Gå til sidens indhold

Markant højere BNP-vækst i fjerde kvartal 2021

BNP
Sæsonkorrigeret
+3,0 %
3. kvt. 2021 - 4. kvt. 2021
Beskæftigelse
Sæsonkorrigeret
+1,1 %
3. kvt. 2021 - 4. kvt. 2021

Nationalregnskab 4. kvt. 2021 revideret

Bruttonationalproduktet (BNP) steg med hele 3,0 pct. i fjerde kvartal 2021, når der korrigeres for prisudvikling og sæsonbevægelser. I alt bød 2021 på en stigning i BNP på 4,7 pct., hvilket er den højeste siden 1994. Væksten i fjerde kvartal er med denne offentliggørelse revideret op med 1,9 procentpoint, mens de resterende kvartaler kun har været genstand for mindre revisioner. For året 2021 som helhed er BNP-væksten revideret op med 0,6 procentpoint. Opjusteringen skyldes helt overvejende nye indberetninger til Firmaernes køb og salg i fjerde kvartal, der påvirker opgørelsen af både produktion, forbrug og investeringer i nationalregnskabet. Herudover offentliggøres for første gang præsterede timer for andet halvår 2021. For året 2021 voksede de præsterede timer med 4,2 pct. Læs mere om dansk økonomis udvikling i 2021 i Nyt om årligt nationalregnskab. Opgørelsen af nationalregnskabet er mere usikker end normalt pga. de særlige omstændigheder omkring COVID-19-pandemien, hvilket ikke alene afspejler sig i den relativt store revision af væksten i fjerde kvartal, men også i usikkerhed på andre områder. Se mere under Særlige forhold.

Nationalregnskabets hovedstørrelser, realvækst i fjerde kvartal 2021, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/nkn1

Revision giver bredt funderet vækst i fjerde kvartal 2021

Der er stor set vækst i alle brancher i fjerde kvartal 2021, men det er især industri, handel og transport mv. samt det offentlige, der bidrager til væksten. I forhold til offentliggørelsen i februar, er det helt overvejende brancher, hvor Firmaernes køb og salg er kildegrundlaget som er blevet revideret. Firmaernes køb og salg anvendes som kilde til alle brancher under markedsmæssige tjenester, samt bygge og anlæg.

Vækstbidrag til bruttoværditilvækst for udvalgte brancher i fjerde kvartal 2021, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/nkbp10

Revisioner mindsker tilbagegangen for privatforbruget i fjerde kvartal

Privatforbruget faldt med 1,0 pct. i fjerde kvartal. For hele året 2021 steg privatforbruget imidlertid med 4,2 pct. Til sammenligning så faldt privatforbruget med 2,7 pct. i fjerde kvartal og steg med 3,5 pct. for hele året 2021 i opgørelsen fra februar. Opjusteringen af væksten i det private forbrug skyldes primært revisionen af Firmaernes køb og salg, samt indarbejdelse af nye afgiftsoplysninger til opgørelsen af forbruget af drikkevarer. Det offentlige forbrug steg med 2,6 pct. i fjerde kvartal, mens det for året 2021 steg med 3,7 pct. Se mere om beregning af realvækst i det offentlige forbrug under Særlige forhold.

Pæn fremgang i investeringerne efter revision

De faste bruttoinvesteringer steg med 2,1 pct. i fjerde kvartal. I den seneste offentliggørelse faldt de faste bruttoinvesteringer med 0,7 pct. Det er primært investeringer i byggeri og anlæg samt intellektuelle rettigheder, der er revideret op. Dette hænger sammen med revisionerne i Firmaernes køb og salg. For hele året 2021 steg de faste bruttoinvesteringer med 5,6 pct. og trækkes især af transport- og maskininvesteringer samt byggeri og anlæg.

Stigning i både im- og eksport

Eksporten steg med på 5,1 pct. i fjerde kvartal. Tjenesteeksporten steg med 4,0 pct., mens fremgangen i vareeksporten var på 5,7 pct. Importen steg med 1,4 pct. Her var der fremgang i vareimporten på 2,1 pct., mens importen af tjenester steg med 0,3 pct. For hele året 2021 steg både importen og eksporten med hhv. 8,2 pct. og 7,8 pct. Begge årlige vækstrater er blevet revideret op ift. seneste offentliggørelse som følge af indarbejdelse af nye tal fra Betalingsbalance og udenrigshandel.

Beskæftigelse og præsterede timer steg

Beskæftigelsen steg med 1,1 pct. i årets sidste kvartal, og steg med 2,6 pct. for hele året 2021. For de præsterede timer er dette den første offentliggørelse for tredje og fjerde kvartal 2021, og der er derudover revideret i tallene for første og andet kvartal. De præsterede timer viser nu et fald på 1,1 pct. i første kvartal og derefter stigninger i de efterfølgende tre kvartaler. For året 2021 var stigningen på 4,8 pct. Tal for beskæftigelsen samt de nye tal for præsterede timer er baseret på Arbejdstidsregnskabet 4. kvt. 2021.

