Gå til sidens indhold

Januar viste højeste industriproduktion endnu målt

Industriens produktionsindeks
Sæsonkorrigeret
+2,2 %
december 2021 til januar 2022

Industriens produktion og omsætning januar 2022

Industriens samlede produktionsindeks steg 2,2 pct. i januar og nåede dermed det højeste niveau nogensinde. Produktionen svinger en del på månedsbasis, men set over perioden november-januar så steg produktionen 2,7 pct. i forhold til de foregående tre måneder. Dermed ser det endnu ikke ud til, at de stigende råvarepriser og den generelle usikkerhed i verdenshandlen har påvirket den samlede industriproduktion alvorligt. Industriens produktion og omsætning er første pejlemærke for udviklingen i dansk økonomi, som er baseret på indberetninger om virksomhedernes faktiske aktiviteter. Alle tal er korrigeret for normale sæsonudsving og prisudvikling. I forhold til januar 2021 er produktionsindekset steget med 10,2 pct. i ikke-sæsonkorrigerede tal.

Produktionsindeks, industri, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/ipop2015

Fremgangen i januar var bredt funderet

Der var en stigning i produktionen i januar i ti af det samlede produktionsindeks underbrancher, herunder i indeksets vigtigste branche medicinalindustri. Stigningerne lå på mellem 1,3 pct. og 13,1 pct. Af de ti brancher var der blot to brancher, som oplevede et fald i produktionen i perioden november-januar i forhold til de foregående tre måneder.

Fald i produktionen i elektronikindustri samt møbler og anden industri

Produktionen i elektronikindustrien faldt med 10,6 pct. i januar, mens produktionen faldt med 8,4 pct. i møbler og anden industri mv. For begge brancher kommer faldet dog efter en stigning i produktionen i december. Set over perioden november-januar er produktionen i elektronikindustrien steget med 0,4 pct. i forhold til de foregående tre måneder, mens produktionen i samme periode er steget med 5,1 pct. i møbler og anden industri.

Stigende omsætning i januar

Industriens samlede omsætning steg med 3,9 pct. fra december til januar og lå i november-januar 2,5 pct. over omsætningen i de foregående tre måender. Omsætningen steg 3,2 pct. på eksportmarkedet og 5,0 pct. på hjemmemarkedet i januar. Omsætningen indgår sammen med virksomhedernes lagerforskydninger i beregningen af produktionen. Alle tal for omsætning er målt i løbende priser og korrigeret for normale sæsonudsving.

Industriens produktion og omsætning, sæsonkorrigeret. Januar 2022

 


 

Investerings-
godeindustri
 

Mellem-
produkt-
industri

Fremstilling af
varige
forbrugsgoder

Fremstilling af
ikke-varige
forbrugsgoder

Industri

 

 

 

Nov.
- jan.

Jan.
 

Nov.
- jan.

Jan.
 

Nov.
- jan.

Jan.
 

Nov.
- jan.

Jan.
 

Nov.
- jan.

Jan.
 

 

 

procentvis ændring i forhold til foregående tre måneder/måned

Produktionsindeks1

I alt

0,3

-2,8

4,6

3,7

-2,9

-4,2

4,0

2,5

2,7

2,2

Omsætning2

I alt

-1,2

5,2

6,3

4,1

1,6

-1,3

2,8

2,0

2,5

3,9

 

Eksport

1,5

8,5

5,5

4,9

0,4

-2,4

0,9

-1,9

2,7

3,2

 

Hjemme

-8,0

-3,6

7,0

3,5

2,7

-0,2

8,2

12,9

2,2

5,0

 

 

vægte produktionsindeks

Vægte3

 

 

27,2

 

26,7

 

3,1

 

42,1

 

100,0

1 I faste priser.
2 I løbende priser.
3 Vægtene er et udtryk for de enkelte sektorers andel af værditilvæksten i den samlede industri i 2015.
Kilde: www.statistikbanken.dk/ipoo2015

Revisioner af tidligere offentliggjorte tal

Den samlede industriproduktion steg 2,8 pct. i november og faldt 1,1 pct. i december. I forhold til seneste offentliggørelse er udviklingen i produktionen således opjusteret med 0,1 procentpoint i både november og december. Revisionerne skyldes forsinkede og ændrede indberetninger fra virksomhederne.

