Gå til sidens indhold

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Social og Sundhed
Birgitte Schütt Christensen
39 17 36 08

bir@dst.dk

Hent som PDF

Sygehusbenyttelse

De modtagne registerdata fra Landspatientregisteret kobles med baggrundsdata fra Danmarks Statistik og opgørelser og tællinger laves, fx antal indlæggelser og antal ambulante behandlinger på offentlige og private somatiske og psykiatriske sygehusafdelinger i løbet af kalenderåret.

Kilder

Eksterne kilder: Landspatientregisteret leveret fra Sundhedsdatastyrelsen. (Fra 2012- 2015 blev Landspatientregisterdata leveret fra Statens Serum Institut og før 2012 fra Sundhedsstyrelsen). LPR3 data haves for 2019-2021, og årlig (LPR3) dataleverance forventes genoptaget fra 2022. Data (LPR2) er modtaget årligt frem til 2019.

Interne kilder: Befolkningsstatistikregistret.

Indsamlingshyppighed

Årlig.

Indsamlingsmetode

Udtræk fra Landspatientregisterets stamtabeller i Sundhedsdatastyrelsen sendes via en sikret opkobling til Danmarks Statistik.

Datavalidering

Sundhedsdatastyrelsen står for drift og validering af Landspatientregisteret.

Totaler og subtotaler sammenlignes i mulig udstrækning med tal fra Sundhedsdatastyrelsen.

Databehandling

I Sygehusbenyttelsesstatistikregistret ligger for hver kontakt i løbet af et kalenderår blandt andet følgende oplysninger: Behandlingskontaktens startdato (for indlæggelse eller ambulant besøg) og kontaktens slutdato, akut eller ikke-akut indlæggelse og diagnosegruppering.

For hver person sammenkædes de enkelte kontakter (fysisk fremmøde) såfremt der er højst 4 timer mellem disse. Samlet sygehusopholdstid beregnes fra kontaktens start- til sluttidspunkt. Indlæggelse vs. ambulant besøg defineres herefter efter et fysisk opholds-varighedskriterium (hhv. over eller under 12 timers sygehusophold, idet under 12 timer er ambulant). Se evt. nærmere under Reference til metodedokumenter.

Diagnose vælges som tidsmæssigt dominerende aktionsdiagnose under samme indlæggelse.

Korrektion

Ikke relevant for denne statistik.