Gå til sidens indhold

Skibsfarten på danske havne

Formålet med statistikken er at belyse omfanget og udviklingen i skibsfarten og godsomsætningen i Danmark samt strukturelle forhold om de danske havne. Ydermere offfentliggøres data om søulykker på danske skibe og i dansk farvand.

Statistikken har i sin nuværende form været udarbejdet siden 1997. Der har været opgjort skibsfartstatistik siden 1834, men først fra omkring år 1900 har statistikken været publiceret årligt. I perioden 1991-1996 har Danmarks Statistik kun udarbejdet summarisk statistik over havnenes godsomsætning.

Indhold

Statistikken indeholder oplysninger om skibsfarten i danske havne i form af antal anløb, skibstype og -størrelse, flagstat, ind- eller udskibningssted, passagerer, godsmængde og vareart.

Statistikken baseres på to indsamlinger: Skibsfart på større danske havne (kvartalsvis) og Skibsfart på mindre danske havne (årlig) og suppleres med oplysninger om gods på færger fra tællingen Passager- og færgefart (kvartalsvis).

Der modtages oplysninger om søulykker fra Søfartsstyrelsen årligt.

Der modtages årligt oplysninger om investeringerne i danske havne fra Nationalregnskabet i Danmarks Statistik.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Årsstatistikken dækker alle danske havne med gods eller passagertrafik. Kvartalsstatistikken dækker kun de største havne.

Statistikken indsamles via en regnearksløsning og http://www.Virk.dk. Svarraten er 100 pct.

Data kontrolleres for korrekt brug af koder og klassifikationer samt intern konsistens. Endvidere kontrolleres udviklingen af data på mikro- og makroniveau i forhold til tidligere perioder.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Statistikken anvendes af havnene selv, Eurostat og andre dele af EU-kommisionen, ministerier, organisationer, forskere og i bred almindelighed til overvågning af godstransportaktiviteten i danske havne samt til udformning af transportstatistik.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Statistikken er en totalopgørelse af godstransportaktiviteten baseret på data fra alle havne, som håndterer gods. Størstedelen af data stammer fra kvartalsvise indberetninger fra alle de største havne. For de resterende mindre havne består data af summariske oplysninger. På de centrale variable er der fuld dækning og en usikkerhed på mindre end 3 pct. Der forekommer mindre revisioner af typisk beskeden størrelse. Der er ikke systematisk bias i disse revisioner.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Kvartalsstatistikken offentliggøres ca. 70 dage efter kvartalets afslutning. Årstal offentliggøres ca. 130 dage efter årets afslutning. Statistikken offentliggøres uden forsinkelse i forhold til det forudannoncerede tidspunkt.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Statistikken er konsistent fra år 2000 og direkte sammenlignelig med tilsvarende statistikker fra øvrige EU- og EFTA-lande.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Statistikken offentliggøres årligt i serien Nyt fra Danmarks Statistik.

Kvartals- og årsdata er udelukkende tilgængelige i Statistikbanken.

Der publiceres også udvalgte serier i de tværgående publikationer: Statistisk Årbog frem til 2017 og Statistisk Tiårsoversigt.

Læs mere om tilgængelighed