Gå til sidens indhold

Indhold

Kontaktinfo

Forskning, Teknologi og Kultur, Erhvervsstatistik
Monika Bille Nielsen
39 17 35 95

mbs@dst.dk

Hent som PDF

Scenekunst

Statistikken over Scenekunst er en årlig sæsonvis opgørelse af aktiviteter, produktioner, opførelser, tilskuere samt primære publikum, ved de statsstøttede og ikke-statsstøttede professionelle teatre. Statikken opdeles efter teaterkategori, aktivitet, scene, genre og publikumsgruppe.

Indholdsbeskrivelse

Statistikken viser antallet af produktioner, opførelser og tilskuere og udviklingen heri ved de statsstøttede og ikke-statsstøttede professionelle teatre. Populationen er producenter af teaterforestillinger, som opfører udenlandske gæstespil. Producenter kan enten være fysiske teatre eller personer/virksomheder, som sætter forestillinger op på et teater. Det er producenten, som indberetter til statistikken.

Sæsonen løber fra den 1. juli til den 30. juni året efter.

Teatrene kan enten være statsstøttede eller ikke-statsstøttede. Populationen af statsstøttede teatre omfatter teatre, der modtager støtte efter teaterloven (statsstøttede teatre), teatre, der er godkendt under ordningen om refusion af kommuners udgifter til børneteater og opsøgende teater samt teatre der er godkendt under formidlingsordningen til nedsættelse af billetpriser. Oplysninger om hvilke teatre, der i en sæson har søgt og modtaget støtte til produktioner via Lov om Scenekunst §18, meddeles Danmarks Statistik årligt af Slots- og Kulturstyrelsen. Disse oplysninger danner grundlaget for undersøgelsespopulationen af statsstøttede teatre. Fra sæsonen 2017/2018 har Scenit leveret data til Danmarks Statistik. Scenit er en formidlingsorganisation, der skal styrke salg, formidling og dokumentation af scenekunst i samarbejde med alle teaterinteressenter. Scenit varetager databasen Tereba, hvor teaterproducenter indtaster oplysninger om deres produktion. Data fra Tereba har ligeledes dannet grundlag for populationen. Idet alle professionelle teatre har mulighed for at bruge Tereba, har Danmarks Statistik ud over listen med de statsstøttede teatre beriget populationslisten med aktive teatre fra Terebas data.

Populationen af ikke-statsstøttede teatre omfatter de teatre, der ikke har modtaget støtte efter teaterloven. Derudover består undersøgelsespopulationen af andre ikke-statsstøttede professionelle teatre, som Danmarks Statistik har kendskab til via andre kilder. Populationen har været under gradvis udvikling. Fra sæsonen 1980/1981 til og med sæsonen 2002/2003 omfattede statistikken kun statsstøttede teatre. Fra sæsonen 2003/2004 blev den udvidet med ikke-statsstøttede (efter teaterloven) teatre. Fra sæsonen 2004/2005 blev opgørelsen udvidet til også at omfatte udenlandske gæstespil. Udenlandske gæstespil er produktioner, som er indstuderet i udlandet og opført i Danmark. Det indebærer, at forestillinger, som produceres af udenlandske producenter, som opretter en virksomhed i Danmark til at stå for produktionen, ikke indgår som udenlandske gæstespil men som dansk producerede forestillinger.

I sæson 2015/2016 er der databrud, der dels er forårsaget af en ændret populationsafgrænsning. Afgrænsningen af statsstøttede teatre omfatter fra sæson 2015/2016 også de teatre, der er godkendt under ordningen om refusion af kommuners udgifter til børneteater og opsøgende teater samt teatre der er godkendt under formidlingsordningen til nedsættelse af billetpriser. Den ikke-statsstøttede population omfatter i denne sæson teatre, der ikke lever op til Statens Kunstfonds kriterier for professionelle teatre, men drives professionelt og blandt andet beskæftiger professionelle scenekunstnere. Populationen i 2015/2016 svarer til populationen af ikke-statsstøttede teatre i sæsonen 2014/2015 med undtagelse af de teatre, der var godkendt under ordningerne om refusion og formidling.

Fra sæsonen 2017/2018 har Danmarks Statistik og Scenit indgået samarbejde om afgrænsning af statistikkens population. Scenit driver databasen Tereba, hvor alle teaterproducenter og -arrangører indtaster oplysninger om deres forestillinger. Populationen 2017/2018 og frem bliver, ud over listerne fra Slots- og Kulturstyrelsen, dannet på baggrund af data fra Tereba. Gennem data fra Tereba har Danmarks statistik også fået kendskab til ikke-statsstøttede mindre teatre, der har haft aktivitet i indeværende sæson. Populationen fra sæsonen 2017/2018 og frem er blevet mindre sammenlignet med sæsonen 2016/2017. Der er fjernet teaterproducenter, der ikke modtager støtte i indeværende sæson og ikke har indberettet i de forrige sæsoner. På trods af populationen fra 2017/2018 er blevet indskrænket forventes det, med Tereba som datakilde, at aktiviteten på de danske teatre i højere grad indfanges. I sæsonen 2017/2018 ses fx en stigning i aktiviteten på danske teatre sammenlignet med sæsonen før. En forklaring på dette er, at Danmarks Statistik har mindsket indberetningsbyrden ved at præudfylde de elektroniske skemaer med titlen på produktionen, genre mv., på baggrund af de oplysninger som teaterproducenterne indtaster i Terebas database.

Grupperinger og klassifikationer

Statistikken over Scenekunst anvender følgende grupperinger:

Aktivitet, der opgøres på produktioner, opførelser og tilskuere.

Publikumsgruppe viser fordelingen på Børn og unge under 25 år og voksne.

