Gå til sidens indhold

Produktion og regnskaber for økologisk landbrug og gartneri

Hvor stort er det økologiske landbrugsareal i Danmark? Hvor stor er produktionen af øko-mælk og -æg, og hvordan er økonomien i økologisk produktion? Her finder du statistikken for produktion og regnskaber for økologisk landbrug og gartneri.

Hvad betyder...?

Nøgletal, som viser en virksomheds evne til at skabe overskud i forhold til, hvor mange penge der er bundet i forskellige aktiver. I regnskabsstatistikker for jordbrug, fiskeri og akvakultur beregnes nøgletallet som resultatet af primær drift plus tilskud minus ejeraflønning, udtrykt i procent af gennemsnitlige aktiver.

En teknisk-økonomisk enhed, der producerer landbrugsprodukter.

Udvalgt statistik om Produktion og regnskaber for økologisk landbrug og gartneri

Vi har udvalgt populær statistik om emnet Produktion og regnskaber for økologisk landbrug og gartneri på denne side. Du kan finde flere tal og lave dine egne tabeludtræk i Statistikbanken.

Areal med økologisk landbrug

Her kan du se udviklingen i det økologiske areal, og hvor stor en andel der er fuldt omlagt.
Mere om figuren
Seneste opdatering
5.4.2024
Opdateres næste gang
17.12.2024
Kilder

Oplysningerne kommer fra spørgeskemaer, Det Generelle Landbrugsregister (GLR) og Det Centrale Husdyrbrugsregister (CHR), kvægregistret.

I 2024 er stikprøven på 6.300edrifter svarende til ca. 20 pct. af alle bedrifter i Danmark. Dertil kommer ca. 14.000 små bedrifter, hvor resultaterne udelukkende hentes fra registre og imputeringer. Stikprøven stratificeres efter regioner, størrelse og bedriftstype (fx svinebrug, kvægbrug og agerbrug).

Afkastningsgrad for økologiske heltidsbedrifter

Her kan du se udviklingen i afkastningsgraden for økologiske heltidsbedrifter.
Mere om figuren
Seneste opdatering
10.7.2024
Opdateres næste gang
25.9.2024
Kilder

Regnskabsstatistikken har som mål at være repræsentativ for alle bedrifter samt indenfor de forskellige driftsformer. I statistikken indgår både enkeltmandsejede bedrifter og fællesejede bedrifter, hovedsageligt i form af I/S'er. Kilderne til opgørelsen er regnskabsoplysninger fra regnskabskontorer organiseret i SEGES innovation samt selvstændige regnskabskontorer. En anden kilde er Landbrugs- og gartneritællingen (LGT) fra Danmarks Statistik, der er grundlaget for bestemmelse af undersøgelsespopulationen. Herudover anvendes oplysninger om populationen af økologiske bedrifter fra Landbrugsstyrelsen (LBST). Endelig anvendes register oplysninger om udbetalt støtte fra LBST.

Selektionsplanen er optimeret i henhold til Neumann-kriteriet, hvor der indgår 3 målvariable. Neumann allokeringen er baseret på den observerede spredning indenfor strata, som er defineret ved EU bedriftstype * størrelse. De tre målvariable er driftsresultat, gældsprocent og investeringer i landbrugsaktiver, og de vægtes med hhv. ½, ¼ og ¼. Den nationale regnskabsstatistik betinger, at udvælgelsen er inddelt i 6 hoveddriftsformer; konventionelle heltidslandbrug, konventionelle deltidslandbrug, økologiske heltidslandbrug, økologiske deltidslandbrug, heltidsgartnerier og deltidsgartnerier.

Den danske leverance af regnskaber til FADN er forordningsbestemt til 1.600 bedrifter. Det kræves, at der leveres minimum 80 pct. heraf.

Til den nationale statistik udvælges bedrifter, såfremt de har minimum 10 hektar dyrket areal. Det betyder, at der er nogle få pelsdyrbedrifter med mere end 10 hektar, men et SO (Standard Output) på mindre end 15.000 Euro, der ikke kan leveres videre til FADN. Det skyldes, at pelsdyravl i Eurostat og FADN ikke er klassificeret som en landbrugsaktivitet.

