Gå til sidens indhold

Præcision og pålidelighed

Kontaktinfo

Udenrigsøkonomi, Økonomisk Statistik
Søren Burman
39 17 30 29

sbu@dst.dk

Hent som PDF

Udenrigshandel med tjenester efter virksomhedskarakteristika

Usikkerheden for udenrigshandel efter virksomhedskarakteristika er tæt forbundet med usikkerheden for udenrigshandel med tjenester, som knytter sig til usikkerhed ved populationen samt fejlbehæftede indberetninger. Revisionen af statistikken følger i udgangspunktet revisionsrytmen for statistikken Udenrigshandel med tjenester, men hvis der kommer store revisioner i de øvrige kilder, kan statistikken også opdateres som følge af dette.

Samlet præcision

Når statistikken udkommer første gang, er statistikken udenrigshandel med tjenester baseret på foreløbige tal, som først er endelige to år efter statistikken bliver offentliggjort første gang. Endvidere udkommer erhvervsstatistikken Udenlandske virksomheder i Danmark først 1,5 år efter denne statistik udkommer første gang, hvorfor de to seneste år er baseret på imputeringer. Statistikken Danske datterselskaber i udlandet udkommer 1 år efter denne statistik udkommer, og derfor vil det seneste år være baseret på imputeringer. Statistikken må forventes at være mest præcis to år efter at den udkommer første gang.

Stikprøveusikkerhed

Statistikken udenrigshandel med tjenester er baseret på en stikprøve, og er derfor forbundet med en stikprøveusikkerhed. Til beskrivelse af stikprøveusikkerheden benyttes varianskoefficienter (CV). De estimerede varianskoefficienter for tællingen Udenrigshandel med tjenester (foreløbige tal) er: Eksport af tjenester (i alt): ca. 0,6 pct. Import af tjenester (i alt): ca. 0,8 pct.

Anden usikkerhed

Yderligere usikkerhed kan henføres til de underliggende kilder. De vigtigste kilder til usikkerhed knytter sig til statistikken Udenrigshandel med tjenester, hvor en væsentlig usikkerhed knytter sig til populationen fra hvilken stikprøven til tællingen udenrigshandel med tjenester er uddraget. Populationen er oprindelig afgrænset ud fra oplysningerne til Nationalbankens betalingsstatistik, som ophørte med udgangen af 2004. Fra og med tællingsåret 2009 anvendes en population, som er afgrænset ud fra oplysninger fra det statistiske erhvervsregister samt screeningstællinger. Screeningstællingerne afvikles ca. hvert femte år (senest i 2013), hvor der bliver spurgt til 5.000-6.000 virksomheders samlede import og eksport af tjenesteydelser. Udenrigshandel med tjenester bygger på et meget komplekst begrebsapparat. Derfor kan det forekomme, at indberetningerne er fejlbehæftede, bl.a. som følge af misforståelser hos indberetterne. Danmarks Statistik vurderer løbende pålideligheden af de indberettede oplysninger og kontakter indberetterne, når formodning om fejl opstår. Endvidere har en række områder været udtaget til særlig gennemgang, bl.a. søtransport, rejser, merchanting, forsikring, bygge- og anlæg samt videnstjenester. Begrundelsen for at udtage særlige områder har været områdets størrelse (navnlig søtransport), eller at området måtte forventes at frembyde særlige udfordringer for indberetterne. Rejsepostens udgiftsside er især svær at opgøre. P.t. udarbejdes den med udgangspunkt i oplysninger om danskeres forbrug, overnatninger og transport i udlandet fra udenlandske statistikker, men her er risiko for fejlvurdering relativt stor, især for de mindre lande. Usikkerheden kan dog ikke kvantificeres. Se evt. mere i statistikdokumentationen for udenrigshandel med tjenester

Kvalitetsstyring

Danmarks Statistik følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer.

Kvalitetssikring

Danmarks Statistik følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder. Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres.

Kvalitetsvurdering

Danmarks Statistik følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer.

Revisionspolitik

Danmarks Statistik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis.

Praksis for revisioner

Statistikken revideres ved hver offentliggørelse for de seneste 2 år. Dette følger praksis for revisioner i udenrigshandel med tjenester som forløber således: Statistikken for udenrigshandel med tjenester har et revisionsforløb, hvor alle månederne i referenceåret revideres ved hver offentliggørelse, frem til og med september/oktober året efter. Derefter lukkes for revision af tallene i ét år. Tallene revideres yderligere i september/oktober i de to efterfølgende år. Det betyder, at endelige tal for udenrigshandlen først offentliggøres ca. 2½ år efter udgangen af kalenderåret. Dette revisionsmønster skyldes et ønske om at kunne medtage revisioner opstået i forbindelse med udarbejdelsen af nationalregnskabet. Endelige tal for udenrigshandelen offentliggøres samtidig med at endeligt nationalregnskab for det pågældende år offentliggøres.