Danmarks nationalregnskab

 

2021

 

4. kvt.

4. kvt.

1.-4. kvt.

2. kvt.

3. kvt.

4. kvt.

 

Løbende
priser

Sæsonkorrigeret realvækst

 

 

Årlig vækst1

Kvartalsvis vækst

 

mia. kr.

pct.

Bruttonationalprodukt (BNP)

677,7

6,8

4,7

2,3

1,4

3,0

Import af varer og tjenester

365,8

6,1

8,2

3,6

1,4

1,4

Import af varer

227,7

9,4

12,0

1,4

0,3

2,1

Import af tjenester

138,1

1,2

2,6

7,3

3,2

0,3

Forsyning i alt

1043,5

6,5

5,8

2,7

1,4

2,5

Eksport af varer og tjenester

415,7

12,6

7,8

-0,8

1,3

5,1

Eksport af varer

243,2

14,5

12,7

0,8

-0,9

5,7

Eksport af tjenester

172,5

9,7

0,2

-3,5

5,3

4,0

Privatforbrug

306,0

3,8

4,2

7,2

2,4

-1,0

Husholdningernes forbrugsudgifter

297,6

3,9

4,3

7,4

2,6

-1,0

Køb af køretøjer

12,6

-9,2

0,4

4,2

-0,6

1,8

Andre varer

132,8

2,5

6,9

5,4

-1,7

0,6

Tjenester i alt inkl. turisme

152,1

6,3

2,5

9,5

6,4

-2,5

Tjenester i alt

155,8

8,7

2,3

5,9

7,7

0,9

Turistindtægter (-)

10,3

77,6

7,0

-30,6

47,6

73,3

Turistudgifter (+)

6,7

30,9

13,0

51,2

9,2

-2,9

NPISH forbrugsudgifter2

8,5

-0,4

0,3

0,7

-1,4

0,5

Offentlige forbrugsudgifter

164,8

1,9

3,7

4,5

-4,5

2,6

Bruttoinvesteringer

157,0

3,5

6,8

3,1

6,7

-1,8

Faste bruttoinvesteringer

154,1

-1,0

5,6

2,5

-1,2

2,1

Boliger

37,8

1,0

6,1

-3,2

-1,5

2,5

Andet byggeri og anlæg

40,5

3,1

5,3

-0,2

-3,2

6,1

Maskiner, transportmidler mv.

37,1

2,9

13,7

7,2

-2,4

-2,1

Intellektuelle rettigheder

38,7

-9,9

-1,8

6,8

2,4

2,2

Lagerforøgelser mv.3

2,9

0,9

0,3

0,1

1,8

-0,9

Lagerforøgelser3

1,9

0,9

0,3

0,1

1,8

-0,9

Nettoansk. af værdigenstande3

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Endelig indenlandsk anvendelse

627,8

3,2

4,7

5,4

1,6

-0,3

Endelig anvendelse i alt4

1043,5

6,6

5,8

3,1

1,5

1,7

Samlede præsterede timer i alt (mio.)

1099

5,8

4,2

3,7

2,4

0,8

Beskæftigelse5 i alt (1.000 personer)

3140

4,5

2,6

2,1

1,6

1,1

1 Vækst i forhold til tilsvarende periode året før.
2 Nonprofit-institutioner rettet mod husholdninger.
3 Bidrag til BNP-væksten.
4 Sæsonkorrigeret realvækst i endelig anvendelse i alt kan afvige fra forsyning i alt pga. indirekte sæsonkorrektion - se mere om metode og resultater i notatet Det sæsonkorrigerede BNP.
5 Beskæftigelse i nationalregnskabet inkluderer personer, som er midlertidigt fraværende fra arbejde pga. fx orlov, strejke mv.
Kilde: www.statistikbanken.dk/nkn1.

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Revideret opgørelse af fjerde kvartal og året

Med denne offentliggørelse revideres nationalregnskabet for alle kvartaler i 2021. BNP-væksten er for første kvartal opjusteret med 0,1 pct. point, mens den er uændret i andet kvartal, og justeret med henholdsvis 0,2 og 1,9 pct. point i tredje og fjerde kvartal. For året 2021 er væksten revideret op med 0,6 pct. point. Revisionenerne skyldes især nye oplysninger for 2021 vedrørende Firmaernes køb og salg og i mindre grad nye oplysninger om Betalingsbalance og udenrigshandel samt Industriens salg af varer. Der er ikke foretaget revisioner i de ikke-sæsonkorrigerede tal før 2021. De nye tal for 2021 kan give ny information til vurderingen af sæsonmønstret, og vil normalt føre til mindre revisioner i de sæsonkorrigerede tal, som revideres tilbage til 2019.

