Gå til sidens indhold

Offentligt forsørgede under folkepensionsalderen

Her findes et samlet overblik over udviklingen i antallet af offentligt forsørgede 16-64-årige, som kan sammenlignes over tid og på tværs af de enkelte ordninger. Statistikken opgøres ikke i antal personer, men derimod i antal ”fuldtidsdeltagere”, der er et volumenmål, der er fuldt ud sammenligneligt med den månedlige ledighedsstatistiks fuldtidsledige.

Introduktion

Statistikken giver et samlet overblik over udviklingen i antallet af fuldtidsledige, fuldtidsdeltagere i arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger samt øvrige personer der er offentligt forsørgede, herunder modtagere af syge/barselsdagpenge, førtidspension og efterløn fra og med 2007.

Samtlige datakilder er behandlet for interne overlap, således at ingen personer kan optræde med mere end 37 timers samlet deltagelse pr. uge. Det betyder, at man kan lægge antallet af fuldtidsdeltagere i de forskellige ordninger sammen uden at risikere dobbelttælling.

Dokumentation

Begrebsforklaring

Efterløn

Efterløn er en frivillig tilbagetrækningsordning for folk over 60 år, som opfylder betingelserne for at modtage efterløn, dvs. er medlem af en a-kasse, har indbetalt efterlønsbidrag i mindst 30 år, har ret til dagpenge på tilbagetrækningstidspunktet og opfylder beskæftigelseskravet.

Førtidspension

Personer hvis erhvervsevne er varigt nedsat, og som derfor ikke er i stand til at forsørge sig selv, kan søge om førtidspension. Førtidspension består af en skattepligtig del og en skattefri del- begge afhængig af invaliditetsgraden.

Dagpenge ved sygdom eller fødsel

Dagpengeydelse som sikring ved indtægtstab pga. sygdom, tilskadekomst, fødsel eller adoption. Ordningen omfatter alle erhvervsaktive personer med bopæl og skattepligt i Danmark og består for sygedagpengenes vedkommende dels i en obligatorisk sikring for alle lønmodtagere fra første fraværsdag, dels i en frivillig sikring efter to ugers fravær for selvstændige. Statistikken omhandler alene de tilfælde, hvor kommunen udbetaler dagpenge. Ved sygdom skal private arbejdsgivere normalt udbetale dagpenge til lønmodtagere i de første to uger af fraværsperioden og offentlige arbejdsgivere i hele fraværsperioden.

Pensionister

Personer hvis indkomst fra folke- og førtidspension, efterløn og overgangsydelse er større end deres erhvervsindkomst.

Kontanthjælp

Kontanthjælp tildeles når følgende to betingelser er opfyldt samtidigt: 1) på grund af store ændringer, er personen ikke i stand til at forsørge sig selv og sin familie 2) personen kan ikke få dækket behovet gennem andre ydelser Bopælskommunen vurderer, om der er behov for kontanthjælp.

Statistikdokumentation

Få et overblik over statistikkens formål, indhold og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder statistikken bygger på, hvad den indeholder og hvor ofte den udkommer.

Hovedtal


Relateret indhold i Offentligt forsørgede under folkepensionsalderen

Kontakt

Carsten Bo Nielsen
Telefon: 39 17 32 45

Fandt du ikke det, du søgte?

Har du brug for hjælp til at finde den rette statistik?
Kontakt vores informationsservice

Har du behov for skræddersyet statistik, hjælp til interviewundersøgelser, eller ønsker du som forsker adgang til mikrodata? Så kan vi hjælpe dig.
Læs mere om vores produkter og ydelser

Tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig

Kurser om statistik

Se kurser udbudt af Danmarks Statistik

Har du lyst til at lære mere om statistikken?

Se vores kursusoversigt her