Gå til sidens indhold

Indhold

Kontaktinfo

Udenrigsøkonomi, Økonomisk Statistik
Søren Burman
39 17 30 29

sbu@dst.dk

Hent som PDF

Udenrigshandel med tjenester efter virksomhedskarakteristika

Udenrigshandel med tjenester efter virksomhedskarakteristika er en årlig opgørelse af karakteristika for de virksomheder, som er involveret i udenrigshandel med tjenester i Danmark. Statistikken er opgjort i værdi og opdeles på tjenestekategorier, brancher, virksomhedsstørrelse og ejerskab. Du kan finde statistikken i statistikbanken under Udenrigsøkonomi.

Indholdsbeskrivelse

Udenrigshandel med tjenester efter virksomhedskarakteristika er en årlig opgørelse hvor handlen med tjenester er opgjort efter virksomhedernes karakteristika. De karakteristika der opdeles på er virksomhedens branche, størrelse opgjort efter antal ansatte, og hvem der ejer den handlende virksomhed. Ud over virksomhedskarakteristika er handlen også opgjort på tjenestens art.

Grupperinger og klassifikationer

Tjenestegruppering: Tjenestegrupperingerne i statistikken over udenrigshandel med tjenester efter virksomhedskarakteristika følger nomenklaturen EBOPS2010 (Extended Balance of Payments Services) som er defineret i Manual on Statistics of International Trade in Services (MSITS), udsendt af FN i 2010.

Brancheklassifikation: Udenrigshandel med tjenester efter virksomhedskarakteristika benytter Danmarks Statistiks Dansk Branchekode DB07, som er en 6-cifret nomenklatur baseret på EU's branchenomenklatur, NACE rev. 2, der udgør de første 4 cifre i Dansk Branchekode.

Sektordækning

Der er ingen sektorafgrænsning i udenrigshandel med tjenester efter virksomhedskarakteristika.

Begreber og definitioner

Residens: En resident virksomhed er en virksomhed, som har et økonomisk interessetyngdepunkt (udøver økonomiske aktiviteter) i Danmark gennem længere tid (mere end ét år). Det betyder, at filialer eller datterselskaber af udenlandske virksomheder regnes som residente virksomheder.

Antal ansatte: Antallet af ansatte er antallet af de medarbejdere, der arbejder for en virksomhed ved at have en gyldig kontrakt, samt modtager kompensation for deres arbejde. En medarbejder er tilknyttet den virksomhed, der betaler kompensationen for arbejdet uanset hvor, rent fysisk, arbejdet bliver udført. Det stræbes efter at medarbejdersituationen i slutningen af et år bruges til at opgøre antal ansatte, der kan dog være afvigelser fra dette, hvis data ikke er til rådighed.

Ejerskab: Ultimativ ejer: I statistikken er fastlæggelsen af et firmas ejerskab knyttet til den ultimative ejer, der har kontrol over firmaet, dvs. har mulighed for at fastlægge et firmas generelle politik ved om nødvendigt at vælge en bestyrelse. Som hovedregel fortolkes den kontrollerende enhed som den ultimative ejer, der direkte eller indirekte besidder mere end 50 pct. af egenkapitalen eller aktionærernes stemmerettigheder. Ultimativ ejer skal forstås i relation til den direkte ejer, idet et firma umiddelbart kan være ejet (direkte) fra et land, selvom det i sidste ende (ultimativt) er ejet fra et andet land. Fx. vil et firma i Danmark, der i første omgang er ejet fra Luxembourg, men som i sidste ende er ejet med kontrol fra Sverige, indgå i statistikken som et svensk firma. Tilsvarende vil et firma ejet direkte fra Luxembourg indgå som et dansk firma, hvis den ultimative ejer med kontrol er lokaliseret her i landet.

Enheder

Overordnet dækker denne statistik danske residenters transaktioner med udenlandske residenter. I tællingen Udenrigshandel med tjenester opereres der med juridiske enheder afgrænset ved cvr numre. I supplerende opgørelser til udenrigshandel med tjenester benyttes der andre enheder, fx personer. Udenrigshandel med tjenester efter virksomhedskarakteristika er opgjort på juridiske enheder indtil 2018 hvorefter den er overgået til økonomiske enheder. En økonomisk enhed kan anvendes til at samle forskellige dele af en kompleks virksomhed på tværs af evt. forskellige juridiske enheder. Der dannes økonomiske enheder, hvis det vurderes at gøre statistikken mere retvisende. I offentliggørelserne af udenrigshandel efter virksomhedskarakteristika før 2019 var det den juridiske enhed (cvr-nummeret), der var statistikenheden. Dermed var det den juridiske enhed, der bestemte hvilke karakteristika en given virksomhed fik, fx branchen.

Økonomiske enheder inkluderer alle de led af produktionsprocessen, som virksomheden har direkte eller indirekte ejerskab over. Det betyder, at evt. led i processen, som af juridiske eller historiske årsager er skilt ud i et andet selskab, vil blive samlet og konsolideret til én enhed. For langt de fleste mindre selskaber er der dog ikke behov for at samle og konsolidere flere selskaber, og derfor er den økonomiske enhed i langt de fleste tilfælde lig med den juridiske enhed (cvr nummeret).

Baggrunden for overgangen til økonomiske enheder er et EU-krav om opgørelse af visse virksomhedsbaserede statistikker på økonomiske enheder. Dette giver et mere præcist billede af virksomheders aktivitet. Der er dannet økonomiske enheder for de største og statistisk set mest betydningsfulde danske virksomheder. I statistikken for udenrigshandel efter virksomhedskarakteristika har overgangen til økonomiske enheder en effekt på branche- og størrelsesplaceringen af nogle af disse virksomheder samt handelsintensiteten. Den har ingen effekt på opgørelsen af handel efter på ejerskab, idet økonomiske enheder ikke dannes på tværs af koncerner. Læs mere om effekten i denne offentliggørelse Nyt fra Danmarks Statistik.

Population

Denne statistik dækker danske residenters handel med tjenester med udenlandske residenter. Således antages populationen for udenrigshandel med tjenester at udgøre omkring 40.000 (cvr numre) enheder, der ud fra forskellige kriterier formodes at dække den samlede udenrigshandel med tjenester. Populationen (40.000 virksomheder) er defineret på baggrund af erhvervsregisteret og en række supplerende kilder fx regnskabsstatistikken.

Geografisk dækning

Statistikken dækker danske residenters handel med tjenester med udenlandske residenter.

Tidsperiode

Statistikken dækker tidsperioden fra 2014 til 2018 for juridiske enheder. Den dækker tidsperioden 2019 og frem for økonomiske enheder.

Basisperiode

Ikke relevant for denne statistik.

Måleenhed

Statistikken offentliggøres i mio. kr.

Referencetid

Statistikken refererer til kalenderåret.

Hyppighed

Årlig.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Ikke relevant for denne statistik, da statistikken er en samkørsel af allerede indsamlet data. En indsamlingshjemmel til de enkelte statistikker kan findes under deres respektive statistikdokumentationer.

Indberetningsbyrde

Ikke relevant for denne statistik, da den opgøres på baggrund af allerede indsamlede data til andre statistikker.

Øvrige oplysninger

Øvrige oplysninger kan fås ved henvendelse til Danmarks Statistik.