Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Indhold

Kontaktinfo

Arbejdsmarked, Personstatistik
Mikkel Zimmermann
39 17 30 43

mzi@dst.dk

Hent som PDF

Registreret ledighed

Den registerbaserede ledighedsstatistik (brutto- og nettoledige) belyser månedligt den ledighed, der er registreret i a-kasserne og de offentlige jobcentre og medtager personer, der modtager dagpenge, kontantydelse, arbejdsmarkedsydelse, særlig uddannelsesydelse samt jobparate personer der modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp, integrationsydelse eller løntilskud. Statistikken opdeles efter køn, alder, bopælskommune, ydelsestype, a-kasse, herkomst, oprindelsesland og højest fuldførte uddannelse. Som reaktion på COVID-19-pandemien er samtlige jobsøgnings- og rådighedsforpligtelser for landets dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere fra og med den 20. marts 2020 blevet suspenderet. Danmarks Statistik har, på trods af denne suspendering, valgt fortsat at inkludere dagpengemodtagere og jobklare kontanthjælpsmodtagere i bruttoledigheden.

Indholdsbeskrivelse

Den registerbaserede ledighedsstatistik (Brutto- og nettoledige) belyser den ledighed der er registreret i a-kasserne og de offentlige jobcentre. Den registrerede ledighed består af personer der modtager dagpenge, kontantydelse, arbejdsmarkedsydelse, særlig uddannelsesydelse samt jobparate personer der modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse. Disse personer vurderes tilnærmelsesvist at opfylde den internationale definition af ledighed (jf. afsnittet 'Samlet Præcision'). Nettoledigheden kan på det overordnede niveau føres tilbage til 1979, mens bruttoledigheden, defineret som summen af de nettoledige og de aktiverede (herunder personer i løntilskud) der vurderes at være jobparate, kan føres tilbage til januar 2007.

Statistikken indeholder både det faktiske og det sæsonkorrigerede antal fuldtidsledige samt arbejdsløshedsprocenter i forhold til den registerbaserede arbejdsstyrke (16-65 år) og i forhold til antallet af forsikringsaktive i a-kasserne. Opgørelserne er typisk fordelt efter personernes bopælskommune, køn, alder, ydelsestype og a-kasse. Enkelte statistikbanktabeller er endvidere fordelt efter de lediges oprindelsesland og højest fuldførte uddannelse.

Formålet er, at producere statistik der belyser strukturen og udviklingen i befolkningens ledighed. Statistikken er en registerbaseret totaltælling.

Fra og med offentliggørelsen af ledigheden for juli 2017 er kildegrundlaget for samtlige dagpengemodtagere blevet ændret fra RAM til FLEUR-registreret. Det betyder bl.a. at de månedlige ledighedsopgørelserne fra og med denne offentliggørelse følger de almindelige kalendermåneder mod tidligere de såkaldte dagpengemåneder (der typisk var forskudt 1-2 uger i forhold til de tilsvarende kalendermåneder og som altid bestod af præcis 4 eller 5 hele uger). I statistikbanken er denne ændring til kalendermåneder samtidig ført tilbage til januar 2007. Derudover har overgangen til FLEUR medført en øget detaljeringsgrad i årsagerne til 'dagpengefradrag', hvilket bl.a. har medført at man nu kan få oplyst dagpengemodtagernes ledige timer pr. dag, mod tidligere blot dagpengemodtagernes ledige timer pr. uge.

Grupperinger og klassifikationer

Den registerbaserede ledighed opgøres på landsdele, som er en Danmarks Statistik -klassifikation. Landsdele.

Den samlede bruttoledighed grupperes på fire ydelsestyper: Nettoledige dagpengeberettigede, Nettoledige kontanthjælpsberettigede, Aktiverede dagpengeberettigede og Aktiverede kontanthjælpsberettigede.

Sektordækning

Statistikken dækker samtlige sektorer.

Begreber og definitioner

Fuldtidsledige: Begrebet fuldtidsledige/fuldtidsvolumen af ledighed, er en beregnet størrelse, der beregnes ved at omregne samtlige ledighedsberørtes ledighed til den tilsvarende fuldtidsvolumen (altså hvor mange fuldtidsledige de berørte lediges volumen svarer til). Konkret gøres dette dels v.hj.a. dagsreduktion (dage med ledighed divideret med antal dage i dagpengemåneden) samt dels v.hj.a. en yderligere timereduktion (timer med ledighed pr. dag divideret med 7,4 timer).

