Gå til sidens indhold

Indhold

Kontaktinfo

Arbejde og Indkomst, Personstatistik
Mikkel Zimmermann
51 44 98 37

mzi@dst.dk

Hent som PDF

Registreret ledighed

Den registerbaserede ledighedsstatistik (brutto- og nettoledige) belyser månedligt den ledighed, der er registreret i a-kasserne og de offentlige jobcentre og medtager personer, der modtager dagpenge, kontantydelse, arbejdsmarkedsydelse, særlig uddannelsesydelse samt jobparate personer der modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp, integrationsydelse eller løntilskud. Statistikken opdeles efter køn, alder, bopælskommune, ydelsestype, a-kasse, herkomst, oprindelsesland og højest fuldførte uddannelse.

Indholdsbeskrivelse

Den registerbaserede ledighedsstatistik (Brutto- og nettoledige) belyser den ledighed der er registreret i a-kasserne og de offentlige jobcentre. Den registrerede ledighed består af personer der modtager dagpenge, kontantydelse, arbejdsmarkedsydelse, særlig uddannelsesydelse samt jobparate personer der modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse (denne ordning har skiftet navn flere gange under skiftende regeringer). Disse personer vurderes tilnærmelsesvist at opfylde den internationale definition af ledighed (jf. afsnittet 'Samlet Præcision'). Nettoledigheden kan på det overordnede niveau føres tilbage til 1979, mens bruttoledigheden, defineret som summen af de nettoledige og de aktiverede (herunder personer i løntilskud) der vurderes at være jobparate, kan føres tilbage til januar 2007.

Statistikken indeholder både det faktiske og det sæsonkorrigerede antal fuldtidsledige samt arbejdsløshedsprocenter i forhold til den registerbaserede arbejdsstyrke og i forhold til antallet af forsikringsaktive i a-kasserne. Opgørelserne er typisk fordelt efter personernes bopælskommune, køn, alder, ydelsestype og a-kasse. Enkelte statistikbanktabeller er endvidere fordelt efter de lediges oprindelsesland og højest fuldførte uddannelse.

Formålet er, at producere statistik der belyser strukturen og udviklingen i befolkningens ledighed. Statistikken er en registerbaseret totaltælling.

Fra og med offentliggørelsen af ledigheden for juli 2017 er kildegrundlaget for samtlige dagpengemodtagere blevet ændret fra RAM til FLEUR-registreret. Det betyder bl.a. at de månedlige ledighedsopgørelserne fra og med denne offentliggørelse følger de almindelige kalendermåneder mod tidligere de såkaldte dagpengemåneder (der typisk var forskudt 1-2 uger i forhold til de tilsvarende kalendermåneder og som altid bestod af præcis 4 eller 5 hele uger). I statistikbanken er denne ændring til kalendermåneder samtidig ført tilbage til januar 2007. Derudover har overgangen til FLEUR medført en øget detaljeringsgrad i årsagerne til 'dagpengefradrag', hvilket bl.a. har medført at man nu kan få oplyst dagpengemodtagernes ledige timer pr. dag, mod tidligere blot dagpengemodtagernes ledige timer pr. uge.

Fra og med offentliggørelsen af ledigheden for september 2022 opgør Danmarks Statistik en hurtig ledighedsindikator. Dette er en hurtig månedlig indikator, der offentliggøres 10-12 dage efter reference-månedens afslutning. Offentliggørelsesmæssigt er den sammenlignelig med nationalregnskabets BNP-indikator, hvilket betyder at indikatorværdien for den aktuelle måned har en relativ kort levetid på 2-3 uger, inden den bliver overskrevet med det officielle månedlige bruttoledighedstal for selvsamme måned. Detaljeringsgraden for ledighedsindikatoren er dog betydeligt lavere, da den udelukkende kan fordeles efter om der er tale om ledighed for dagpengemodtagere eller ledighed for kontanthjælpsmodtagere.

Grupperinger og klassifikationer

Den registerbaserede ledighed opgøres på landsdele, som er en Danmarks Statistik -klassifikation. Landsdele.

Den samlede bruttoledighed grupperes på fire ydelsestyper: Nettoledige dagpengeberettigede, Nettoledige kontanthjælpsberettigede, Aktiverede dagpengeberettigede og Aktiverede kontanthjælpsberettigede, mens ledighedsindikatoren udelukkende grupperes på følgende to ydelsestyper: Ledige dagpengeberettigede og Ledige kontanthjælpsberettigede.

Sektordækning

Statistikken dækker samtlige sektorer.

Begreber og definitioner

Fuldtidsledige: Begrebet fuldtidsledige/fuldtidsvolumen af ledighed, er en beregnet størrelse, der beregnes ved at omregne samtlige ledighedsberørtes ledighed til den tilsvarende fuldtidsvolumen (altså hvor mange fuldtidsledige de berørte lediges volumen svarer til). Konkret gøres dette dels v.hj.a. dagsreduktion (dage med ledighed divideret med antal dage i dagpengemåneden) samt dels v.hj.a. en yderligere timereduktion (timer med ledighed pr. dag divideret med 7,4 timer).

