Gå til sidens indhold

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Udenrigsøkonomi, Økonomisk Statistik
Søren Burman
39 17 30 29

sbu@dst.dk

Hent som PDF

Udenrigshandel med tjenester efter virksomhedskarakteristika

Data til denne statistik hentes årligt fra udenrigshandel med tjenester samt det erhvervsstatistiske register, hvor infomation om bl.a. antal ansatte og branche findes. Data gennemgår validering ved at sammenholde de underliggende kilder, samt med andre tabeller i statistikken. Data fra begge kilder sammenkøres, hvorefter variable og tabeller dannes til det endelige resultat.

Kilder

Udenrigshandel med tjenester, erhvervsregisteret og statistikken over udenlandsk ejede virksomheder i Danmark (IFATS) og Danske selskabers datterselskaber i udlandet (OFATS).

Indsamlingshyppighed

Årligt indhentes data fra statistikken over udenrigshandel med tjenester, det erhvervsstatistiske register (erhvervsregisteret), statistikken over udenlandsk ejede virksomheder i Danmark (IFATS) og statistikken over datterselskaber i udlandet (OFATS).

Indsamlingsmetode

Denne statistik baseres på oplysninger fra andre statistikker. Disse oplysninger sammenkøres og behandles derefter som en selvstændig statistik.

Datavalidering

Den samlede udenrigshandel med tjenester samt den samlede handel fordelt på specifikke tjenestekoder, sammenholdes med den samlede udenrigshandel i statistikken udenrigshandel med tjenester, for at sikre konsistens mellem de to statistikker. Desuden sammenholdes den totale handel, samt den totale handel fordelt på brancher mm. mellem tabellerne for denne statistik, for at validere tallene.

Databehandling

Udenrigshandel med tjenester er baseret på en stikprøve. Her opregnes de indberettede data til den fulde population, som antages at udgøre omkring 40.000 enheder. Opregningsprocessen er fuldt dynamisk, og genberegnes, hver gang der foreligger nye data. Omkring 390 månedsindberettere indgår i statistikken med vægten 1 (dvs. at der ikke opregnes for disse), mens ca. 1.300 årsindberettere indgår i beregningerne med vægte større end 1 (eller lig med 1). Information omkring Danmarks import og eksport fra statistikken udenrigshandel med tjenester beriges med informationer omkring de virksomheder, der står bag denne import eller eksport. Et juridisk nummer (cvr-nummer) kendetegner en virksomhed, og dette nummer bruges til at sammenkøre oplysningerne fra de forskellige statistikker. Derefter samles nogle juridiske enheder til økonomiske enheder, som statistikken opgøres på. Alle oplysninger om de virksomheder, der findes i statistikken udenrigshandel med tjenester, bruges derefter til at danne en række tabeller som kan findes i statistikbanken. Virksomheder, der findes i udenrigshandel med tjenester, men ikke i erhvervsregisteret vil ikke have virksomhedskarakteristika, men optræde under uoplyst. De opregnede data fra udenrigshandel med tjenester fordeles på tjenestegrupper, men da de ikke kan tildeles et cvr nummer, er det ikke muligt at få virksomhedskarakteristika på disse virksomheder, og derfor ender opregninger også under uoplyst. Hvis data ikke er tilgængelige for et givent år i de erhvervsstatistiske statistikker anvendes det senest tilgængelige år i stedet.

Korrektion

Ikke relevant for denne statistik