Gå til sidens indhold

Sygehusbenyttelse

Formålet med statistikken Sygehusbenyttelse er at belyse sammenhængen mellem sociale og demografiske forhold og indlæggelser og ambulante besøg mv. på sygehuse.

Indhold

Statistikken er en årlig opgørelse af befolkningens indlæggelser og ambulante besøg på offentlige og private somatiske og psykiatriske sygehusafdelinger i et kalenderår. Det vises bl.a. hvordan sygehusforbruget varierer med en række demografiske og sociale forhold som fx personens bopæl, køn, alder og familie mv.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

De modtagne registerdata fra Landspatientregisteret kobles med baggrundsdata fra Danmarks Statistik og opgørelser og tællinger laves, fx antal indlæggelser og antal ambulante behandlinger på offentlige og private somatiske og psykiatriske sygehusafdelinger i løbet af kalenderåret.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Offentlige og private aktører og befolkningen kan anvende statistikken til at trække data om befolkningens sygehusbenyttelse til brug for diverse analyser, forskning, debat mv. Særlig værdiskabelse sker ved opgørelse af specifikke diagnosegrupper såvel som ved kobling af sygehusbenyttelse med sociodemografiske faktorer, fx bopæl. Dette opnås ved at koble Landspatientregisterdata med registerdata om befolkningen fra Danmarks Statistik.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Landspatientregisteret valideres af Sundhedsdatastyrelsen og pålideligheden af registrets oplysninger må generelt anses for at være høj, fordi registreringen har en lang tradition og høj prioritet i administrativt øjemed. Dermed bliver den samlede præcision af Sygehusbenyttelsen høj. Overgangen fra LPR2 til LPR3 foregik løbende og lidt forskudt regionerne imellem i februar-marts måned 2019, hvorfor der tages forbehold for manglende LPR3-data for starten af 2019.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Forsinkelse er i de senere år opstået pga. overgang til nyt Landspatientregister (LPR3) med ny registerstruktur og nyt datagrundlag vedrørende indlæggelser og ambulante behandlinger. De første tabeller (vedr. antal indlæggelser) på det nye LPR3-datagrundlag blev publiceret ultimo 2022 for 3 kalenderår; 2019, 2020 og 2021. De næste tabeller (vedr. antal ambulante besøg) blev publiceret i foråret 2023.

Punktligheden er høj.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Den nye datastruktur i Landspatientregisteret (LPR3) medfører databrud på statistikområdet mellem 2018 og 2019.

På den forrige landspatientregisterversion (LPR2 - 2006-2018) var der udarbejdet 52 statistikbanktabeller. Halvdelen af disse er nu lagt i arkiv, og der er publiceret nye tal for de mest brugte statistikbanktabeller, foreløbig INDL01, INDL02, AMBU01 og AMBU02 (2019-2021). Ultimo 2023 er der tilføjet 2 nye statistikbanktabeller (hhv. indl001 og ambu001) for tælleårene 2019-2022.

Eurostat og OECD laver sammenlignelige statistikker på området. Der er en række organisatoriske og institutionelle forhold, som man skal holde sig for øje ved sammenligninger mellem lande.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Statistikken publiceres i Nyt fra Danmarks Statistik og Statistikbanken, Statistikbankens tabeller om sygehusbenyttelse. I Statistisk Årbog og Statistisk Tiårsoversigt findes udvalgte afsnit om sygehusbenyttelse.

Læs mere om tilgængelighed