Enheder

Statistikken offentliggøres typisk i enheden fuldtidsledige, jf. begreber og definitioner. Enkelte tidsserier offentliggøres dog også i enheden berørte ledige personer.

Population

Målet er at måle den samlede arbejdsledighed blandt de 16-66-årige personer der er bosiddende i Danmark. Dette gøres ved hjælp af den registerbaserede ledighedsstatistik (bruttoledighedsstatistikken) der er en registerbaseret totaltælling over samtlige registrerede ledige, herunder ledige dagpengemodtagere samt jobklare personer på kontanthjælpslignende ydelser, hvad enten de er under aktivering eller ej.

Geografisk dækning

Danmark.

Tidsperiode

Bruttoledigheden opgøres månedligt fra jan. 2007-. Nettoledigheden opgøres uden databrud fra maj 2000-, samt på enkelte hovedserier med mindre databrud årligt fra 1979-.

Basisperiode

Ikke relevant for denne statistik.

Måleenhed

Statistikken måler antallet af ledige personer, ledige i pct. af arbejdsstyrken samt ledige i pct. af de forsikringsaktive. Den grundlæggende måleenhed for antallet af ledige er fuldtidsledige. Begrebet fuldtidsledige dækker over at samtlige personer, der har været ledige i referenceperioden, omregnes til den tilsvarende fuldtidsvolumen (altså hvor mange fuldtidsledige de ledighedsberørte svarer til). Konkret gøres dette dels ved hjælp af dagsreduktion (dage med ledighed divideret med antal dage i perioden) samt dels ved hjælp af en yderligere timereduktion (timer med ledighed pr. dag divideret med 7,4 timer). Derudover offentliggøres der enkelte tidsserier med samtlige (berørte) ledige personer pr. år og pr. kvartal.

Referencetid

Ledighedsstatistikken offentliggøres månedligt, kvartalsvist og årligt, mens ledighedsindikatoren udelukkende offentliggøres månedligt.

Hyppighed

Statistikken udkommer hver måned. Desuden opgøres der kvartalsvise og årlige opgørelser af den registerbaserede ledighed.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Lov om Danmarks Statistik §6 (jf. lovbekendtgørelse nr. 15 af 12. januar 1972 med de ændringer, der følger af lov nr. 386 af 13. juni 1990, lov nr. 1025 af 19. december 1992, lov nr. 599 af 22. juni 2000 og lov nr. 431 af 6. juni 2005). Statistikken er ikke omfattet af EU-regulering.

Indberetningsbyrde

Statistikken er registerbaseret. Der er derfor ingen direkte indberetningsbyrde (påført af Danmarks Statistik), idet alle oplysninger indsamles via administrative registre eller fra offentlige myndigheder, herunder særligt fra STAR (STyrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering).

Øvrige oplysninger

En af reaktionerne på udbruddet af COVID-19 pandemien, har været en midlertidig suspendering af samtlige jobsøgnings- og rådighedsforpligtelser for landets dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere fra og med den 12. marts 2020 til og med den 26. maj 2020, hvilket følger af Bekendtgørelse 245. De seneste lovgivningsmæssige tiltag på området kan følges på STARs hjemmeside. Hvis man fastholdt tilknytningen til den internationale ILO-definition af ledighed, ville en konsekvens af den midlertidige suspendering have været et drastisk fald i antallet af bruttoledige i perioden 12. marts 2020-26. maj 2020. For at det fortsat skulle give mest mulig mening at følge konjunkturudviklingen på arbejdsmarkedet ved hjælp af den månedlige bruttoledighedsstatistik, valgte Danmarks Statistik (i samråd med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, STAR) fortsat at inkludere (de sædvanlige) dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere i bruttoledigheden i denne periode. Som yderligere reaktion på COVID-19-pandemien blev der fra og med september 2020 til og med marts 2022 oprettet en ny midlertidig arbejdsfordelingsordning. Da man ikke skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet i de perioder hvor man er i denne nye midlertidige arbejdsfordelingsordning, har Danmarks Statistik, i samråd med STAR, valgt at udelade personer på denne ordning fra bruttoledigheden. Antallet af personer på den nye midlertidige arbejdsfordelingsordning toppede i februar-2021 med ca. 11.000 personer.

Dokumentation af arbejdsløshedsstatistikkerne fra Danmarks Statistik findes der supplerende dokumentation. Her findes der blandt andet en udførlig beskrivelse af ændringerne i metode og definitioner for den registerbaserede ledighedsstatistik, sammenhænge og forskelle mellem den registerbaserede ledighedsstatistik og AKU-ledigheden (fra Danmarks Statistiks interviewbaserede ArbejdsKraftUndersøgelse).