Gå til sidens indhold

Sygehusbenyttelse

Formålet med statistikken Sygehusbenyttelse er at belyse sammenhængen mellem sociale og demografiske forhold og indlæggelser m.v. på sygehuse.

Indhold

Statistikken er en årlig opgørelse af befolkningens indlæggelser på offentlige og private somatiske og psykiatriske sygehusafdelinger i et kalenderår. Det vises bl.a. hvordan sygehusforbruget varierer med en række demografiske og sociale forhold som fx personens bopæl, køn, alder og familie m.v.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Data kommer fra Landspatientregisteret. Data er modtaget årligt frem til 2019 og årlig dataleverance forventes genoptaget fra 2022. Information om indlæggelser på offentlige og private somatiske og psykiatriske sygehusafdelinger i løbet af kalenderåret er anvendt.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Statistikken belyser antal indlæggelser i det danske sundhedsvæsen, samt sammenhængen mellem sociale og demografiske forhold og indlæggelser m.v. på sygehuse.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Landspatientregisteret valideres af Sundhedsdatastyrelsen og pålideligheden af registrets oplysninger må generelt anses for at være høj, fordi registreringen har en lang tradition og høj prioritet i administrativt øjemed. Dermed bliver den samlede præcision af Sygehusbenyttelsen høj.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Forsinkelse er opstået pga. overgang til nyt Landspatientregister med ny registerstruktur og nyt datagrundlag vedrørende indlæggelser. De første tabeller på det nye datagrundlag publiceres ultimo 2022 for 3 kalenderår; 2019, 2020 og 2021.

Før 2019 (LPR2): Statistikken offentliggøres 5-10 måneder efter årets udløb. Punktligheden er høj.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Den nye datastruktur i Landspatientregisteret bevirker, at indlæggelser skal defineres i dataanalysen. Dette til databrud i tællingens volumen for antal indlæggelser.

På den forrige landspatientregisterversion (2006-2018) var der udarbejdet 52 statistikbanktabeller. Halvdelen af disse er nu lagt i arkiv, og der er publiceret nye tal for de mest brugte tabeller, foreløbig INDL01 og INDL02 (2019-2021).

Eurostat og OECD laver sammenlignelige dataindsamlinger og publiceringer på området. Der er en række organisatoriske og institutionelle forhold, som man skal holde sig for øje, ved sammenligninger mellem lande.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Statistikken publiceres i Nyt fra Danmarks Statistik og Statistikbanken, Statistikbankens tabeller om sygehusbenyttelse I Statistisk Årbog og Statistisk Tiårsoversigt findes udvalgte afsnit om sygehusbenyttelse. Tidsskriftet Sociale forhold, sundhed og retsvæsen (Statistiske Efterretninger), serien Sygehusbenyttelse udkom sidste gang for året 2012.

Læs mere om tilgængelighed