Gå til sidens indhold

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Arbejde og Indkomst, Personstatistik
Mikkel Zimmermann
51 44 98 37

mzi@dst.dk

Hent som PDF

Registreret ledighed

Data fra de forskellige administrative registre modtages fra STAR og valideres kilde for kilde, hvorefter data samles og overlapsbehandles, således at ingen person herefter optræder med mere end 37 timers bruttoledighed pr. uge. De overlapsbehandlede data anvendes til den månedlige produktion til Statistikbanken og andre offentliggørelser. Til den månedlige ledighedsindikator anvendes i stedet hurtige optællinger fra STAR's FLEUR-register for dagpengemodtagerne, samt fra STAR's såkaldte "tilmeldetal" for kontanthjælpsmodtagerne.

Kilder

Den registerbaserede ledighedsstatistik opgøres på grundlag af STAR's Historiske A-kasseMedlems Register (HAMR), STAR's Forsikrede Ledige og Efterlønsmodtager Udbetalings-Register (FLEUR) samt indberetninger direkte fra STAR vedrørende ledigheden for personer på kontanthjælp, uddannelseshjælp, integrationsydelse og løntilskud. Om sidstnævnte personer medtælles som ledige afgøres af deres visitationskategori. Oplysningerne om modtagere af dagpenge og arbejdsmarkedsydelse samt øvrige a-kasseforsikrede indberettes af a-kasserne, mens indberetningen af ledige kontanthjælpsmodtagere mv. påhviler de offentlige jobcentre. Disse oplysninger sendes i første omgang til STAR, der efterfølgende står for at levere data videre til Danmarks Statistik.

Indsamlingshyppighed

Data til den registerbaserede ledighedsstatistik indsamles typisk månedligt fra STAR, men til brug for ledighedsindikatoren modtages daglige optællinger fra hhv. FLEUR (vedr. dagpengemodtagerne) og Tilmeldetal (vedr. kontanthjælpsmodtagerne).

Indsamlingsmetode

Samtlige indsamlede oplysninger til statistikken kommer fra administrative registre via STAR, eller i form af mere behandlede sas-filer fra STAR.

Datavalidering

I første omgang sikres det at de indkomne filer har den forventede størrelse, det forventede format samt dækker den forventede referenceperiode. Herefter sikres det at datasættet ikke indeholder usædvanligt mange invalide cpr-numre. Efter disse indledende valideringer bliver den enkelte fil enten godkendt eller afvist. Ved afvisning kontaktes leverandøren (typisk STAR) for dannelse af en ny forbedret udgave. Efter godkendelse af samtlige dataleverancer indlæses data i en oracle-tabel. Efterfølgende sammenholdes niveauerne og udviklingerne med de tilsvarende niveauer/udviklinger for de foregående måneder. Endvidere analyseres der på hvor store opdateringer der har været tale om for de foregående måneder. Størrelsen af disse opdateringer får løbende indflydelse på de opregningsfaktorer, der anvendes inden de faktiske ledighedstal sæsonkorrigeres.

Vedrørende valideringen af data til ledighedsindikatoren så tjekkes de summariske datasæt på et overordnet niveau. F.eks. tjekkes det for hver af landets a-kasser om de hver måned har indberettet et sandsynligt antal dagpengemodtagere.

Databehandling

Data fra de forskellige administrative registre modtages via STAR. Herefter valideres data kilde for kilde, hvorefter samtlige data samles på ensartet form i en oracle-tabel. Herefter overlapsbehandles samtlige indkomne data også op i mod de tidligere indkomne indberetninger, således at ingen person herefter optræder med mere end 37 timers bruttoledighed pr. uge. Det er disse overlapsbehandlede data, der anvendes til den månedlige produktion af diverse offentliggørelser herunder en række statistikbanktabeller over de bruttoledige, over samtlige forsikringsaktive a-kassemedlemmer samt over de ikke-bruttoledige kontanthjælpsmodtagere. Det har heldigvis endnu ikke vist sig nødvendigt at imputere (fx for enkelte kommuner) de faktisk indberettede data til ledighedsstatistikken. Til gengæld opjusteres de indkomne faktiske ledighedsdata for de(n) seneste måned(er) altid inden sæsonkorrektion. Denne serie af opregnede faktiske tal benævnes også de ikke-sæsonkorrigerede, hvorunder de offentliggøres i statistikbanken. Til selve opjusteringen anvendes de historisk observerede månedlige efteropdateringer for hver datakilde.

Til den månedlige ledighedsindikator (der offentliggøres fra og med den 12. oktober 2022), anvendes hurtige optællinger af den samlede bestand af dagpengemodtagere fra STAR's FLEUR-register samt hurtige optællinger fra STAR's såkaldte "tilmeldetal" for de kontanthjælpsberettigede. Disse input anvendes til at estimere en hurtig indikator for bruttoledigheden for den seneste måned. Estimeringen sker ved brug af generaliserede lineære modeller samt ved tidsrækkeanalyse. Beregningen af den månedlige ledighedsindikator er nærmere beskrevet i særskilt Metodenotat

Korrektion

Inden selve sæsonkorrektionen finder sted, foretages der en opjustering af de seneste faktiske månedstal som følge af mangler pga. for sent indkomne dagpengekort mv. Opjusteringerne svarer til de forventede forsinkelser i indberetningerne og bliver løbende justeret. For januar 2022 bliver dagpengekortene opregnet med 2,5 pct., mens (næstseneste måned) december 2021 bliver opregnet med 0,1 pct. i denne januar-offentliggørelse. De nettoledige kontanthjælpsmodtagere opregnes med 3 pct. for den seneste måned og 0,5 pct. for den næstseneste, mens de aktiverede kontanthjælpsmodtagere opregnes med 3 pct. for seneste måned. Samtidig med offentliggørelsen af de månedlige bruttoledighedstal offentliggøres der (som supplerende referencedata) sæsonkorrigerede månedstal for følgende persongrupper: Aktiverede ikke-ledige kontanthjælpsmodtagere der inden sæsonkorrektion opjusteres med 2 pct. for den seneste måned, Ikke-aktiverede og samtidig ikke-ledige kontanthjælpsmodtagere der opjusteres med 0,5 pct. for den seneste måned. Endelig opregnes feriedagpengemodtagerne med 17,5 pct. for seneste måned samt med hhv. 6,5, 3,5, 1,5 og 0,5 pct. for de foregående fire måneder.