Teatres primære publikum viser hvad teatres produktioner primært vedrører og opgøres på voksenteatre og børneteatre.

Genre, der opgøres på Skuespil, Musikdramatik/opera, Ballet/dans, Nycirkus, Performance, øvrige genre og uoplyst genre.

Scene, der opgøres på teatrenes egne stationære scener og turnéer på andre scener.

Teaterkategori, der opgøres på Statsstøttede teatre, Ikke-statsstøttede teatre, Det Kgl. Teater, Teatre i det Københavnske Teatersamarbejde, Landsdelscener/national turnéteatre, Små storbyteatre, Egnsteatre og Teatre støttet af Statens Kunstfond. Bemærk, at de enkelte grupperinger af statsstøttede teatre er andele af de statsstøttede/statsligt godkendte teatre, men udgør tilsammen ikke samtlige statsstøttede/statsligt godkendte teatre.

Sektordækning

Kultursektoren

Begreber og definitioner

Statsstøttede teatre: Statsstøttede teatre, er teatre der modtager støtte efter bestemmelserne i Teaterloven. Statsstøtten til teatrene reguleres efter Teaterloven.

Teaterloven (LBK 526) omtaler direkte følgende teatre:

Det Kongelige Teater og Kapel der udgør Danmarks nationalscene. Teatret skal uden ensidighed producere et repertoire af høj kunstnerisk kvalitet inden for ballet, opera og skuespil. Landsdelsscenerne i Aarhus, Odense og Aalborg.

Det Københavnske Teatersamarbejde: Det Københavnske Teatersamarbejde er en selvejende institution, der har til formål at støtte driften af et antal teatre i hovedstadsområdet.

Egnsteatre. Ved et egnsteater forstås et professionelt producerende teater, som har hjemsted uden for Københavns, Frederiksberg, Odense, Aarhus og Aalborg Kommuner. Et egnsteater skal have minimum to produktioner årligt, et fast spillested, lokal forankring og være finansieret helt eller delvis af en eller flere kommuner.

Små storbyteatre. Staten yder driftstilskud til små storbyteatre i Københavns, Frederiksberg, Odense, Aarhus og Aalborg Kommuner. De små storbyteatre skal som et supplement til landsdelsscener bidrage til at sikre et alsidigt teaterudbud i de store bykommuner.

Teatre med driftsstøtte fra Statens Kunstråd/teatre mv. med projektstøtte fra Statens Kunstråd. Statens Kunstråd kan yde støtte til: 1. stationær og turnerende samt opsøgende scenekunstvirksomhed udført af mindre teatre, scenekunstgrupper og uafhængige scenekunstnere, inklusive disses samarbejde med andre teatre og aktører på scenekunstområdet, 2. fremme af ny dansk dramatik, 3. anskaffelse af teknisk udstyr mv. og i særlige tilfælde indretning af lokaler til scenekunstformål, 4. fremme af scenekunstens internationale aktiviteter og samarbejde og 5. andre aktiviteter, der kan fremme lovens formål.

Ikke-statsstøttede teatre: Populationen af ikke-statsstøttede teatre omfatter professionelle teatre, der hverken har modtaget støtte efter teaterloven eller støtte igennem den såkaldte refusionsordning.

Udenlandsk gæstespil: Udenlandske gæstespil er produktioner der er indstuderet i udlandet og opført i Danmark. Det indebærer, at produktioner der produceres af udenlandske producenter, som opretter en virksomhed i Danmark til at stå for produktionen, ikke indgår som udenlandske gæstespil, men som danske produktioner.

Enheder

I opgørelsen opereres med enhederne teatre, produktioner og opførelser. Desuden anvendes enheden tilskuere dvs. de personer som overværer en opførsel af en produktion på teatrene.

Population

Populationen udgøres af teatre, der har modtaget støtte efter teaterloven statsstøttede teatre, teatre, der er godkendt under ordningen om refusion af kommuners udgifter til børneteater og opsøgende teater samt teatre der er godkendt under formidlingsordningen til nedsættelse af billetpriser. Derudover består undersøgelsespopulationen af andre professionelle teatre, som Danmarks Statistik har kendskab til via andre kilder.

Oplysninger om hvilke teatre, der i en sæson har modtaget støtte, meddeles Danmarks Statistik årligt af Slots- og Kulturstyrelsen. Disse oplysninger danner grundlaget for undersøgelsespopulationen af statsstøttede teatre.

Geografisk dækning

Danmark.

Tidsperiode

Statistikken dækker sæsonen 2015/2016-nu

Basisperiode

Ikke relevant for denne statistik.

Måleenhed

Antal tilskuere er antal personer. Økonomiske oplysninger angives i 1.000. kr.

Referencetid

Statistikken udarbejdes årligt på sæsonbasis, fra 1. juli til 30. juni.

Hyppighed

Årlig.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Der findes ingen EU regulering på området for scenekunststatistik.

Indberetningsbyrde

Indberetningsbyrden er ikke målt i denne statistik, da deltagelse i undersøgelsen er frivillig.

Det vurderes dog at detaljeringsniveauet er høj på de enkelte produktioner. Hvis en teaterproducent har mange produktioner, bliver indberetningsbyrden stor. Fra sæsonen 2017/2018 og frem har Danmarks Statistik lettet indberetningsbyrden for teaterproducenterne ved at præudfylde skemaerne med de oplysninger som teaterproducenterne indtaster i databasen Tereba. Fra sæsonen 2017/2018 og frem bliver elektroniske skemaer præudfyldt med produktionens titel, genre og evt. co-producent.

Kladden til skemaet kan tilgås her

Øvrige oplysninger

Øvrige oplysninger kan findes på statistikkens Emneside eller fås ved henvendelse til Danmarks Statistik.