Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Konjunkturstatistik, Erhvervsstatistik
Heidi Sørensen
39 17 35 62

hsn@dst.dk

Hent som PDF

Skibsfarten på danske havne

Statistikken offentliggøres årligt i serien Nyt fra Danmarks Statistik.

Kvartals- og årsdata er udelukkende tilgængelige i Statistikbanken.

Der publiceres også udvalgte serier i de tværgående publikationer: Statistisk Årbog frem til 2017 og Statistisk Tiårsoversigt.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Statistikken offentliggøres årligt i Nyt fra Danmarks Statistik.

Publikationer

Godstransport på danske havne indgår sammen med andre transportstatistikker i tabeller i Statistisk Årbog, som blev udgivet frem til og med 2017 og Statistisk Tiårsoversigt.

Frem til referenceåret 2012 udkom årsstatistikken i serien Statistiske Efterretninger. Siden 2014 er årsstatistikken udkommet i NYT fra Danmarks Statistik og i tabeller i Statistikbanken.

Statistikbanken

Statistik om godstransportomsætning offentliggøres i Statistikbanken under emnet Erhvervslivets sektorer, Transport, Godstransport med skib, hvor følgende tabeller findes med kvartalsvise tal:

 • SKIB72: Godsomsætning på større danske havne efter havn, retning, godsart og tid
 • SKIB73: Omsætning af container- og ro-ro-enheder på større danske havne efter retning, lasteenhed, transport enhed og tid
 • SKIB74: Godsomsætning på større havne efter landegrupper, godsart og tid

Under samme emne findes følgende tabeller med årlige tal:

 • SKIB41: Godstransport over danske havne efter enhed og tid
 • SKIB421: Godsomsætning på danske havne efter havn, enhed og tid
 • SKIB431: International godsomsætning på danske havne efter havn, retning, godsart og tid
 • SKIB44: International godsomsætning på større danske havne efter havn, retning, land og tid
 • SKIB451: National godsomsætning på danske havne efter havn, retning, godsart og tid
 • SKIB461: National godsomsætning på danske havne efter havn, retning, landsdel og tid
 • SKIB47: Fragtskibes godsomsætning på større danske havne efter flagstat, retning, godsart og tid
 • SKIB481: Godstransport med skib mellem danske landsdele efter pålæsningsregion, aflæsningsregion, enhed og tid
 • SKIB49: Godsomsætning af container- og ro-ro-gods på større danske havne efter havn, retning, lasteenhed, enhed og tid
 • SKIB50: International godsomsætning på større danske havne efter retning, land, godsart og tid

Statistik om skibstrafik i de danske havne kan findes under emnet Erhvervslivets sektorer, Transport, Trafik, hvor følgende tabeller findes med årlige tal:

 • SKIB21: Fragtskibes anløb på større havne efter flagstat, skibstype, enhed og tid
 • SKIB221: Skibsanløb på danske havne efter havn, skibstype, bruttotonnage (BT) og tid
 • SKIB23: Fragtskibes og krydstogtskibes anløb på større danske havne efter havn, skibstype og tid

Statistik om havnenes infrastruktur kan findes under emnet Geografi, miljø og energi, Infrastruktur, Havne, hvor følgende tabeller findes med årlige tal:

 • SKIB101: Trafikhavnenes skibsanløb, passagerer og godsomsætning efter havn, enhed og tid
 • SKIB2: Investeringer i havne efter prisenhed, investeringstype og tid

Oplysninger om søulykker kan findes under emnet Levevilkår, Trafikulykker, Trafikulykker med tog og skib, hvor følgende tabeller opdateres med årlige tal:

 • SKIB92: Søulykker med danske skibe efter uheldstype, omfang og tid
 • SKIB93: Arbejdsulykker og omkomne på danske skibe efter skibstype, personulykker og tid
 • SKIB94: Søulykker i dansk farvand efter uheldstype, farvand, omfang og tid

Statistik om Krydstogtskibe på danske havne kan findes under emnet Erhvervslivets sektorer, Transport, Persontransport, hvor følgende tabel findes med årlige tal:

 • SKIB35: Krydstogtskibe på danske havne efter havn, enhed og tid

Adgang til mikrodata

For de store havne indeholder det statistiske register alle indberettede variabler for hvert anløb. Data findes fra 1997.

 • Fra 1991-1996 er de indberettede summariske årsopgørelser for alle havne arkiveret elektronisk.
 • Fra 1997 er de indberettede summariske årsopgørelser for mindre havne arkiveret elektronisk.
 • Fra 1992 er alle indberettede variabler vedrørende passagerskibs- og færgefart arkiveret elektronisk.

Der er adgang til mikrodata gennem Danmarks Statistiks forskerordning.

Anden tilgængelighed

Statistikken offentliggøres på Eurostat hjemmeside.

Statistikkens grunddata stilles til rådighed for serviceopgaver mod betaling. Læs mere om skræddersyede løsninger eller få flere oplysninger ved at kontakte DST Consulting.

Diskretioneringspolitik

Danmarks Statistiks fortrolighedspolitik følges generelt.

Diskretionering og databehandling

Der foretages ikke diskretionering af data om gods- og passagertransport på havneniveau eller ruteniveau, da oplysningerne opfattes som offentlig tilgængelige.

Reference til metodedokumenter

For yderligere metode henvises til Eurostats Reference Manual on Maritime Transport Statistics.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.