Gå til sidens indhold

Indhold

Kontaktinfo

Konjunkturstatistik, Erhvervsstatistik
Heidi Sørensen
39 17 35 62

hsn@dst.dk

Hent som PDF

Skibsfarten på danske havne

Statistikken indeholder oplysninger om skibsfarten i danske havne i form af antal anløb, skibstype og -størrelse, flagstat, ind- eller udskibningssted, passagerer, godsmængde og vareart.

Statistikken baseres på to indsamlinger: Skibsfart på større danske havne (kvartalsvis) og Skibsfart på mindre danske havne (årlig) og suppleres med oplysninger om gods på færger fra tællingen Passager- og færgefart (kvartalsvis).

Der modtages oplysninger om søulykker fra Søfartsstyrelsen årligt.

Der modtages årligt oplysninger om investeringerne i danske havne fra Nationalregnskabet i Danmarks Statistik.

COVID19-pandemien har ikke haft betydning for dataindsamling eller kvaliteten af statistikken.

Indholdsbeskrivelse

Statistikken indeholder oplysninger om omsætning af gods med skib i de danske havne. De primære oplysninger i statistikken er antallet af skibsanløb, godsmængder og destinationer. For de største havne findes endvidere oplysninger om skibstyper og -størrelse, flagstat, specifikke ind- eller udskibningssted og vareart. Statistikken omfatter også antallet af krydstogtspassagerer- og anløb i havnene.

De store havne, som håndterer mere end 1 mio. ton gods årligt, indberetter alle enkelte anløb med detaljerede oplysninger med fartøjet, oprindelses- og destinationshavn samt vareart, mens de mindre havne udelukkende indberetter årlige summariske oplysninger om antal anløb, godsmængder, vareart og regioner. Gods, der transporteres med passagerskibe og færger, indgår i den kvartalsvise statistik. Kvartalsstatistikkerne indeholder kun oplysninger om de store havne samt færgehavne, mens årsstatistikkerne indeholder oplysninger om alle havne medmindre andet er angivet.

Statistikken suppleres årligt med oplysninger om investeringer i havnene og med søulykker.

Grupperinger og klassifikationer

Statistikken anvender følgende internationale klassifikationer:

Desuden anvendes følgende grupperinger i tabeller:

 • Retning: opdeles i indgående og udgående gods, hvor indgående er gods, der kommer ind i havnen og udgående er gods, der går ud af havnen
 • Godsart: følger ovenstående godsklassifikation NST07
 • Lasteenhed: grupperingen dækker over enheder, der bruges til at pakke gods i for at gøre transporten og især intermodal transport lettere. Det er container, ro-ro enheder (fx lastvognstrailer) og veksellad
 • Landegrupper: Der benyttes særligt opdelingen mellem europæiske havne og havne i resten af verden. Indenfor skibsbranchen skelnes mellem den nære søtransport (short sea shipping) defineret her som transport til og fra andre europæiske havne og den fjerne søtransport (deep sea shipping) defineret her som transport til og fra havne i ikke-europæiske lande. Skellet skyldes, at det er to forskellige forretningsområder med forskellig konkurrencesituation, forskelligt materiel og ofte forskellige godstyper.
 • Skibsenhed: I tabellerne SKIB41 og SKIB421 opdeles godset efter om det er fragtskibsgods eller færgegods.
 • Aflæsnings- op pålæsningsregion: Opdeling efter den geografiske inddeling NUTS

Sektordækning

Havne.

Begreber og definitioner

Færge: En type af passagerskib, hvor der ikke er særskilte kahytter til (alle) passagerer og der er dedikerede dæk til passagerer. Færger sejler typisk i faste ruter og kan medbringe gods i mindre omfang og ofte køretøjer.

Fragtskib: Skib hovedsagelig beregnet til transport af gods.

Bruttotonnage (BT): Bruttotonnagen er en ubenævnt måleenhed for størrelsen af et skib defineret ud fra rumindholdet af alle lukkede rum i skibet.

Søfartsstatistik: Søfartsstatistikken omfatter statistikkerne Skibsfarten på danske havne (gods) og Passager- og færgefart (passagerer).

Handelsskib: Et skib beregnet til transport af varer eller passagerer eller udrustet til udførelse af særlige kommercielle aktiviteter, fx fiskeskibe, supply skibe, m.fl. I søfartstatistikken indgår fiskefartøjer ikke og øvrige fartøjer udelukkende, hvis der transporteres personer eller varer.

Flagstat: Flagstaten er det land, hvor skibet er indregistreret.

Passagerskib: Et skib primært beregnet til at sejle med mere end 12 betalende passagerer. Ro-ro passagerskibe, dvs. ruteskibe, som primært medtager roll-on roll-off enheder (fx anhængere) indgår ikke i kategorien.

Havn: Lokalitet udstyret med anlæg, hvor handelsskibe kan losse eller laste gods samt ud- eller indskibe passagerer, som regel direkte på en anløbsbro.

Skibsanløb: Skibsanløb omfatter havneanløb med henblik på at losse eller laste gods eller ind- eller udskibe passagerer.

Ro-Ro enhed: Ro-Ro (Roll-on Roll-off) enhed er et køretøj med egne hjul til godstransport, fx en lastbil eller en løstrailer (påhængsvogn eller sættevogn).

Skib: Et overfladebrydende, selvfremdrevet, søgående fartøj. Hovercrafts og u-både indgår ikke.

TEU - Tyvefodsækvivalentsenhed: TEU er et standardmål for antal containere omregnet til enheder svarende til en 20 fods container.

Enheder

Offentliggørelsesenheden er havnen.

Population

Danske havne

Geografisk dækning

Danmark.

Tidsperiode

De kvartalsvise tidsserier for gods- og containeromsætningen dækker tidsperioden fra 2000 og frem.

Basisperiode

Ikke relevant for denne statistik.

Måleenhed

Anvendte måleenheder:

 • Passagerer i 1.000 styk
 • Gods i 1.000 ton
 • Containere i TEU (Twenty-foot Equivalent)
 • Transportarbejde i mio. tonkm (tonkilometer)

Referencetid

Statistikken refererer til kvartaler og år.

Hyppighed

Kvartalsvis (større havne) og årlig (mindre havne).

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Lov om Danmarks Statistik, §8, stk.1, jf. Lovbekendtgørelse nr. 610 af 30. maj 2018.

Rådets direktiv 2009/42/EF af 6.maj 2009 om statistisk registrering af godstransport og passagerbefordring ad søvejen (omarbejdning).

Indberetningsbyrde

Respondentbyrden for 2013 er målt i 2004-priser opgjort til

 • 598.000 kr. vedrørende Skibsfarten på større danske havne
 • 53.000 kr. vedrørende Skibsfarten på mindre havne

Øvrige oplysninger

Øvrige oplysninger kan findes på statistikkens emneside eller ved henvendelse til Danmarks Statistik.

COVID19-pandemien har ikke haft betydning for dataindsamling eller kvaliteten af statistikken.