Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Arbejde og Indkomst, Personstatistik
Mikkel Zimmermann
51 44 98 37

mzi@dst.dk

Hent som PDF

Registreret ledighed

Ledighedsstatistikken offentliggøres månedligt i Nyt fra Danmarks Statistik og i Statistikbanken. Kvartalsvist offentliggøres den udelukkende i Statistikbanken. Årligt offentliggøres ledighedsstatistikken i Statistisk Tiårsoversigt, Arbejdsmarked (Statistiske Efterretninger) samt i Statistikbanken. Fra den 12. oktober 2022 offentliggøres der også en ny hurtig månedlig ledighedsindikator i Nyt fra Danmarks Statistik. Dette skal ses som Danmarks statistiks første bud på den officielle bruttoledighed for den seneste måned.

Se mere på emnesiden om arbejdsløshed.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Temaside om arbejdsløshed

Publikationer

Temaside om arbejdsløshed

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under emnerne i følgende tabeller:

 • AUS09: Fuldtidsledige (Ledighedsindikator) efter ydelsestype, sæsonkorrigering og faktiske tal og tid
 • AUS08: Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret) efter område, sæsonkorrigering og faktiske tal og tid
 • AUS07: Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret) efter ydelse, køn og alder, sæsonkorrigering og faktiske tal og tid
 • AUF02: Fuldtidsledige efter område, ydelsestype, a-kasse, alder, køn og tid
 • AUP02: Fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken efter område, alder, køn og tid
 • AUS05: Kontanthjælpsmodtagere (ikke arbejdsmarkedsparate) og feriedagpengemodtagere efter ydelsestype, sæsonkorrigering og tid
 • AUA01: Forsikringsaktive efter område, a-kasse, alder, køn og tid
 • AULAAR: Fuldtidsledige (netto) efter køn, personer/pct. og tid
 • AULK01: Fuldtidsledige efter område, ydelsestype, a-kasse, alder, køn og tid
 • AULK02: Fuldtidsledige og ledighedsberørte efter type, ydelsestype, alder, køn, ledighedsgrad og tid
 • AULKP01: Fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken efter område, alder, køn og tid
 • AUL02: Fuldtidsledige/ledighedsberørte efter type, ydelsestype, alder, køn, ledighedsgrad og tid
 • AUL01: Fuldtidsledige efter område, ydelsestype, a-kasse, alder, køn og tid
 • AULP01: Fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken efter område, alder, køn og tid
 • AUL08: Fuldtidsledige efter område, personer/pct., højeste fuldførte uddannelse, alder, køn og tid
 • AULK03: Fuldtidsledige efter område, oprindelsesland, køn og tid
 • AUL03: Fuldtidsledige efter område, oprindelsesland, køn og tid
 • AULP03: Fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken efter område, oprindelsesland, køn og tid
 • RASIE11: Arbejdsstyrken til ledighedspct-beregning (ultimo november) efter herkomst, oprindelsesland, alder, køn og tid
 • RASIE22: Arbejdsstyrken til ledighedspct-beregning (ultimo november) efter herkomst, oprindelsesland, område og tid
 • AUF01: Fuldtidsledige (foreløbig opgørelse) efter område, ydelsestype, a-kasse, alder, køn og tid
 • AUP01: Fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken (foreløbig opgørelse) efter område, alder, køn og tid
 • AUP03: Fuldtidsledige i pct. af samtlige forsikrede (foreløbig opgørelse) efter område, alder, køn, a-kasse og tid
 • LIGEAI9A: Ligestillingsindikator for fuldtidsledige efter indikator, alder, område og tid
 • LIGEAB9A: Fuldtidsledige efter ydelsestype, område, køn, alder og tid
 • LIGEAI9B: Ligestillingsindikator for fuldtidsledige (sæsonkorrigeret) efter indikator og tid
 • LIGEAB9B: Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret) efter køn og tid

Adgang til mikrodata

Grundmaterialet indeholder samtlige ledighedsforløb for de ledige personer. Disse forløb består af person_ident, 'ledighedstype, start- og slutdato, timer pr. uge i 'ledighedstypen'. Til hvert forløb kobles oplysninger om personens a-kassetilhørsforhold. De væsentligste variable fra dette individbaserede grundmateriale stilles fra og med 2007 til rådighed for forskere mv. qua de såkaldte moduldata vedrørende offentligt forsørgede. Her er 0/1-variablen 'Bruttoledighedskode' tilknyttet, hvor et 1-tal angiver at personen er bruttoledig. Danmarks Statistiks forskerordning giver adgang til disse moduldata under sædvanlig hensynstagen til Danmarks Statistiks generelle anonymiseringsregler.

Nettoledigheden findes på det helt overordnede niveau tilbage til 1979. Årsopgørelser for nettoledigheden på cpr-nr.-niveau er lagret elektronisk fra og med 1985. De tilsvarende månedsopgørelser findes fra og med 1996 og efter ny metode tilbage til april 2000. Bruttoledigheden findes tilbage til januar 2007.

Anden tilgængelighed

Grundmaterialet til den registerbaserede ledighedsstatistik er et godt beredskab til diverse skræddersyede serviceopgaver. Disse opgaver udføres typisk ved at potentielle købere tager kontakt til Danmarks Statistik, hvorefter opgave leveres på tabelform og afregnes ved hjælp af Danmarks Statistiks generelle regler for indtægtsdækkede opgaver, baseret på at Danmarks Statistik hverken skal tjene eller tabe penge på at udføre opgaven.

Diskretioneringspolitik

Her følges Danmarks Statistiks datafortrolighedspolitik.

Diskretionering og databehandling

Da tallene i statistikbanktabeller og serviceopgaver typisk er opgjort i begrebet fuldtidsledige, hvor et afrundet 1-tal i tabellen ofte vil dække over summen af flere personers ledighedsgrader (hvor hver persons ledighedsgrad er under 1) i løbet af referenceperioden, er der i princippet ikke diskretioneringsproblemer i relation til den registerbaserede ledighedsstatistik. Dette betyder samtidig, at der ikke er nogle konkrete tiltag i relation til diskretionering af de enkelte dataceller. Mere generelt sikres det dog, at antallet af variable der kan kombineres i de enkelte statistikbanktabeller holdes på et vist minimum.

Reference til metodedokumenter

For yderligere dokumentation henvises der til emnesiden om arbejdsløshed.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.