Gå til sidens indhold

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Konjunkturstatistik, Erhvervsstatistik
Heidi Sørensen
39 17 35 62

hsn@dst.dk

Hent som PDF

Skibsfarten på danske havne

Årsstatistikken dækker alle danske havne med gods eller passagertrafik. Kvartalsstatistikken dækker kun de største havne.

Statistikken indsamles via en regnearksløsning og http://www.Virk.dk. Svarraten er 100 pct.

Data kontrolleres for korrekt brug af koder og klassifikationer samt intern konsistens. Endvidere kontrolleres udviklingen af data på mikro- og makroniveau i forhold til tidligere perioder.

Kilder

Statistikken over godsomsætning og krydstogtspassagerer baseres på tre kilder:

  • Månedlige indberetninger fra større danske trafikhavne, som har en årlig godsomsætning 1 mio. ton eller derover, om hvert enkelt anløb af fragtskibe og krydstogtskibe, se tællingens oplysningsside
  • Årlig, summarisk indberetning fra de øvrige trafikhavne om skibsanløb, godsomsætning og krydstogtpassagerer, se tællingens oplysningsside
  • Månedlige indberetninger fra færgerederier af overførte køretøjer, passagerer og gods, jf. separat statistikdokumentation for Passager- og færgefart, se tællingens oplysningsside

Tabellerne med investeringer og over søulykker baserer sig på data hentet dels fra Nationalregnskabet og dels fremsendt fra Søfartsstyrelsen.

Indsamlingshyppighed

Skibsfarten på større danske havne indsamles månedlig og offentliggøres kvartalsvis.

Skibsfarten på mindre danske havne indsamles årlig og offentliggøres sammen med de store havne årlig som Skibsfarten på danske havne.

Indsamlingsmetode

Alle data indsamles via den fællesoffentlige indberetningsportal http://www.Virk.dk. Statistikkernes oplysningssider for indberettere kan findes her:

Datavalidering

De indberettede data kontrolleres for korrekt anvendelse af koder og klassifikationer og kontrolleres på både mikro- og makroniveau for udvikling i forhold til tidligere perioder.

Databehandling

Den kvartalsvise statistik består af input fra to kilder: Skibsfarten på større havne og Passager- og færgestatistikken. Fra den sidste er det kun godstransporten med færger, der indgår.

Begge statistikker opgøres på samme detaljeringsniveau med undtagelse af godsklassificering. Alt gods fra færgetransporten karakteriseres som Færgegods.

Data kontrolleres for dobbelte indberetninger af anløb og af godstransaktioner. Negative linier, som neutraliserer fejlagtige linier, bliver håndteret.

I visse tilfælde imputeres godsmængden i færgetransporten baseret på antallet af lastvogne. Det gør sig gældende, når rederierne ikke kan levere tal for godsmængder, men kun antallet af lastvogne mm. Imputeringen tager udgangspunkt i indberetninger, hvor alle data er rapporteret.

Der foretages ikke opregning, da den kvartalsvise statistik er defineret som dækkende de havne, der håndterer over 1 mio. ton gods årligt, hvilke alle indberetter. Den årlige statistik er totaldækkende.

Korrektion

Der foretages korrektioner i skibstypen, hvis den indrapporterede skibstype er i modstrid med godstype.