Gå til sidens indhold

Præcision og pålidelighed

Kontaktinfo

Konjunkturstatistik, afdelingen for Erhvervsstatistik
Henriette Erichsen
39 17 30 39

hee@dst.dk

Hent som PDF

Transport i rørledninger

Statistikken er baseret på en totaltælling hos få og store aktører med 100 pct. svarrate. Den transporterede mængde er i god overensstemmelse med oplysninger om produktionen af olie og naturgas.

Der er foretages sjældent revisioner i tidligere år.

Samlet præcision

Statistikken vurderes at være retvisende, da den dels er totaldækkende, dvs. alle relevante firmaer indberetter og dels udviser samme udvikling, som produktionsstatistikken over olie og naturgas, jf Energistyrelsen.

Stikprøveusikkerhed

Ikke relevant for denne statistik.

Anden usikkerhed

Der er ikke kendskab til systematisk usikkerhed i statistikken som følge af dækningsfejl, målefejl, bortfald eller beregningsfejl.

En mindre usikkerhed findes i den beregnede variabel transporteret olie uden vand, som beregnes på baggrund af et gennemsnitlig vandindhold.

Kvalitetsstyring

Danmarks Statistik følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer.

Kvalitetssikring

Danmarks Statistik følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder. Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres.

Kvalitetsvurdering

Statistikken er baseret på indberetninger fra få og meget store aktører på et område med omfattende lovgivning. Der er stor konsistens i data.

Af denne grund og fordi, der er god overensstemmelse mellem transporten og produktionen, jf. Energistyrelsen, vurderes den generelle kvalitet til at være god.

Der foretages beregning af transportarbejde og råolie ekskl. vand.

Transportarbejdet beregnes på grundlag af indrapporterede mængdedata af god kvalitet samt tilbagelagt distance. Sidstnævnte kan være forbundet med usikkerhed, idet der typisk ses på en gennemsnitlig transporteret afstand. I tilfældet med rørledninger er usikkerheden om distance relativ lille og oplysningerne om transportarbejdet betragtes er derfor som værende af god kvalitet.

Beregning af råolie ekskl. vand beregnes ud fra en antagelse om, at vandindholdet i gennemsnit er 3 pct. Vandindholdet kan variere og der er derfor en usikkerhed i denne beregning. Usikkerheden vurderes at være ubetydelig.

Revisionspolitik

Danmarks Statistik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis.

Praksis for revisioner

Der produceres ikke foreløbige tal.