Øvrige indikatorer for eksport

Udenrigshandel med varer udarbejder også statistik om eksport, som alene omfatter varer, der krydser den danske grænse. Industriens produktion og omsætning omfatter både salg af varer produceret i og uden for Danmark. Der kan derfor være forskelle i udviklingstendenserne i de to statistikker. Betalingsbalance og udenrigshandel for januar 2022 bliver offentliggjort 11. marts.

Industriens produktion, sæsonkorrigeret. Januar 2022

 

 

2021

2022

Aug.-okt./
nov.-jan.

Dec./jan.

 

Vægte1

Aug.

Sept.

Okt.

Nov.

Dec.

Jan.

 

 

 

 

indeks 2015 = 100

ændring i pct.

Industri

100,0

129,3

121,4

125,1

128,6

127,2

130,0

2,7

2,2

Føde-, drikke- og tobaksvareindustri

14,1

108,6

114,2

110,8

113,3

113,9

120,3

4,2

5,6

Tekstil- og læderindustri

1,1

119,3

109,5

129,7

127,4

121,9

124,8

4,4

2,4

Træ- og papirindustri, trykkerier

4,0

93,3

93,6

92,6

92,1

87,2

98,6

-0,6

13,1

Kemisk industri og olieraffinaderier mv.

7,1

129,1

124,8

137,7

132,1

131,5

133,2

1,3

1,3

Medicinalindustri

20,1

190,2

132,9

154,4

163,4

164,7

167,6

3,8

1,8

Plast-, glas- og betonindustri

7,0

108,7

114,3

111,3

118,6

113,8

123,6

6,5

8,6

Metalindustri

8,7

96,3

101,6

102,4

100,1

96,4

105,3

0,5

9,2

Elektronikindustri

6,0

115,8

121,9

121,9

96,8

139,5

124,7

0,4

-10,6

Fremstilling af elektrisk udstyr

3,4

107,6

120,5

124,9

121,7

120,4

129,5

5,3

7,6

Maskinindustri

14,0

121,8

125,8

115,3

134,8

105,2

114,4

-2,3

8,7

Transportmiddelindustri

1,5

107,8

114,1

95,4

106,4

105,8

113,6

2,7

7,4

Møbler og anden industri mv.

13,0

125,0

132,3

136,6

137,3

144,4

132,2

5,1

-8,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investeringsgodeindustri

27,2

117,4

123,3

117,7

123,0

119,8

116,5

0,3

-2,8

Mellemproduktindustri

26,7

111,3

114,5

116,8

118,4

117,7

122,1

4,6

3,7

Fremstilling af varige forbrugsgoder

3,1

105,2

115,4

114,0

108,8

110,3

105,7

-2,9

-4,2

Fremstilling af ikke-varige forbrugsgoder

42,1

150,6

125,6

135,9

141,0

142,0

145,5

4,0

2,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Industri ekskl. medicinalindustri

79,9

113,9

118,5

117,8

119,8

117,8

120,6

2,3

2,4

Industri ekskl. fremst. af motorer,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vindmøller og pumper

93,7

130,6

122,8

127,7

127,8

130,7

132,7

2,7

1,5

1 Vægtene er et udtryk for de enkelte branchegruppers og sektorers andel af værditilvæksten i den samlede industri i 2015.
Kilde: www.statistikbanken.dk/ipop2015

Industriens produktionsindeks
Sæsonkorrigeret
+2,2 %
december 2021 til januar 2022

Nyt fra Danmarks Statistik

7. marts 2022 - Nr. 72

Hent som PDF
Næste udgivelse: 8. april 2022

Kontakt

Kilder og metode

Trenden i figuren er beregnet ved et centreret nimåneders glidende gennemsnit af faktiske observationer. Det glidende gennemsnit er i enden af tidsserien beregnet på færre observationer, idet gennemsnittet ikke anvender forecastede observationer. Brancherne i industrien er grupperet i fire sektorer. Investeringsgoder er produktionsmidler i form af fast realkapital fx maskiner. Mellemprodukter er materialer, som andre erhverv videreforarbejder, fx kemiske produkter. Varige forbrugsgoder er fx møbler. Ikke-varige forbrugsgoder er fx fødevarer, tøj og medicin. EUROSTAT udsender desuden hver måned en pressemeddelse, som kan findes på Eurostats hjemmeside. Pressemeddelelsen udsendes ca. midt på måneden efter alle EU-lande har indsendt deres data. Det skal bemærkes, at EUROSTAT i sin pressemeddelse kommenterer på udviklingen i industrien inkl. råstofudvinding og energiforsyning.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation