Gå til sidens indhold

Scenekunst

Kontaktinfo

Forskning, Teknologi og Kultur, Erhvervsstatistik
Christian Törnfelt
39 17 34 47

cht@dst.dk

Hent statistikdokumentation som pdf

Scenekunst 2023

Formålet med statistikken Scenekunst er at belyse aktiviteten ved de teatre i Danmark, der drives professionelt og blandt andet beskæftiger professionelle scenekunstnere. Statistikken anvendes bl.a. til monitorering af det statsstøttede område, fx til opgørelser over, hvilke aktiviteter inden for scenekunst der er målrettet børn og unge. Statistikken er udarbejdet siden 1980/1981, men er i sin nuværende form sammenlignelig fra og med sæson 2015/2016.

Indhold

Statistikken er en årlig sæsonvis opgørelse af aktiviteter, produktioner, opførelser, tilskuere samt primære publikum, ved de statsstøttede og ikke-statsstøttede professionelle teatre. Statikken opdeles efter teaterkategori, aktivitet, scene, genre og publikumsgruppe. Statistikken er i forbindelse med sæson 2020/2021 blevet udvidet med nye teaterkategorier, genrer samt tilskuer- og publikumsgrupper, hvilket har medført et databrud mht. tidserierne i Statistikbanken. Der er blevet udarbejdet en statistikbanktabel, hvor kategorierne er konsistente over tid går tilbage til 2015/2016.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Data til denne statistik indsamles årligt fra de enkelte teatre ved hjælp af et elektroniske spørgeskema. De indsamlede data gennemgår en validering, hvor der bl.a. hvor der bl.a tjekkes for konsistens i den enkelte indberetning og sammenlignes med data fra tidligere sæsoner. Når data er valideret aggregeres de og der bliver imputeret data for de teatre der ikke har besvaret spørgeskemaet.

I 2022/2023 var der mere konsistens i indberetningerne, der kunne sammenlignes med året før. Udover den sædvanlige fejlsøgning, er der blevet imputeret fra sæsonen 2021/2022.

I 2021/2022 var der ligesom for sæsonen 2020/2021 ikke konsistens i indberetningerne, der kunne sammenlignes med året før, hvilket skyldes normalisering efter COVID-19 og nedlukninger, forsamlingsforbud og restriktioner. I den forbindelse var der, ud over den sædvanlige fejlsøgning, også behov for statistisk behandling i forbindelse med imputering af manglende statsstøttede teatre og ikke-statsstøttede teatre.

I 2020/2021 var der ligesom for sæsonen 2019/2020 ikke konsistens i indberetningerne, der kunne sammenlignes med året før, hvilket skyldes COVID-19 og nedlukninger, forsamlingsforbud og restriktioner. I sæsonen 2020/2021 var der også statsstøttede teatre som ikke indberettede til scenekunst statistikken bl.a. på grund af nedlukninger og færre ressourcer under dataindsamlingsperioden. I den forbindelse var der, ud over den sædvanlige fejlsøgning, også behov for statistisk behandling i forbindelse med imputering af manglende statsstøttede teatre og ikke-statsstøttede teatre.

I 2019/2020 var den statistiske behandling anerledes idet COVID-19 og nedlukningerne i sæsonen påvirkede teatrenes aktiviteter. Der var derfor ikke nødvendigvis konsistens i indberetningerne sammenlignet med sidste år. I sæsonen 2019/2020 var der statsstøttede teatre som ikke indberettede til scenekunst statistikken bl.a. på grund af nedlukninger og færre ressourcer under dataindsamlingsperioden. I den forbindelse var der, ud over den sædvanlige fejlsøgning, også behov for statistisk behandling i forbindelse med imputering af manglende statsstøttede teatre og ikke-statsstøttede teatre.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Statistikken anvendes af Kulturministeriet, myndigheder, offentlige og private organisationer, forskere og pressen, til at vurdere aktiviteten på danske teatre, eksempelvis til analyser, planlægning og andre formål.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Indberetning til statistikken er frivillig, hvorfor statistikken ikke er fuldt dækkende. Flere af de ikke-statsstøttede teatre oplyser, at de ikke har ressourcer til at medvirke. Mange indberettere er små teaterproducenter/projektteatre, der får statstilskud til at udvikle en enkelt produktion. Det kan være vanskeligt at få indberetninger fra en del af disse. Økonomioplysninger kan være mindre præcise, da nogle teatre ikke er i stand til at fordele indtægterne på sæsonbasis. Turnéteatre har ikke altid mulighed for at opgøre antallet af tilskuere præcist, men anvender skøn.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Statistikken offentliggøres årligt. Tal for aktiviteten offentliggøres 5-6 måneder efter referenceperiodens udløb.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Statistikken er blevet udarbejdet siden sæsonen 1980/81. I forbindelse med ændringer af de love mv., der regulerer støtten til teatrene, kan der ske ændringer i populationen, som kan vanskeliggøre sammenligninger over tid. Der er ikke foretaget nogen sammenligning af denne statistik med tilsvarende internationale opgørelser. Fra og med sæson 2015/2016 er der et databrud i statistikken, da der er anvendt et revideret spørgeskema og tal fra denne sæson kan ikke umiddelbart sammenlignes med tal fra tidligere sæsoner. Det samlede antal produktioner, tilskuere og opførelser kan sammenlignes, men ikke når der brydes ned på kategorier af teatre, landeopdelinger, genre mv.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Statistikken udgives i Nyt fra Danmarks Statistik. I Statistikbanken offentliggøres tallene under emnet Scenekunst. Derudover indgår statistikken i Statistisk Årbog og Statistisk Tiårsoversigt. Se mere på statistikkens emneside.

Der kan ligeledes findes tal om scenekunst i Kulturpublikationen

Læs mere om tilgængelighed