Mælkeproduktion

Her kan du se udviklingen i den økologiske mælkeproduktion i forhold til den samlede produktion.
Mere om figuren
Seneste opdatering
3.6.2024
Opdateres næste gang
6.6.2025
Kilder

Data om mælk og mejeriprodukter kommer fra administrative registre. Det primære administrative register tilhører Mejeriforeningen, som på baggrund af bl.a. bogføringsbekendtgørelsen indsamler oplysninger fra de enkelte mejerier. Sekundære kilder er kvægregistret, som ejes af SEGES Landbrug & Fødevarer og tællingen over Kvægbestanden

Ægproduktion

Her kan du se udviklingen i den økologiske ægproduktion i forhold til den samlede produktion.
Mere om figuren
Seneste opdatering
8.5.2024
Opdateres næste gang
6.6.2025
Kilder

Data om æg indvejet på ægpakkerier kom indtil 2022 fra et administrativt register i Miljø- og Fødevareministeriet med oplysninger om ægomsætningen på pakkerierne. Fra 2023 indsamles data af Danmarks Statistik.

Alle ægpakkerier var indtil 2022 forpligtet til at indberette til Fødevarestyrelsen. Formålet var, at alle registrerede pakkerier skal betale en afgift, som anvendes til finansiering af kontrol, herunder tilsyn, autorisation, registrering, godkendelse, anmeldelse, attestering og undersøgelse af æggene.

Data om rugeæg kommer fra Fjerkræafgiftfonden, hvor rugerierne er forpligtet til at indberette data. Formålet er, at alle registrerede rugerier skal betale en afgift, som anvendes til blandt andet finansiering af kontrol, herunder tilsyn, autorisation, registrering, godkendelse mv.

Om statistikken - dokumentation, kilder og metode

Få overblik over statistikkens indhold, formål og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder statistikken bygger på, hvad den indeholder, og hvor ofte den udkommer.

Læs mere i statistikdokumentationerne:

Landbrugs- og gartneritællingen

Formålet med Landbrugs- og gartneritællingen er at beskrive landbrugets struktur, fx antal bedrifter fordelt efter størrelse og geografi.

Statistikken har sammenlignelige tidsserier tilbage til 1982. Landbrugsstatikken er dog betydeligt ældre med tal for antal landbrug, husdyr afgrøder mv. tilbage til omkring 1900.

Mælk og mejeriprodukter

Formålet med statistikken Mælk og mejeriprodukter er at belyse størrelsen og værdien af den danske mælkeproduktion, samt mælkens anvendelse til mejeriprodukter. Statistikken har en lang historie og det er muligt at sammenligne tidsserier for hovedtallene siden 1900-tallet. Statistikken er i sin nuværende form sammenlignelig fra 1990 og frem.

Regnskabsstatistik for jordbrug

Formålet med denne statistik er at belyse de regnskabsmæssige resultater, for konventionelle og økologiske landbrug samt for gartnerivirksomheder. Statistikken anses som væsentligt input til opgørelsen af landbrugets sektorregnskab, nationalregnskabet samt til EU’s informationsnet for landøkonomisk bogføring (FADN). Statistikken er udarbejdet siden 1916, men er i sin nuværende form sammenlignelig fra 2008 og frem.

Ægproduktion

Formålet med statistikken over ægproduktion er, at belyse mængden og værdien af den danske ægproduktion. Statistikken om æg har en lang historik, og går tilbage til 1900-tallet. Siden 1955 er statistikken udarbejdet på samme grundlag, som anvendes i dag. Statistikken har fra 1996 underopdelt produktionen af konsumæg til ægpakkerierne i produktionsformerne: Buræg, frilandsæg, skrabeæg og økologiske æg.

Økonomien i landbrugets produktionsgrene

Formålet med statistikken Økonomien i landbrugets produktionsgrene er at belyse det økonomiske resultat for afgrøder (også gartneriafgrøder) og husdyr. Statistikken er baseret på bedrifter, der har en arbejdsindsats svarende til mindst 1 årsværk, dvs. heltidsbedrifter. Den grundlæggende regnskabsstatistik er udarbejdet siden 1916 og statistikken om landbrugets produktionsgrene er i sin nuværende form sammenlignelig fra 2021 og frem. I arkiv findes en tidsserie for 2008-2021.

Brug for flere tal om Produktion og regnskaber for økologisk landbrug og gartneri?

Du kan selv søge videre i Statistikbanken. Find mere detaljerede tal, fx om økonomien for de økologiske bedrifter og produktionsgrene, mm.

Kontaktperson for denne statistik

Henrik Bolding Pedersen
Telefon: 39 17 33 15