Gå til sidens indhold

Sammenlignelighed

Kontaktinfo

Privatøkonomi og Velfærd, Personstatistik
Anne-Sofie Dam Bjørkman
39 17 36 16

asd@dst.dk

Hent som PDF

Sygehusbenyttelse

Sammenligneligheden over tid er god.

På visse områder, skal man dog være opmærksom: - Overgang fra diagnoseklassifikation ICD08 til ICD10 i 1994 - Ambulante behandlinger og skadestuebesøg med fra 2006 - Databrud mellem 2013 og 2014 for ambulante behandlinger og skadestuebesøg. - Strukturreform 2007, ændret kommuneinddeling - Indkomsterstattende ydelser ikke medtaget efter 2007

Eurostat og OECD laver sammenlignelige dataindsamlinger og publiceringer på området. Der er en række organisatoriske og institutionelle forhold, som man skal holde sig for øje, ved sammenligninger mellem lande.

International sammenlignelighed

I andre især europæiske lande findes registre af samme type som det danske Landspatientregister. Kodningen på diagnoser vil typisk være efter international klassifikation. Hvis man vil sammenligne internationalt anbefales det at se på data fra Eurostat og OECD, som laver sammenlignelige dataindsamlinger og publicerer til en vis grad sammenlignelige data på området. Der er en række organisatoriske og institutionelle forhold, som man skal holde sig for øje, ved analyse af eventuelle forskelle.

Sammenlignelighed over tid

Statistikken er udarbejdet på samme grundlag fra starten i 1990.

Pr. 1.1.1994 blev den nye sygdomsklassifikation (ICD10) taget i anvendelse i Danmark. Denne erstattede den hidtidige ICD8-klassifikation. Dette indebærer, at der skal udvises forsigtighed ved sammenligning af diagnosemønstret hen over dette tidspunkt. Udviklingen i diagnosemønstret kan desuden være påvirket af ændringer i registreringspraksis. Der har fx været en betragtelig stigning i antallet af indlæggelser med diagnoser i gruppen Symptomer og mangelfuldt definerede tilstande. Dette skyldes en øget tendens til registrering af symptomer og en mindre anvendelse af egentlige sygdomsdiagnoser i udredningsfasen eller ved usikkerhed om sygdommens art. Som konsekvens heraf har der fx været et fald i indlæggelser med diagnoser i gruppen Svulster. Landspatientregistrets oplysninger om de indlæggelser, der er forårsaget af færdselsuheld vurderes til og med 1994 at være mangelfulde. Fra 1995 anses oplysningerne for at være dækkende.

Ved vurdering af sygehusbenyttelsen for årene 1995 hhv. 2008 skal sygeplejerskekonflikter disse år tages i betragtning.

Ved vurdering af antal ambulante behandlinger og antal skadestuebesøg skal databrud mellem 2013 og 2014 tages i betragtning. Der kan være afledt effekt af databrud i 2015, især i Region Hovedstaden.

Statistikkens anvendelse af baggrundsoplysninger er løbende blevet udvidet. Visse opgørelser vil derfor ikke kunne genfindes for alle år tilbage i tiden.

I 2017 ses der et stort fald i data vedrørende 'Sygdomme i svangerskab og under fødsel'. Faldet skyldes ændret registreringspraksis for kontakter under graviditeten, der ses i LPR 2017 for ambulante besøg med obstetriske koder (DO00-DO99) som aktionsdiagnose.

Sammenhæng med anden statistik

Sundhedsdatastyrelsen (tidligere Statens Serum Institut hhv. Sundhedsstyrelsen) udgiver på http://www.eSundhed.dk oplysninger fra Landspatientregisteret, endvidere udgiver de kvartalsvist nøgletal for sundhedssektoren. Afvigelser i nøgletal om antal indlæggelser og ambulante behandlinger skyldes, at Sundhedsdatastyrelsen offentliggør på ikke-oprensede versioner af Landspatientregisteret eller ud fra Det Grupperede Landspatientregister, hvor DRG indgår. Desuden kan der også være forskelle i afgrænsningen, fx medtagelse af offentligt finansierede behandlinger på private sygehuse i Sundhedsdatastyrelsens nøgletal. Udviklingen fra periode til periode er generelt sammenfaldende mellem Sygehusbenyttelsen og Nøgletal fra Sundhedsdatastyrelsen.

Sundhedsstyrelsen har indtil 2005 udgivet en årlig statistik, der også bygger på Landspatientregisteret, om virksomheden ved sygehusene (Sygehusstatistik). Sygehusbenyttelsen er sammenlignelig med denne statistik, bortset fra, at sygehusbenyttelsen i de fleste opgørelser kun medtager personer, der befandt sig i befolkningen pr. 1. januar (og altså ikke personer, der er født eller indvandret i løbet af året) og at sygehusbenyttelsesstatistikken i de geografiske opgørelser henfører personerne til deres bopæl pr. 1. januar, mens Sundhedsstyrelsens opgørelser i Sygehusstatistikken henfører personerne til deres bopælskommune på indlæggelsestidspunktet.

Intern konsistens

Der er intern konsistens i data.