Gå til sidens indhold

Præcision og pålidelighed

Kontaktinfo

Forskning, Teknologi og Kultur, Erhvervsstatistik
Monika Bille Nielsen
39 17 35 95

mbs@dst.dk

Hent som PDF

Scenekunst

Indberetning til scenekunststatistikken er frivillig, hvorfor statistikken ikke er fuldt dækkende. Flere af de ikke-statsstøttede teatre oplyser, at de ikke har resurser til at medvirke i undersøgelsen. Mange indberettere er små teaterproducenter/projektteatre, der får statstilskud til at udvikle en enkelt produktion. Det kan være vanskeligt at få indberetninger fra en del af disse indberettere.

I sæsonen 2019/2020 er nye imputeringsregler, der tager højde for teateraktiviteter under COVID-19 og nedlukningerne af bl.a. teatrene og institutioner der kan huse scenekunst.

I sæsonen 2015/2016 blev der udsendt invitation til indberetning til 585 teaterproducenter I sæsonen 2016/2017 blev der udsendt invitation til indberetning til 591 teaterproducenter I sæsonen 2017/2018 blev der udsendt invitation til indberetning til 461 teaterproducenter I sæsonen 2018/2019 blev der udsendt invitation til indberetning til 400 teaterproducenter I sæsonen 2019/2020 blev der udsendt invitation til indberetning til 432 teaterproducenter

Samlet præcision

Oplysninger om økonomiske forhold er præget af en vis usikkerhed, da ikke alle teatre er i stand til at fordele indtægterne på sæsonbasis. I stedet indsendes oplysninger om regnskabsår/kalenderår. Det betyder, at der i statistikken ikke i alle tilfælde er overensstemmelse mellem oplysninger om produktionerne, som altid er baseret på sæsonopgørelserne, og de økonomiske størrelser.

I forbindelse med turnéteatre er der ikke altid mulighed for at opgøre antallet af tilskuere præcist. Når dette er tilfældet anvendes skøn.

Indberetning til scenekunststatistikken er frivillig. Derfor vælger nogle teatre ikke at indberette. Alle store og mellemstore statsstøttede og ikke-statsstøttede teatre medvirker i undersøgelsen og alle teatre med fast scene deltager også i alle sæsoner. I sæsonen 2019/2020 er dette ikke tilfældet, da enkelte teatre med fast scene, herunder statsstøttede teatre, ikke indberettede til statistikken, bl.a. på grund af nedlukninger under dataindsamlingsperioden. Se afsnit om databahandling.

Stikprøveusikkerhed

Der er ikke beregnet stikprøveusikkerhed for denne statistik. For så vidt angår de store og mellemstore støttede teatre er svarprocenten tæt på 100 – for statsstøttede 100. Da disse kategorier af teatre dækker langt hovedparten af aktiviteten på området vurderes stikprøveusikkerheden at være begrænset.

I 2019/2020 er der også enkelte statsstøttede teatre, der ikke har indberettet til scenekunststatistikken. Her er der brugt andre kilder, fx billetoplysninger fra Tereba for sæsonen og variation i antal solgte billetter og tilskuertal i tidligere indberetninger, til at estimere og imputere tilskuertal for sæonen. Imputeringen og beregninger af de totale antal tilskuere, opførsler og produktioner under COVID-19 kan være mere usikker end normalt i sæsonen 2019/2020. Se evt. afsnit om håndtering heraf og databehandling.

Anden usikkerhed

Frem til sæsonen 2008/2009 hed statistikken Teaterstatistik. Deri lå, at det var teatre/producenter af teaterforestillinger, som blev spurgt om deres aktivitet. Det indebar bl.a., at de genrer, der indgår i statistikken, var dækket i det omfang, de indgik i teatrenes/producenternes produktioner. Det har medført, at fx genren revy/kabaret kun omfatter revyer og kabareter, som blev produceret af de teatre/producenter, som indgår i populationen. Derved er genre som fx revy og cirkus ikke fuldt repræsenteret i statistikken. Efter databruddet i 2015/2016 anvendes en ny genreopdeling.

Kvalitetsstyring

Danmarks Statistik følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer.

Kvalitetssikring

Danmarks Statistik følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder. Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres.

Kvalitetsvurdering

Ikke alle teatre er i stand til at fordele indtægterne på sæsonbasis og i stedet indsendes oplysninger om regnskabsår/kalenderår. Det betyder, at der i statistikken ikke i alle tilfælde er overensstemmelse mellem mål baseret på sæsonopgørelserne og de økonomiske størrelser. I forbindelse med turnéteatre er der ikke altid mulighed for at opgøre antallet af tilskuere præcist og når dette er tilfældet anvendes skøn. Fordeling på genre er en skønsmæssig vurdering, der foretages af indberetterne.

Fra og med sæsonen 2017/2018 har Danmarks Statistik for at lette indberetningen præudfyldt skemaet med oplysninger fra Kulturministeriet og Tereba. Disse oplysninger er dog ikke i alle tilfælde korrekte fx hvis en forestilling registreret i Tereba ender med ikke at blive opført i den pågældende sæson. Dette har Danmarks Statistik forsøgt at tage højde for ved, at indberetter i skemaet kan vælge "Forestillingen er ikke opført".

Revisionspolitik

Danmarks Statistik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis.

Praksis for revisioner

Der offentliggøres kun endelige tal.