Gå til sidens indhold

Firmaernes køb og salg

Kontaktinfo

Konjunkturstatistik, Erhvervsstatistik
Lina Pedersen
39 17 36 75

fiks@dst.dk

Hent statistikdokumentation som pdf

Firmaernes køb og salg 2020

Formålet med statistikken er at belyse konjunktur- og erhvervsudviklingen i Danmark, gennem oplysninger om firmaernes køb og salg beregnet på baggrund af firmaernes momsindberetning til Skattestyrelsen. Statistikken giver et aktuelt billede af udviklingen i salget i det danske erhvervsliv og er dermed en central konjunkturindikator. Statistikken er blevet udarbejdet, efter forskellige opgørelsesmetoder og med forskellig hyppighed, siden merværdiafgiften (moms) blev indført i Danmark i 1967. I sin nuværende form er statistikken sammenlignelig fra 2010 og frem.

Indhold

Firmaernes køb og salg er en månedlig opgørelse af køb og salg i det danske erhvervsliv beregnet ud fra firmaernes momsangivelse til Skattestyrelsen. Køb og salg opgøres for brancherne i Dansk Branchekode 2007 (DB07).

I forbindelse med Covid-19 har virksomhederne fået udsættelse på momsangivelsen. Mange har alligevel valgt at angive moms til den ordinære frist. For marts 2020 er manglende momsangivelser suppleret med allerede offentliggjorte tal for bl.a. detailhandlens omsætning, industriens produktion og omsætning samt nye eksperimentelle datakilder som fx virksomhedernes forbrug af elektricitet.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Data til firmaernes køb og salg indhentes løbende fra Skattestyrelsens momsregistre og suppleres med baggrundsoplysninger fra Det Centrale Virksomhedsregister (CVR). Manglende indberetninger udfyldes med estimerede værdier. I forbindelse med offentliggørelse aggregeres køb og salg i henhold til Dansk Branchekode 2007 (DB07). Alt køb og salg henregnes til firmaets hovedbranche. Det betyder, at et firmas køb og salg inden for firmaets bibranche eller andre brancher bliver regnet med under firmaets hovedbranche.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Statistikken anvendes bl.a. af Eurostat, ministerier, branche- og interesseorganisationer, private firmaer, forskere og studerende og i bred almindelighed, til konjunkturanalyser, markedsundersøgelser og konsekvensanalyser mv. Statistikkens grunddata og resultater anvendes tillige på en række andre statistikområder i Danmarks Statistik, fx opgørelser indenfor udenrigshandelsstatistik, detailomsætningsindeks og Danmarks Nationalregnskab.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Firmaernes Køb og Salg bygger på momsbelagt salg, hvilket er det meste salg. Der er dog salg, der ikke er momsbelagt (fx aviser, personbefordring og genbrug) og således underbelyst i statistikken. Firmaerne kan revidere angivet moms op til tre og et halvt år tilbage. Normalt forekommer større revisioner i senere perioder. Statistikkens pålidelighed stiger i takt med, at firmaerne angiver og reviderer i angivet moms. Firmaernes salg bruges som estimat for deres omsætning. I den forbindelse skal man være opmærksom på, at omsætning omfatter mere end salg fx indtægt fra investeringer.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Statistikken offentliggøres ca. 40 dage efter referenceperiodens udløb. Statistikken offentliggøres uden forsinkelser i forhold til planlagte udgivelser.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Fra 2010 og frem er alle statistikkens oplysninger sammenlignelige over tid. Statistikken kan sammenlignes med firmastatistik, regnskabsstatistik, udenrigshandelsstatistik, industriens produktion og omsætning og detailomsætningsindekset. Der er dog definitionsforskelle, som påvirker de beløb, der offentliggøres i disse statistikker. Forskellene vedrører fx hvilke typer salg/omsætning som medregnes, om punktafgifter er inkluderet, og hvorvidt mindre firmaer er omfattet af statistikken.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Statistikken udgives månedligt i Nyt fra Danmarks Statistik. I Statistikbanken offentliggøres tallene under emnet Firmaernes køb og salg. Se mere på statistikken emneside.

Læs mere om tilgængelighed