Gå til sidens indhold

Indhold

Kontaktinfo

Konjunkturstatistik, afdelingen for Erhvervsstatistik
Henriette Erichsen
39 17 30 39

hee@dst.dk

Hent som PDF

Transport i rørledninger

Statistikken belyser rørledningsnettet samt transporten i olie- og gasrørledninger.

De væsentligste variable er den transporterede mængde olie og gas, samt længden af og investeringerne i rørledningsnettet.

Indholdsbeskrivelse

Statistikken belyser udviklingen i transporten af olie og naturgas i rørledninger i det overordnede rørledningsnet samt investeringerne i infrastrukturen.

Oplysningerne indsamles fra de firmaer, der opererer de danske rørledninger, typisk fra den danske olie- og gasplatforme i Nordsøen til enten det danske fastland eller til udlandet. De væsentligste variable er den transporterede mængde olie og gas, samt længden af og investeringerne i rørledningsnettet.

Grupperinger og klassifikationer

Ikke relevant for denne statistik.

Sektordækning

Transport.

Begreber og definitioner

Rørledninger: Stålrørledninger i olie- og gastransmissionsnettet, som transporterer olie og gas fra platformene til forarbejdningssteder på land eller mellem lande. Rørledningerne har et designtryk på mindst 80 bar.

Transportarbejde (tonkm): Transportarbejdet beregnes som vægt*distance og afspejler den samlede transportopgave ved at inkludere både hvor meget, der flyttes og hvor langt, det flyttes.

Enheder

Offentliggørelsesenheden er olie- og gastransmissionsnettet.

Population

Firmaer med transaktioner i olie- og gastransmissionsnettet i Danmark.

Geografisk dækning

Danmarks eksklusive økonomiske zone, dvs. Danmark og den danske fastlandssokkel - maksimalt afgrænset til 200 sømil fra kanten af territorialfarvand (12 sømilsgrænse). I den eksklusive økonomiske zone har Danmark ret til naturressourcer i havet, på havbunden og i undergrunden.

Tidsperiode

1982-

Basisperiode

Ikke relevant for denne statistik.

Måleenhed

De anvendte måleenheder i statistikken er:

  • Gods i 1.000 ton
  • Transportarbejde i mio. tonkm

Referencetid

Kalenderåret.

Længden af rørledningsnettet er opgjort pr. 31. december.

Hyppighed

Årligt.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Lov om Danmarks Statistik, §8, stk.1, jf. Lovbekendtgørelse nr. 599 af 22. juni 2000.

Dataindsamlingen er ikke baseret på en EU-regulering.

Indberetningsbyrde

Respondensbyrden er ikke beregnet, men vurderes til at være yderst beskeden.

Øvrige oplysninger

Statistikken har en emneside.