Gå til sidens indhold

Præcision og pålidelighed

Kontaktinfo

Konjunkturstatistik, Erhvervsstatistik
Heidi Sørensen
39 17 35 62

hsn@dst.dk

Hent som PDF

Skibsfarten på danske havne

Statistikken er en totalopgørelse af godstransportaktiviteten baseret på data fra alle havne, som håndterer gods. Størstedelen af data stammer fra kvartalsvise indberetninger fra alle de største havne. For de resterende mindre havne består data af summariske oplysninger. På de centrale variable er der fuld dækning og en usikkerhed på mindre end 3 pct. Der forekommer mindre revisioner af typisk beskeden størrelse. Der er ikke systematisk bias i disse revisioner.

Samlet præcision

Statistikken baserer sig for størstedelen af statistikken sig på kvartalsvise indberetninger af enkelt anløb i de største havne og for de resterende havne årligt summariske oplysninger. På de centrale variable (godsmængde og nationalt transportarbejde) er dækningen 100 pct. Usikkerheden på de centrale variable vurderes til mindre end 3 pct., dvs. den sande godsmængde ligger indenfor +/- 3 pct. af den offentliggjorte.

Stikprøveusikkerhed

Ikke relevant for denne statistik.

Den årlige statistik baserer sig på en totalopgørelse af godsaktiviteten i de danske havne med fyldestgørende data fra alle havne og færgeoperatører. Der er således ikke stikprøveusikkerhed på den årlige opgørelse.

I den kvartalsvise statistik modtages indberetninger fra hele populationen, som består af havne med et cutt-off på godsomsætningen på 1 mio. ton årligt. Der er ikke tale om en stikprøve og derfor er der ikke stikprøveusikkerhed.

Anden usikkerhed

Opgørelser over flagstat, pålæsningsland og aflæsningsland for fragtskibe er udelukkende baseret på indberetninger fra de større havne, der håndterer mere end 1 mio. ton gods årligt. I 2012 dækkede disse havne 83 pct. af det udlossede gods, 89 pct. af det indladede gods og 76 pct. af samtlige fragtskibsanløb på danske havne. På oplysningerne om godsmængder og transportarbejde (nationalt) er dækningen meget tæt på 100 pct.

Der kan forekomme lejlighedsvis godstrafik på de allermindste havne, som ikke indgår i statistikken, da de ikke systematisk håndterer gods. Det vurderes dog, at det har et meget beskedent omfang.

Målefejl kan forekomme i de dele af statistikken, som havnene indsamler alene til statistisk brug, dvs. skibstype, godsart og oprindelses- og destinationshavn.

I færgegods kan der forekomme beregningsfejl ved imputeringen af godsmængder i de tilfælde, hvor kun antallet af lastvogne indrapporteres og godsmængden ikke indgår.

Der er ingen bortfald, beregningsfejl og modelantagelser i statistikken.

Kvalitetsstyring

Danmarks Statistik følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer.

Kvalitetssikring

Danmarks Statistik følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder. Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres.

Kvalitetsvurdering

Der er meget høj dækning med 100 pct. svarrate og der foretages relativt få revisioner.

På de centrale variable godsmængde og national transportarbejde er kvaliteten meget høj og fuldt dækket.

I det omfang havne, som ikke normalt og systematisk håndterer gods, lejlighedsvis har godstransaktioner, undervurderes den samlede statistik. Idet anløb på store havne registreres med oprindelses-/destinationshavn, kan transaktioner på de allermindste havne identificeres og undervurderingen er mindre end 0,1 pct. af den samlede godsmængde, når den forekommer og oftest nul.

På enkelte variable er usikkerheden større på grund af havnenes manglende adgang til oplysninger om godsart, skibstype og oprindelses- og destinationshavn.

Revisionspolitik

Danmarks Statistik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis.

Praksis for revisioner

Der publiceres foreløbige tal og revisioner forekommer. Tal revideres 4-8 kvartaler tilbage i forbindelse med offentliggørelse af et nyt kvartal.

Revisionerne er som hovedregel af mindre betydning.