Læs mere om revisioner i BNP-væksten i notatet Revisioner af det kvartalsvise nationalregnskab.

Anden opgørelse af nationalregnskabet for året 2021

Denne opgørelse af det kvartalsvise nationalregnskab er den anden offentliggørelse af nationalregnskabet for hele året 2021. Næste nationalregnskabsversion for året 2021 offentliggøres 30. juni 2022, hvor tal for årene 2019-2021 opdateres. Den endelige opgørelse af 2021 vil foreligge i juni 2024, hvor det mest detaljerede kildegrundlag foreligger. Indtil da vil der systematisk blive indarbejdet bedre kilder i opgørelsen, når de bliver tilgængelige.

I statistikdokumentationen for Nationalregnskab kan findes en mere detaljeret kildeoversigt. Desuden kan ændringer i væksten fra version til version findes i versionstabellen for forsyningsbalancen.

Opjustering af Firmaernes køb og salg

Opgørelsen af Firmaernes køb og salg fra 15. marts bygger nu på indberetninger for 2021 fra langt størstedelen af de momsregistrerede virksomheder. Efterangivelser og forøgelsen af momsindberetninger har medvirket til opjustering af BNP for 2021. I den tidligere offentliggørelse af Nationalregnskabet var indarbejdet estimater baseret på en foreløbig intern udgave af firmaernes køb og salg, hvor der indgik mange imputerede oplysninger. På baggrund heraf er der revideret i aktiviteten i markedsmæssige serviceerhverv, byggeriet samt husholdningernes forbrug.

Større usikkerhed om opgørelsen af finansiel branche

Med denne offentliggørelse ville finansielle brancher under normale omstændigheder være dækket med regnskabsoplysninger for fjerde kvartal. Disse data har ikke været tilgængelige i normalt omfang. Der må således påregnes større usikkerhed i opgørelsen af aktiviteten i finansielle brancher end normalt ved denne offentliggørelse.

Offentligt forbrug

Oplysninger om det offentlige forbrug er baseret på tallene i Nyt om regnskaber for offentlig forvaltning og service 2021 marts-version, der blev offentliggjort 25. marts. Oplysninger om det offentlige forbrug er baseret på statsregnskabet samt foreløbige regnskabsoplysninger fra regioner og kommuner. For året 2021 er realvæksten i det offentlige forbrug, baseret på udviklingen i omkostningerne korrigeret for løn- og prisudvikling (inputmetoden), da der endnu ikke findes oplysninger om mængden af de leverede ydelser for det offentlige individuelle forbrug (outputmetoden). Der er aktuelt en øget usikkerhed knyttet til at benytte inputmetoden til at beregne den offentlige realvækst som følge af de særlige omstændigheder med nedlukning, opbygning af særlig COVID-19-kapacitet i sundhedsvæsnet mv. Det forventes, at outputmetoden til beregning af realvæksten i det offentlige forbrug for 2021 sker ved offentliggørelsen 30. juni 2022.

Særlige skøn for forbrug i produktion

Normalt antages der et fast forhold mellem produktion og værditilvækst i beregningen, således at virksomhedernes forbrug i produktionen er en fast andel af produktionen. Der må dog forventes at have været væsentlige ændringer af disse andele for nogle erhverv pga. COVID-19-følgerne. For de erhverv, der var særligt påvirkede af nedlukninger, blev der foretaget nye skøn for forholdet mellem værditilvækst og produktion, der tog højde for lav omsætning som følge af nedlukning, hvor omkostningerne i langt mindre omfang kunne reduceres.

Øget usikkerhed i sæsonkorrektionen

Der må forventes øget usikkerhed på sæsonkorrektionen i forbindelse med COVID-19. Det skyldes, at beregningerne af de seneste sæsonkorrigerede værdier for de enkelte detaljerede serier delvist er baseret på fremskrivninger af den observerede serie, og derfor vil pludselige ændringer i seriens forløb (outliere) føre til en øget usikkerhed. Outliere detekteres og behandles automatisk i standardanvendelse af sæsonkorrektionsprogrammet JDemetra+ med X13-metoden.

BNP
Sæsonkorrigeret
+3,0 %
3. kvt. 2021 - 4. kvt. 2021
Beskæftigelse
Sæsonkorrigeret
+1,1 %
3. kvt. 2021 - 4. kvt. 2021

Nyt fra Danmarks Statistik

31. marts 2022 - Nr. 110

Hent som PDF
Næste udgivelse: 31. maj 2022

Kontakt

Kilder og metode

Det kvartalsvise nationalregnskab udarbejdes på grundlag af stort set al konjunkturstatistik, der beskriver delområder inden for økonomi og beskæftigelse. Ved at kombinere disse statistikker med nationalregnskabssystemets begrebsapparat bliver det muligt at afstemme de forskellige oplysninger til et samlet billede.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation