Gå til sidens indhold

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Forskning, Teknologi og Kultur, Erhvervsstatistik
Monika Bille Nielsen
39 17 35 95

mbs@dst.dk

Hent som PDF

Scenekunst

Data til denne statistik indsamles årligt fra de enkelte teatre ved hjælp af et elektroniske spørgeskema. De indsamlede data gennemgår en validering, hvor der bl.a. hvor der bl.a tjekkes for konsistens i den enkelte indberetning og sammenlignes med data fra tidligere sæsoner. Når data er valideret aggregeres de og der bliver imputeret data for de teatre der ikke har besvaret spørgeskemaet.

I 2019/2020 var den statistiske behandling anerledes idet COVID-19 og nedlukningerne i sæsonen påvirkede teatrenes aktiviteter. Der var derfor ikke nødvendigvis konsistens i indberetningerne sammenlignet med sidste år. I sæsonen 2019/2020 var der statsstøttede teatre som ikke indberettede til scenekunst statistikken bl.a. på grund af nedlukninger og færre ressourcer under dataindsamlingsperioden. I den forbindelse var der, ud over den sædvanlige fejlsøgning, også behov for statistisk behandling i forbindelse med imputering af manglende statsstøttede teatre og ikke-statsstøttede teatre.

Kilder

Oplysninger om hvilke teatre, der i en sæson har modtaget støtte, meddeles Danmarks Statistik årligt af Slots- og Kulturstyrelsen. Disse oplysninger danner grundlaget for undersøgelsespopulationen af statsstøttede teatre. Fra 2017/2018 har Scenit, der driver databasen Tereba, leveret data til Danmarks Statistik. Dette har formentligt forbedret statistikkens dækning og dermed højnet aktiviteten på teatrene.

Oplysninger fra de enkelte teatre indberettes via elektronisk spørgeskema. Indberetning til statistikken er frivillig. Indberetningerne omfatter oplysninger om de enkelte produktioner, tilskuere samt for de statsstøttede teatre, oplysninger om økonomiske nøgletal for sæsonen.

Indsamlingshyppighed

Årlig.

Indsamlingsmetode

Elektronisk spørgeskema.

Datavalidering

Fejlsøgning foretages med afsæt i indberetninger fra tidligere sæsoner. Dette er især teatergengangere fx Det Kongelige Teater, Landsdelsscener, Egnsteatre og små-storbyteatre mv. som ligger stabilt fra år til år. I 2019/2020 var der ikke samme konsistens i indberetningerne sammenlignet med sidste år grundet COVID-19 og nedlukningen i foråret 2020. Hvis der er store udsving undersøges dette nærmere ved at kontakte teatrene. Ud over fejlsøgning på de enkelte enheder valideres data på baggrund af de aggregerede tal som kan findes i statistikbanktabellerne. For at bedømme teateraktiviteterne i sæsonen 2019/2020, hvor aktiviteterne var påvirket af COVID-19 i anden halvdel af sæsonen, blev der set på de forskellige støttetyper til at bedømme om teatrenes aktiviteter adskilte sig fra lignende teatre.

Teatre der ikke har indberettet bliver imputeret, hvis de har indberettet sæsonen før. I sæsonen 2019/2020 er der lavet særlige imputeringsregler, hvor der er set på lignende teatre, fx samme støttetype, konsistens i tilskuerantal tidligere sæsoner mv. Derudover er der benyttet andre datakilder til at estimere de imputeredes teatres tilskueraktivitet og regnskab.

I sæsonen 2017/2018 var der 36 pct. nonresponse, og en ud af fem af nonresponse kunne imputeres fra sæsonen 2016/2017. I sæsonen 2018/2019 var der 24 pct. nonresponse og halvdelen kunne imputeres fra sæsonen før. I sæsonen 2019/2020 var der 42 pct. nonresponse, hvoraf godt hver tredje kunne imputeres.

Databehandling

I sæsonen 2019/2020 blev der udsendt skemaer til 432 teatre og scenekunstproducenter. Dataindsamlingen startede i 3. november 2020. Teatre, som har svært ved at give oplysninger får udsættelse dvs. mulighed for at indberette senere. Data behandles og fejlsøges på de enkelte enheder og ved at se på aggregerede tal. Statistikken medtager kun teatre som har oplyst en eller flere aktiviteter (fx et tilskuerantal eller opførelsesantal) på en eller flere produktioner. Det antages at teatre, der står registeret som indberettet, men ikke har udfyldt oplysninger om tilskuertal, antal opførelser mv. ikke har været aktive i pågældende sæson.

De teatre der ikke har tilgået skemaet (dvs. nonresponse) bliver imputeret, hvis de har indberettet tidligere sæsoner. I sæsonen 2019/2020 var der 42 pct. non-response, hvoraf godt hver tredje kunne imputeres. I sæsonen 2018/2019 var der 24 pct. teatre, der var nonresponse, og ca. halvdelen af nonresponse blev imputeret fra sæsonen 2016/2017.

I sæsonen 2019/2020 er der ændrede imputeringsregler, som tager højde for teateraktiviteter under COVID-19 og nedlukningerne af bl.a. teatrene og institutioner der kan huse scenekunst. Her er teatre og scenekunstproducenter sammenlignet med lignende teatre til at korrigere tilskuertal for sæsonen. På enkelte teatre er der anvendt andre kilder, fx billetoplysninger fra Tereba for sæsonen og variation i antal solgte billetter og tilskuertal i tidligere indberetninger, til at estimere og imputere tilskuertal for sæsonen.

Korrektion

Der laves ikke korrektioner af data udover hvad der allerede er beskrevet under datavalidering og databehandling