Enheder

Statistikken offentliggøres typisk i enheden fuldtidsledige, jf. begreber og definitioner. Enkelte tidsserier offentliggøres dog også i enheden (berørte) ledige personer.

Population

Målet er at måle den samlede arbejdsledighed blandt de 16-65-årige personer der er bosiddende i Danmark. Dette gøres ved hjælp af den registerbaserede ledighedsstatistik (bruttoledighedsstatistikken) der er en registerbaseret totaltælling over samtlige registrerede ledige, herunder ledige dagpengemodtagere samt jobklare personer på kontanthjælpslignende ydelser, hvad enten de er under aktivering eller ej.

Geografisk dækning

Danmark.

Tidsperiode

Bruttoledigheden opgøres månedligt fra jan. 2007-. Nettoledigheden opgøres uden databrud fra maj 2000-, samt på enkelte hovedserier med mindre databrud årligt fra 1979-.

Basisperiode

Ikke relevant for denne statistik.

Måleenhed

Statistikken måler antallet af ledige personer, ledige i pct. af arbejdsstyrken samt ledige i pct. af de forsikringsaktive. Den grundlæggende måleenhed for antallet af ledige er fuldtidsledige. Begrebet fuldtidsledige dækker over at samtlige personer, der har været ledige i referenceperioden, omregnes til den tilsvarende fuldtidsvolumen (altså hvor mange fuldtidsledige de ledighedsberørte svarer til). Konkret gøres dette dels ved hjælp af dagsreduktion (dage med ledighed divideret med antal dage i måneden) samt dels ved hjælp af en yderligere timereduktion (timer med ledighed pr. dag divideret med 7,4 timer). Derudover offentliggøres der enkelte tidsserier med samtlige (berørte) ledige personer pr. år og pr. kvartal.

Referencetid

Statistikken udarbejdes månedligt, kvartalsvist og årligt.

Hyppighed

Statistikken udkommer hver måned.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Lov om Danmarks Statistik §6 (jf. lovbekendtgørelse nr. 15 af 12. januar 1972 med de ændringer, der følger af lov nr. 386 af 13. juni 1990, lov nr. 1025 af 19. december 1992, lov nr. 599 af 22. juni 2000 og lov nr. 431 af 6. juni 2005). Statistikken er ikke omfattet af EU-regulering.

Indberetningsbyrde

Statistikken er registerbaseret. Der er derfor ingen direkte indberetningsbyrde (påført af Danmarks Statistik), idet alle oplysninger indsamles via administrative registre eller fra offentlige myndigheder, herunder særligt fra STAR (STyrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering).

Øvrige oplysninger

En af reaktionerne på udbruddet af COVID-19 pandemien, har været en midlertidig suspendering af samtlige jobsøgnings- og rådighedsforpligtelser for landets dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere fra og med den 20. marts 2020, hvilket følger af Bekendtgørelse 245. De seneste lovgivningsmæssige tiltag på området kan følges på STARs hjemmeside Hvis man fastholdt tilknytningen til den internationale ILO-definition af ledighed, ville en konsekvens af den midlertidige suspendering være, at bruttoledigheden gik i nul fra og med den 20. marts. For at det fortsat skal give mest mulig mening at følge konjunkturudviklingen på arbejdsmarkedet ved hjælp af den månedlige bruttoledighedsstatistik, har Danmarks Statistik (i samråd med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, STAR) valgt fortsat at inkludere dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere i bruttoledigheden på trods af den midlertidige suspendering af jobsøgnings- og rådighedskravene.

Dokumentation af arbejdsløshedsstatistikkerne fra Danmarks Statistik findes der supplerende dokumentation. Her findes der blandt andet en udførlig beskrivelse af ændringerne i metode og definitioner for den registerbaserede ledighedsstatistik, sammenhænge og forskelle mellem den registerbaserede ledighedsstatistik og AKU-ledigheden (fra Danmarks Statistiks interviewbaserede ArbejdsKraftUndersøgelse).