Gå til sidens indhold

Stigning i firmaernes salg i januar 2022

Firmaernes salg ekskl. energi
Sæsonkorrigeret
412,3 mia. kr.
januar 2022
1,9 %
december 2021 - januar 2022

Firmaernes køb og salg januar 2022

Firmaernes samlede salg ekskl. energi steg 1,9 pct. fra december 2021 til januar 2022, mens det indenlandske salg steg 2,5 pct. Salget er korrigeret for normale sæsonudsving og effekten af handelsdage. Inden for branchegrupperne ses dels en stigning i salget i industrien på 8,8 pct. og dels en stigning i bygge og anlæg på 3,5 pct. Landbrug, skovbrug og fiskeri steg 35,6 pct. i januar, hvilket skyldes særlige forhold vedrørende salg af fiskekvoter og skibe. I forbindelse med denne offentliggørelse er der indarbejdet ekstraordinært store revisioner vedrørende tidligere perioder, som skyldes en række særlige forhold. Se mere i afsnittet Store revisioner for 2. halvår 2021 præges af energipriser.

Firmaernes salg i løbende priser, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/fiks11

De faktiske tal viser både prisstigninger og effekt af nedlukning

Firmaernes samlede salg ekskl. energi steg 25,7 pct. når januar 2022 sammenlignes med januar 2021 og firmaernes salg i alt inkl. energi steg 63,9 pct. i samme periode. Den store stigning i energi skal ses i lyset af stigende producent- og importpriser på el, se Nyt fra Danmarks Statistik 2022:49. En stor stigning ses også i branchen for hoteller og restauranter, der i denne periode steg 111 pct., men branchen var også ramt af restriktioner mod COVID-19 i januar 2021.

Store revisioner for 2. halvår 2021 præges af energipriser

Opgørelsen af firmaernes salg bygger på firmaernes momsindberetninger til Skattestyrelsen. I måneder hvor der ikke er modtaget momsindberetninger estimeres firmaernes salg. Det kan medføre revisioner, der særligt berører firmaer, som indberetter moms kvartalsvist eller halvårligt. I forbindelse med denne offentliggørelse er der modtaget kvartalsvise momsangivelser for 4., kvartal 2021 samt halvårlige momsangivelser for andet halvår 2021, som nu erstatter tidligere estimerede værdier. For detaljer om datakilder og metoder henvises til statistikdokumentationen.

Herudover skal firmaerne efterangive momsoplysninger i de tilfælde, hvor der er ændringer i momsforholdene. I forbindelse med denne offentliggørelse er der modtaget efterangivelser for 53,3 mia. kr., der berører Olieraffinaderier, Energiforsyning samt Anden specialiseret engroshandel, herunder handel med brændstof.

Efterangivelser samt nye kvartalsvise og halvårlige momsoplysninger medfører revisioner i Firmaernes samlede salg ekskl. energi mv. for 3. og 4. kvt. på henholdsvis 15,8 mia. kr. og 29,9 mia. kr. Det er en opjustering på 1,4 pct. for 3. kvt. og 2,5 pct. for 4. kvt. i forhold til den seneste Nyt fra Danmarks Statistik 2022:43. Firmaernes samlede salg inkl. energi mv. er revideret op med 29,6 mia. kr. i 3. kvt. og 65,5 mia. kr. i 4. kvt., svarende til en opjustering på hhv. 2,2 pct. og 4,1 pct. i forhold til den seneste offentliggørelse. Revisioner som følge af nye kvartalsvise og halvårlige momsangivelser er bredt funderet på de forskellige brancher.

Firmaernes salg i løbende priser, sæsonkorrigeret. 2. halvår 2021Kilde: www.statistikbanken.dk/fiks11

Firmaernes salg ekskl. energi mv.

 

Sæsonkorrigeret

 

Ikke-sæsonkorrigeret

 

2020

2021

2022

 

2020

2021

2022

 

mia. kr.

Januar

355,1

335,1

412,3

 

342,3

310,6

390,4

Februar

336,6

341,6

.

 

305,5

305,1

.

Marts

335,3

374,8

.

 

344,7

391,4

.

April

310,6

368,4

.

 

305,9

358,5

.

Maj

309,4

371,2

.

 

297,6

357,7

.

Juni

328,5

377,4

.

 

339,8

404,5

.

