudgifter

281,6

7,1

2,6

-0,8

-1,2

Køb af køretøjer

9,0

-18,6

-2,1

-0,1

-19,6

Andre varer

121,8

2,8

-1,8

0,4

-0,3

Tjenester i alt inkl. turisme

150,7

13,3

6,8

-1,7

-0,5

Tjenester i alt

151

14,1

7,8

1,6

-0,8

Turistindtægter (-)

7,5

71,8

48,1

73,2

-4,1

Turistudgifter (+)

7,2

72,2

13,5

0,1

-1,3

NPISH forbrugsudgifter2

8,4

0,9

-1,5

0,7

0,9

Offentlige forbrugsudgifter

150,8

0,2

-4,6

2,6

-1,8

Bruttoinvesteringer

164,8

13,2

5,4

0,4

3,2

Faste bruttoinvesteringer

146,1

6,8

-1,0

2,4

2,6

Boliger

36,4

3,3

-1,2

2,8

3,7

Andet byggeri og anlæg

36,5

9,4

-2,5

6,5

4,8

Maskiner, transportmidler mv.

36,4

0,9

-2,5

-1,9

0,2

Intellektuelle rettigheder

36,9

14,2

2,6

2,5

1,4

Lagerforøgelser mv.3

18,6

1,3

1,5

-0,5

0,2

Lagerforøgelser3

17,9

1,3

1,5

-0,5

0,2

Nettoansk. af værdigenstande3

0,8

0,0

0,0

0,0

0,0

Endelig indenlandsk anvendelse

605,5

6,7

1,3

0,4

-0,2

Endelig anvendelse i alt4

1031,0

5,8

1,3

2,0

-0,6

Beskæftigelse5 i alt (1.000 personer)

3126,0

6,0

1,6

1,2

1,0

1 Vækst i forhold til tilsvarende periode året før.
2 Nonprofit-institutioner rettet mod husholdninger.
3 Bidrag til BNP-væksten.
4 Sæsonkorrigeret realvækst i endelig anvendelse i alt kan afvige fra forsyning i alt pga. indirekte sæsonkorrektion - se mere om metode og resultater i notatet Det sæsonkorrigerede BNP.
5 Beskæftigelse i nationalregnskabet inkluderer personer, som er midlertidigt fraværende fra arbejde pga. fx orlov, strejke mv.
Kilde: www.statistikbanken.dk/nkn1.

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Første offentliggørelse af nationalregnskabet for første kvartal 2022

Dette er den første offentliggørelse af nationalregnskabet for første kvartal 2022. Kvartalsvæksten i BNP er den samme som i BNP-indikatoren. Der er ikke foretaget revisioner i de ikke-sæsonkorrigerede tal før 2022. De nye tal for første kvartal 2022 kan dog give ny information til vurderingen af sæsonmønstret og vil normalt føre til mindre revisioner i de sæsonkorrigerede tal, som revideres tilbage til 2019. Den seneste offentliggørelse af nationalregnskabet er Nationalregnskab 4. kvt 2021, revideret. Læs mere om revisioner i BNP-væksten i notatet Revisioner af det kvartalsvise nationalregnskab (pdf).

Med næste offentliggørelse af nationalregnskabet, der udkommer 30. juni 2022, opdateres hele nationalregnskabet for perioden 2019-2021. Fra første kvartal 2019 til fjerde kvartal 2021 vil der blive foretaget en opdatering af kvartalvise kilder og en matematisk udglatning (årsopregning) af de kvartalsvise serier, så de er i overensstemmelse med de nye årstal. For særligt Betalingsbalancen og Offentlige finanser indarbejdes der nye niveauer for kvartalstallene før 2022, svarende til de tal, der offentliggøres i disse statistikker. Dette kan påvirke væksten fra fjerde kvartal 2021 til første kvartal 2022. Første kvartal 2022 vil derudover blive genberegnet med de mest opdaterede kilder.

Tal for præsterede timer offentliggøres ikke

Opgørelsen af beskæftigelse og løn er baseret på en foreløbig, intern beregning af Arbejdstidsregnskabet for første kvartal 2022. Tal for præsterede timer for første kvartal har i den foreløbige, interne beregning af Arbejdstidsregnskabet vist en øget usikkerhed primært grundet den nye ferielov, og derfor offentliggøres de ikke i indeværende version af nationalregnskabet. Der forventes at blive indarbejdet tal for præsterede timer i den reviderede offentliggørelse af nationalregnskabet 30. juni baseret på Arbejdstidsregnskabet 1. kvt. 2022, der offentliggøres 15. juni. Tal for aflønning af ansatte vurderes også at være behæftet med en vis usikkerhed som følge af den nye ferielov.

Usikkerhed i opgørelsen af Firmaernes køb og salg

I den første foreløbige kvartalsvise nationalregnskabsberegninger anvendes en tidlig version af Firmaernes køb og salg, hvor der er relativt mange imputeringer for køb og salg. Dette skyldes, at der kun indberettes moms kvartalsvist eller halvårligt for en betydelig andel af virksomhederne. Opgørelsen af Firmaernes køb og salg marts 2022 er af den grund behæftet med større usikkerhed på bl.a. serviceerhverv samt bygge og anlæg ved denne udgivelse. Ved udgivelsen af Nationalregnskab 1. kvt. 2022 revideret, der offentliggøres 30. juni 2022, vil der blive anvendt en version af Firmaernes køb og salg, hvor langt de fleste imputeringer for kvartals- og halvårsindberetterne er erstattet af faktiske indberetninger.

Usikkerhed om realvæksten i offentligt forbrug

Oplysninger om det offentlige forbrug er baseret på foreløbige regnskabsoplysninger fra stat, regioner og kommuner. For første kvartal 2022 er der ligesom for hele 2021 endnu ikke indarbejdet mængdeindikatorer. Dermed er realvæksten i det individuelle offentlige forbrug beregnet som udviklingen i omkostningerne korrigeret for løn- og prisudvikling (inputmetode) i mangel af oplysninger om mængden af de leverede ydelser på det offentlige individuelle forbrug (outputmetode). Der er dog en øget usikkerhed knyttet til at benytte inputmetoden til at beregne den offentlige realvækst som følge af de særlige omstændigheder med nedlukning, særlige COVID-19-aktiviteter i sundhedsvæsenet mv.

Landbrug

Oplysningerne fra Landbrugets bruttofaktorindkomst er indarbejdet i nationalregnskabet for 2021, der påvirker beregningen af landbrugets produktion i 2022.

Særlige skøn for forbrug i produktion

Normalt antages der et fast forhold mellem produktion og værditilvækst i beregningen af BNP-indikatoren, således at virksomhedernes forbrug i produktionen er en fast andel af produktionen. Der må dog forventes at have været væsentlige ændringer af disse andele for nogle erhverv pga. COVID-19-følgerne. For de erhverv, der var særligt påvirkede af nedlukninger, blev der foretaget nye skøn for forholdet mellem værditilvækst og produktion, der tog højde for lav omsætning som følge af nedlukning, hvor omkostningerne i langt mindre omfang kunne reduceres. I denne udgivelser er der indlagt en vis normalisering af disse erhvervs forbrug i produktion i takt med normaliseringen af produktionen i forhold til niveauet før COVID-19.

Øget usikkerhed i sæsonkorrektionen

Der må forventes øget usikkerhed på sæsonkorrektionen i forbindelse med COVID-19. Det skyldes, at beregningerne af de seneste sæsonkorrigerede værdier for de enkelte detaljerede serier delvist er baseret på fremskrivninger af den observerede serie, og derfor vil pludselige ændringer i seriens forløb (outliere) føre til en øget usikkerhed. Outliere detekteres og behandles automatisk i standardanvendelse af sæsonkorrektionsprogrammet JDemetra+ med X13-metoden.

BNP
Sæsonkorrigeret
-0,1 %
4. kvt. 2021 - 1. kvt. 2022
Beskæftigelse
Sæsonkorrigeret
+1,0 %
4. kvt. 2021 - 1. kvt. 2022

Nyt fra Danmarks Statistik

31. maj 2022 - Nr. 193

Hent som PDF
Næste udgivelse: 30. juni 2022

Kontakt

Kilder og metode

Det kvartalsvise nationalregnskab udarbejdes på grundlag af stort set al konjunkturstatistik, der beskriver delområder inden for økonomi og beskæftigelse. Ved at kombinere disse statistikker med nationalregnskabssystemets begrebsapparat bliver det muligt at afstemme de forskellige oplysninger til et samlet billede.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation