Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Konjunkturstatistik, afdelingen for Erhvervsstatistik
Henriette Erichsen
39 17 30 39

hee@dst.dk

Hent som PDF

Transport i rørledninger

Statistikken offentliggøres årligt i tabeller i Statistikbanken.

Der publiceres også udvalgte serier i de tværgående publikationer: Statistisk Årbog og Statistisk Tiårsoversigt.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Der er ikke en særskilt NYT-udgivelse til denne statistik

Publikationer

Godstransport med rørledninger indgår sammen med andre transportstatistikker i tabeller i Statistisk Årbog og Statistisk Tiårsoversigt.

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under emnerne Godstransport med rørledning Rørledninger i følgende tabeller:

  • ROR1: Rørledningsnettet efter rørledningstype og tid
  • ROR2: Investeringer i rørledningsnettet efter rørledningstype, enhed og tid
  • ROR11: Transport i rørledninger efter produkt, enhed og tid

Adgang til mikrodata

Mikrodata kan stilles til rådighed for forskere gennem Danmarks Statistiks forskerordning.

Anden tilgængelighed

Ikke relevant for denne statistik.

Diskretioneringspolitik

Statistikken følger retningslinjerne i Danmarks Statistiks Datafortrolighedspolitik.

Diskretionering og databehandling

På grund af det lille antal operatører kan en komplet fortrolighed dog ikke garanteres. Det betragtes som acceptabel, idet der allerede er stor offentlighed om udvinding af olie og naturgas i opgørelser hos eksempelvis Energistyrelsen.

Reference til metodedokumenter

Et metodepapir er under udarbejdelse og vil blive publiceret på transportstatistikken emnesider når det er tilgængeligt.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.