Gå til sidens indhold

Registreret ledighed

Formålet med den registerbaserede ledighedsstatistik (brutto- og nettoledige) er at belyse den samlede arbejdsledighed i Danmark. Den er opgjort som ledigheden blandt a-kassernes dagpengemodtagere samt blandt øvrige ydelsesmodtagere, som vurderes jobparate ved de offentlige jobcentre. Den registerbaserede ledighed opgøres månedligt og er hermed at betragte som en væsentlig konjunkturindikator. Nettoledigheden kan på det overordnede niveau føres tilbage til 1979, mens bruttoledigheden kan føres tilbage til januar 2007.

Indhold

Den registerbaserede ledighedsstatistik (brutto- og nettoledige) belyser månedligt den ledighed, der er registreret i a-kasserne og de offentlige jobcentre og medtager personer, der modtager dagpenge, kontantydelse, arbejdsmarkedsydelse, særlig uddannelsesydelse samt jobparate personer der modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp, integrationsydelse* eller løntilskud. Statistikken opdeles efter køn, alder, bopælskommune, ydelsestype, a-kasse, herkomst, oprindelsesland og højest fuldførte uddannelse. Som reaktion på COVID-19-pandemien blev samtlige jobsøgnings- og rådighedsforpligtelser for landets dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere midlertidigt suspenderet fra og med den 12. marts 2020 og til og med den 26. maj. Danmarks Statistik valgte i samråd med STAR, på trods af den midlertidige suspendering, fortsat at inkludere dagpengemodtagere og jobklare kontanthjælpsmodtagere i bruttoledigheden i denne periode. Som yderligere reaktion på COVID-19-pandemien blev der fra og med den 14. september 2020 oprettet en ny midlertidig arbejdsfordelings-ordning. Da man ikke skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet i de perioder hvor man er i denne nye midlertidige arbejdsfordelingsordning, har Danmarks Statistik, i samråd med STAR, valgt at udelade personer på denne ordning fra bruttoledigheden. Antallet af personer på den nye midlertidige arbejdsfordelingsordning toppede i februar-2021 med ca. 11.000 personer, og ved udgangen af januar-2022 var dette antal faldet til ca. 800 personer.

*Denne ordning har skiftet navn flere gange under skiftende regeringer.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Data fra de forskellige administrative registre modtages fra STAR. Herefter valideres data kilde for kilde hvorefter samtlige data samles på ensartet form. Herefter overlapsbehandles samtlige indkomne data, således at ingen person herefter optræder med mere end 37 timers bruttoledighed pr. uge. Det er disse overlapsbehandlede data der anvendes til den månedlige produktion af tabeller til Statistikbanken og andre offentliggørelser.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

De centrale brugere er kommuner, regioner, ministerier, jobcentre, organisationer, internationale organisationer, pressen, private virksomheder samt privatpersoner. Statistikken anvendes til offentlige og private konjunktur- og strukturanalyser, uddannelse og offentlig debat. Medieopmærksomheden ved de månedlige offentliggørelser har altid været stor.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

I forhold til formålet om at måle den samlede arbejdsledighed i Danmark bør det bemærkes at statistikken aldersmæssigt er begrænset til udelukkende at omfatte de 16-66-årige. Herudover indeholder statistikken kun personer, der er registreret som modtagere af bestemte forsørgelsesydelser og som samtidig vurderes jobparate. Det er ikke muligt at give et enkelt tal for statistikkens usikkerhed, men med de forbehold, at man skal være i den erhvervsaktive alder og samtidig modtage en af de førnævnte ydelser for at blive registreret som ledig, vurderes statistikken forholdsvis sikker.

Fra og med 2021 har den ændrede ferielovgivning medført en ekstra usikkerhed i forbindelse med vurderingen af den overordnede udvikling i den sæsonkorrigerede bruttoledighed. Det skyldes, at det ændrede feriemønster over året, som følge af at ferieåret fra og med 2021 for første gang følger kalenderåret, har medført et ændret sæsonmønster for bruttoledigheden, hvilket igen hænger sammen med at perioder med ekstraordinært meget ferieafholdelse (eks. december-2021), vil medføre ekstraordinært få ledige dagpengemodtagere i samme periode. Da dette nye sæsonmønster endnu ikke bliver fanget af vores sæsonkorrektion, vil det medføre et "kunstigt" dyk i den sæsonkorrigerede bruttoledighed i perioder med ekstraordinært meget ferieafholdelse (eks. december-2021).

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Månedsstatistikken udkommer omkring 30 dage efter referencemånedens afslutning og årsstatistikken udkommer omkring 100 dage efter årets afslutning. Udgivelsestiderne overholdes i reglen altid og er fastlagt mere end et år i forvejen.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Enkelte hovedserier for nettoledigheden er ført tilbage til 1910. Siden 1910 har der dog været tale om flere databrud. Fra og med 1979 er den årlige nettoledighed på det helt overordnede niveau offentliggjort i statistikbanken uden større databrud. Fra og med januar 2007 suppleres den månedlige nettoledighedsstatistik med månedlige tal for bruttoledigheden. Da den registerbaserede ledighedsstatistik er baseret på en række administrative (nationale) registre er den svær at sammenligne internationalt. Derfor anbefales det i stedet at benytte AKU-ledigheden til internationale sammenligninger. Visse andre lande, eksempelvis de nordiske, har dog tilnærmelsesvist sammenlignelige registerbaserede ledighedsstatistikker.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Ledighedsstatistikken offentliggøres månedligt i Nyt fra Danmarks Statistik og i Statistikbanken. Kvartalsvist offentliggøres den udelukkende i Statistikbanken. Årligt offentliggøres ledighedsstatistikken i Statistisk Tiårsoversigt, Arbejdsmarked (Statistiske Efterretninger) samt i Statistikbanken.

Se mere på emnesiden om arbejdsløshed.

Læs mere om tilgængelighed