Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Registreret ledighed

Formålet med den registerbaserede ledighedsstatistik (brutto- og nettoledige) er at belyse den ledighed der er registreret i a-kasserne og de offentlige jobcentre. Den registerbaserede ledighed opgøres månedligt og er hermed at betragte som en væsentlig konjunktur-indikator. Nettoledigheden kan på det overordnede niveau føres tilbage til 1979, mens bruttoledigheden, defineret som summen af de nettoledige og de aktiverede, der vurderes at være jobparate, kan føres tilbage til januar 2007.

Indhold

Den registerbaserede ledighedsstatistik (brutto- og nettoledige) belyser månedligt den ledighed, der er registreret i a-kasserne og de offentlige jobcentre og medtager personer, der modtager dagpenge, kontantydelse, arbejdsmarkedsydelse, særlig uddannelsesydelse samt jobparate personer der modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp, integrationsydelse eller løntilskud. Ledighedstallene omregnes typisk til fuldtidsledige og opgøres i faktiske tal, sæsonkorigerede tal samt i procent af arbejdsstyrken (16-64 år). Statistikken opdeles efter køn, alder, bopælskommune, ydelsestype, a-kasse, herkomst, oprindelsesland og højest fuldførte uddannelse.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Data fra de forskellige administrative registre modtages fra STAR. Herefter valideres data kilde for kilde hvorefter samtlige data samles på ensartet form. Herefter overlapsbehandles samtlige indkomne data, således at ingen person herefter optræder med mere end 37 timers bruttoledighed pr. uge. Det er disse overlapsbehandlede data der anvendes til den månedlige produktion af tabeller til Statistikbanken og andre offentliggørelser.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Brugere: Kommuner, regioner, ministerier, jobcentre, organisationer, internationale organisationer, pressen, private virksomheder samt privatpersoner. Anvendelsesområder: Offentlige og private konjunktur- og strukturanalyser, uddannelse og offentlig debat. Den registerbaserede bruttoledighed kan føres tilbage til januar 2007, mens den tilsvarende nettoledighed månedligt kan tilbageføres til april 2000 og på enkelte årlige hovedserier helt tilbage til 1979. Medieopmærksomheden ved de månedlige offentliggørelser har altid været stor.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Statistikken er en registerbaseret totaltælling af de personer der er registreret som bruttoledige. Aldersmæssigt er statistikken begrænset til udelukkende at omfatte de 16-64-årige. I statistikken indgår desuden kun personer, der er registreret som modtagere af bestemte forsørgelsesydelser og som samtidig vurderes jobparate. Det er ikke muligt at give et enkelt tal for statistikkens usikkerhed, men med det forbehold, at man skal modtage en af de førnævnte ydelser for at blive registreret som ledig, vurderes statistikken forholdsvis sikker.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Månedsstatistikken udkommer omkring 30 dage efter referencemånedens afslutning og årsstatistikken udkommer omkring 115 dage efter årets afslutning. Udgivelsestiderne overholdes i reglen altid og er fastlagt mere end et år i forvejen.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Enkelte hovedserier for nettoledigheden er ført tilbage til 1910. Siden 1910 har der dog været tale om flere databrud. Fra og med 1979 er den årlige nettoledighed på det helt overordnede niveau offentliggjort i statistikbanken uden større databrud. Fra og med januar 2007 suppleres den månedlige nettoledighedsstatistik med tal for bruttoledigheden. Da den registerbaserede ledighedsstatistik er baseret på en række administrative (nationale) registre er den selvsagt meget svær at sammenligne internationalt. Derfor anbefales det i stedet at benytte AKU-ledigheden til internationale sammenligninger.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Ledighedsstatistikken offentliggøres månedligt i Nyt fra Danmarks Statistik og i Statistikbanken. Kvartalsvist offentliggøres den udelukkende i Statistikbanken. Årligt offentliggøres ledighedsstatistikken i Statistisk Årbog, Statistisk Tiårsoversigt, Arbejdsmarked (Statistiske Efterretninger) samt i Statistikbanken.

Der findes mere information på: Temaside om arbejdsløshed.

Læs mere om tilgængelighed