Gå til sidens indhold

Registreret ledighed

Formålet med den registerbaserede ledighedsstatistik (brutto- og nettoledige) er at belyse den samlede arbejdsledighed i Danmark. Den er opgjort som ledigheden blandt a-kassernes dagpengemodtagere samt blandt øvrige ydelsesmodtagere, som vurderes jobparate ved de offentlige jobcentre. Den registerbaserede ledighed opgøres månedligt og er hermed at betragte som en væsentlig konjunkturindikator. Nettoledigheden kan på det overordnede niveau føres tilbage til 1979, mens bruttoledigheden kan føres tilbage til januar 2007.

Indhold

Den registerbaserede ledighedsstatistik (brutto- og nettoledige) belyser månedligt den ledighed, der er registreret i a-kasserne og de offentlige jobcentre og medtager personer, der modtager dagpenge, kontantydelse, arbejdsmarkedsydelse, særlig uddannelsesydelse samt jobparate personer der modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp, integrationsydelse eller løntilskud. Statistikken opdeles efter køn, alder, bopælskommune, ydelsestype, a-kasse, herkomst, oprindelsesland og højest fuldførte uddannelse. Som reaktion på COVID-19-pandemien er samtlige jobsøgnings- og rådighedsforpligtelser for landets dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere fra og med den 20. marts 2020 blevet suspenderet. Danmarks Statistik har, på trods af denne suspendering, valgt fortsat at inkludere dagpengemodtagere og jobklare kontanthjælpsmodtagere i bruttoledigheden.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Data fra de forskellige administrative registre modtages fra STAR. Herefter valideres data kilde for kilde hvorefter samtlige data samles på ensartet form. Herefter overlapsbehandles samtlige indkomne data, således at ingen person herefter optræder med mere end 37 timers bruttoledighed pr. uge. Det er disse overlapsbehandlede data der anvendes til den månedlige produktion af tabeller til Statistikbanken og andre offentliggørelser.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

De centrale brugere er kommuner, regioner, ministerier, jobcentre, organisationer, internationale organisationer, pressen, private virksomheder samt privatpersoner. Statistikken anvendes til offentlige og private konjunktur- og strukturanalyser, uddannelse og offentlig debat. Medieopmærksomheden ved de månedlige offentliggørelser har altid været stor.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

I forhold til formålet om at måle den samlede arbejdsledighed i Danmark bør det bemærkes at statistikken aldersmæssigt er begrænset til udelukkende at omfatte de 16-65-årige. Herudover indeholder statistikken kun personer, der er registreret som modtagere af bestemte forsørgelsesydelser og som samtidig vurderes jobparate. Det er ikke muligt at give et enkelt tal for statistikkens usikkerhed, men med de forbehold, at man skal være i den erhvervsaktive alder og samtidig modtage en af de førnævnte ydelser for at blive registreret som ledig, vurderes statistikken forholdsvis sikker.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Månedsstatistikken udkommer omkring 30 dage efter referencemånedens afslutning og årsstatistikken udkommer omkring 110 dage efter årets afslutning. Udgivelsestiderne overholdes i reglen altid og er fastlagt mere end et år i forvejen.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Enkelte hovedserier for nettoledigheden er ført tilbage til 1910. Siden 1910 har der dog været tale om flere databrud. Fra og med 1979 er den årlige nettoledighed på det helt overordnede niveau offentliggjort i statistikbanken uden større databrud. Fra og med januar 2007 suppleres den månedlige nettoledighedsstatistik med tal for bruttoledigheden. Da den registerbaserede ledighedsstatistik er baseret på en række administrative (nationale) registre er den svær at sammenligne internationalt. Derfor anbefales det i stedet at benytte AKU-ledigheden til internationale sammenligninger. Visse andre lande, eksempelvis de nordiske, har dog tilnærmelsesvist sammenlignelige registerbaserede ledighedsstatistikker.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Ledighedsstatistikken offentliggøres månedligt i Nyt fra Danmarks Statistik og i Statistikbanken. Kvartalsvist offentliggøres den udelukkende i Statistikbanken. Årligt offentliggøres ledighedsstatistikken i Statistisk Årbog, Statistisk Tiårsoversigt, Arbejdsmarked (Statistiske Efterretninger) samt i Statistikbanken.

Se mere på emnesiden om arbejdsløshed.

Læs mere om tilgængelighed