Gå til sidens indhold

Salg af føde- og drikkevarer til foodservice

Formålet med statistikken er at give et samlet billede af salg af føde- og drikkevarer til storkøkkener, restauranter, institutioner mv. Der er særligt fokus på økologiske fødevarer, som supplement til statistikken 'Detailomsætningen af økologiske fødevarer'. Statistikken er udarbejdet årligt siden 2013 med tilskudsfinansiering fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Indhold

Statistikken er en årlig web-baseret spørgeskemaundersøgelse om grossisters salg af føde- og drikkevarer til foodservice-området - dvs. storkøkkener, restauranter, institutioner mv. – dvs. virksomheder og institutioner, hvor mad serveres. Spørgsmålene vedrører dels samlet omsætning til foodservice, dels omsætning til økologisk foodservice, fordelt på et afgrænset antal varegrupper og aftagergrupper.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Data valideres i en onlineblanket. Efterfølgende kontrolleres data og rettes efter genkontakt til respondenterne. Herefter summeres data og nøgletal udregnes.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Formålet med statistikken er at give et samlet billede af salg af føde- og drikkevarer til storkøkkener, restauranter, institutioner mv. Der er særligt fokus på økologiske fødevarer, som supplement til statistikken 'Detailomsætningen af økologiske fødevarer'. Foodservice har fået større betydning i de senere år og en kreds af brancheorganisationer og firmaer, har ønsket en samlet statistik om området. Statistikken indgår desuden i formulering og opfølgning af målsætninger for økologisk foodservice (som supplement til "Detailomsætningen af økologiske fødevarer").

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Der er ingen stikprøveusikkerhed, da statistikken er en totaltælling.

For nogle respondenter er det svært at fremskaffe tallene i undersøgelsen. Disse har afgivet bedste skøn i stedet. Der er knyttes nogen usikkerhed til tallet for salg til foodservice. Det samlede salg er mere sikkert end salget fordelt på vare- eller kundegrupper.

Svarprocent: Mere end 95 pct. af respondenterne har besvaret skemaet.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Statistikken udkommer ni måneder efter referencetidens udløb. Statistikken offentliggøres normalt uden forsinkelse i forhold til det annoncerede tidspunkt.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Der er ikke fælles retningslinjer for international statistik om foodservice.

Statistikken kan i begrænset omfang sammenlignes med 'Detailomsætningen af økologiske fødevarer'.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Statistikken udgives i Nyt fra Danmarks Statistik under emnet Miljø og Energi, Økologi. I Statistikbanken offentliggøres tal for Salg af økologiske varer til foodservice under emnet Miljø og Energi, Økologi. Se mere på statistikkens Emneside.

Læs mere om tilgængelighed