Gå til sidens indhold

Sammenlignelighed

Kontaktinfo

Forskning, Teknologi og Kultur, Erhvervsstatistik
Monika Bille Nielsen
39 17 35 95

mbs@dst.dk

Hent som PDF

Scenekunst

Statistikken er blevet udarbejdet siden sæsonen 1980/81. I forbindelse med ændringer af de love mv., der regulerer støtten til teatrene, kan der ske ændringer i populationen, som kan vanskeliggøre sammenligninger over tid. Der er ikke foretaget nogen sammenligning af denne statistik med tilsvarende internationale opgørelser. Fra og med sæson 2015/2016 er der et databrud i statistikken, da der er anvendt et revideret spørgeskema og tal fra denne sæson kan ikke umiddelbart sammenlignes med tal fra tidligere sæsoner. Det samlede antal produktioner, tilskuere og opførelser kan sammenlignes, men ikke når der brydes ned på kategorier af teatre, landeopdelinger, genre mv.

International sammenlignelighed

Der er ikke foretaget nogen sammenligning af denne statistik med tilsvarende internationale eller udenlandske opgørelser.

Sammenlignelighed over tid

Fra og med sæson 2015/2016 er der et databrud i statistikken, da der er anvendt et revideret spørgeskema i statistikken. Det samlede antal produktioner, tilskuere og opførelser kan sammenlignes med tidligere sæsoner, men ikke når der brydes ned på kategorier af teatre, landeopdelinger, genre mv.

Populationen har været under gradvis udvikling. Fra sæsonen 1980/1981 til og med sæsonen 2002/2003 omfattede statistikken kun statsstøttede teatre. Fra sæsonen 2003/2004 blev den udvidet med ikke-statsstøttede (efter teaterloven) teatre. Fra sæsonen 2004/2005 til og med sæsonen 2010/2011 er der foretaget en yderligere forbedret dækning af ikke statsstøttet teatervirksomhed gennem granskning af diverse teateroversigter. Fra sæsonen 2004/2005 blev opgørelsen udvidet til også at omfatte udenlandske gæstespil.

I forbindelse med ændringer af de love mv., der regulerer støtten til teatrene, kan der ske ændringer i populationen, som kan vanskeliggør sammenligninger over tid. Statistikken skiftede navn fra Teaterstatistik til Scenekunst fra og med sæsonen 2009/2010.

Der er databrud i sæson 2015/2016.

Sammenhæng med anden statistik

Mange af de store teatre udgiver en årsberetning, hvori der indgår en opgørelse over teatrets tilskuerantal. Disse opgørelser svarer af og til ikke til den opgørelse som Danmarks Statistik offentliggør. Ofte skyldes det, at Danmarks Statistiks scenekunststatistik tæller tilskuerantallet for det producerende teater. Dvs. hvis et teater er på turne og har spillet en forestilling på en anden teaterscene end teatrets egen, tælles tilskuerne i denne opgørelse under det turnerende teaters tilskuerantal. Mange teatre vil tælle disse tilskuere med i opgørelser over deres egen aktivitet. Dette vil i denne statistik medføre, at samme tilskuere bliver talt dobbelt. Nogle teatre kan endvidere have andre aktiviteter end egentlig teatervirksomhed på deres scene bl.a. koncerter, hvis tilskuerantal tælles med i teatrets egen aktivitetsopgørelse, men som ikke skal med i scenekunststatistikken.

Kulturvaneundersøgelsen 2018 spørger til danskernes kulturforbrug heriblandt scenekunst. Da Scenekunst statistikken er en erhvervsindberetning og kulturvaneundersøgelsen er personstatistik skal der tages forbehold, hvis man ønsker at sammenligne tallene. I Kulturvaneundersøgelsen er scenekunst bredere defineret fx ift. genre, og hvor man har overværet scenekunst mv. I Kulturvaneundersøgelsen definerer scenekunst bredere og dækker både live og ikke livscenekunst, fx på fjernsynet eller via internettet. Derudover skal man tage højde for, at Kulturvaneundersøgelsen er en kvartalsvis statistik mens Scenekunst er en årlig indberetning. Kulturvaneundersøgelsen måler kulturforbrug i de seneste tre måneder. Med forbehold kan de to statistikker med fordel supplere hinanden, idet kulturvaneundersøgelsen fx kan belyse befolkningens aktivitetsniveau og koble det med baggrundsvariable således, der er mulighed for at give et billede af, hvem og hvad der karakteriserer en forbruger af scenekunst. Manglende forbrug af scenekunst kan ligeledes beskrives ved hjælp af kulturvaneundersøgelsen.

Intern konsistens

I sæsonen 2017/2018 har Danmarks Statistik i samarbejde med Tereba dannet populationslisten. Indkommen data fra Tereba sammenholdes med 7 regneark, som Danmarks Statistik modtager fra Slots- og Kulturstyrelsen. I regneark ses en opgørelse over, hvilke teatre eller personer der har modtaget statsstøtte. Et teater eller person kan være modtager af forskellige støtteformer fx kan et teater både modtage projektstøtte og støtte til formidlingsordningen. Såfremt et teater eller en person er modtager af flere støtteformer, tildeles teatret eller personen den støtte som er størst.