Juli

332,6

376,1

.

 

319,0

355,8

.

August

332,1

379,3

.

 

311,3

363,0

.

September

335,1

392,7

.

 

346,7

406,1

.

Oktober

340,3

395,1

.

 

355,0

403,3

.

November

339,2

410,5

.

 

349,0

429,8

.

December

343,4

404,4

.

 

390,4

464,2

.

Kilde: www.statistikbanken.dk/fiks11

Firmaernes salg i udvalgte erhvervshovedgrupper

 

Sæsonkorrigeret

Ikke-sæsonkorrigeret

 

Dec.
2021

 

Jan.
2022

 

Æn-
dring

 

Aug
2021
- okt.
2021

Nov.
2021
- jan.
2022

Æn-
dring

 

Jan.
2021

 

Jan.
2022

 

Æn-
dring

 

 

mia. kr.

pct.

mia. kr.

pct.

mia. kr.

pct.

I alt ekskl. energi mv.

404,4

412,3

1,9

1167,1

1227,2

5,2

310,6

390,4

25,7

I alt inkl. energi mv.

616,5

594,8

-3,5

1471,3

1755,8

19,3

360,6

591,0

63,9

Heraf:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landbrug, skovbrug og fiskeri

11,2

15,1

35,6

29,6

36,5

23,6

8,0

12,4

56,0

Industri

74,8

81,3

8,8

225,3

237,5

5,4

60,2

77,4

28,6

Bygge og anlæg

28,4

29,4

3,5

83,5

86,6

3,7

21,4

24,3

13,5

Handel

143,9

145,4

1,1

420,0

434,4

3,4

110,7

134,6

21,5

Handel med biler og

 

 

 

 

 

 

 

 

 

motorcykler

16,4

15,7

-4,3

48,5

48,5

-0,1

12,8

13,7

6,7

Engroshandel

93,4

95,5

2,3

270,3

282,7

4,6

70,3

89,7

27,6

Detailhandel

34,1

34,2

0,3

101,1

103,2

2,1

27,6

31,2

12,9

Transport

61,1

58,9

-3,6

150,4

180,7

20,2

36,1

59,4

64,6

Hoteller og restauranter

6,6

5,5

-16,0

18,6

18,4

-0,9

2,1

4,4

111,1

Information og kommunikation

18,8

17,9

-4,9

53,4

54,8

2,7

17,9

18,8

5,3

Finansiering og forsikring

8,2

8,0

-2,8

25,1

24,5

-2,2

7,6

8,5

11,7

Ejendomshandel og udlejning

6,9

6,9

-0,1

22,9

20,7

-9,7

11,9

10,7

-10,2

Anm.: Visse ydelser er ikke momspligtige, fx personbefordring, så statistikken viser ikke alt salg.
Kilde: www.statistikbanken.dk/fiks11

Firmaernes salg ekskl. energi
Sæsonkorrigeret
412,3 mia. kr.
januar 2022
1,9 %
december 2021 - januar 2022

Nyt fra Danmarks Statistik

16. marts 2022 - Nr. 86

Hent som PDF
Næste udgivelse: 13. april 2022

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken er baseret på oplysninger, som firmaerne meddeler Skattestyrelsen ved moms-angivelsen. Yderligere oplysninger om Firmaernes køb og salg kan ses på www.dst.dk/fiks_info. Køb og salg i visse branchegrupper, fx landbrug, skovbrug og fiskeri, er for en stor dels vedkommende estimeret, da en stor del af firmaerne indberetter moms kvartalsvist eller halvårligt. Revisioner i disse branchegrupper er derfor normalt større end i andre branchegrupper. Køb og salg er opgjort i løbende priser uden moms, men inklusive punktafgifter. Der er anvendt indirekte sæsonkorrektion. For enkelte brancher er der ikke fundet sæsonbestemt variation. Firmaernes køb og salg består både af indenlandsk og udenlandsk handel, men oplysningerne om ikke-momspligtigt salg, herunder eksport, er behæftet med en vis usikkerhed. Det samme gælder dermed også firmaernes salg i alt. Se nærmere beskrivelse i statistikdokumentationen og på emnesiden. Branchefordelingen er foretaget af Danmarks Statistik i overensstemmelse med branchenomenklaturen Dansk Branchekode 2007 (DB07) efter firmaets hovedbranche.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation