Gå til sidens indhold

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Priser og Forbrug, Økonomisk statistik
Nicklas Elversøe
39 17 31 42

nel@dst.dk

Hent som PDF

Producentprisindeks for tjenester

Der indsamles kvartalsvist ca. 2.300 priser fra udvalgte virksomheder i Danmark, til beregning af indeks. Priserne indsamles via en digital indberetningsblanket. Priserne valideres automatisk i forbindelse med indsamlingen og usædvanligt store prisudviklinger bliver efterfølgende kontrolleret manuelt. Prisindeksene opgøres i et hierarkisk system, hvor der først beregnes prisindeks for de mest detaljerede brancher, såkaldte basisindeks. Disse basisindeks beregnes på baggrund af en række basispriser, som geometriske Jevons gennemsnit. Efterfølgende sammenvejes de detaljerede basisindeks til aggregerede prisindeks, såkaldte delindeks. Her beregnes indeksene som aritmetiske Laspeyres gennemsnit.

Kilder

Producentprisindeks for tjenester beregnes på grundlag af prisindberetninger, direkte fra udvalgte tjenesteproducerende virksomheder. Stikprøven består af ca. 2.300 priser fordelt på en række branchegrupperinger fastsat af den europæiske forordning som statistikken følger. Inden for hver branchegruppe udvælges de største virksomheder, baseret på omsætningsværdi (top-down) for at opnå så høj brancheomsætningsdækning som muligt. Prisudviklinger fra store virksomheder vægter mere end prisudviklinger fra små virksomheder. Ved at udvælge de største virksomheder inden for en given tjenestegruppe, antages det via. grundlæggende markedsteori, at der indsamles priser fra prissætterne, som sikrer en repræsentativ stikprøve for hele tjenestegruppen. Hver af disse virksomheder anmodes om at udvælge deres mest repræsentative tjenester/serviceydelser, altså deres mest solgte tjenester inden for en given branchegruppe. Da der er stor forskel på brancherne, behandles de selvstændigt med hver deres stikprøve.

Hver virksomhed er bestemt ved den juridiske enhed. I Danmarks Statistiks Erhvervsstatistiske Register, bestemmes de juridiske enheder ved deres CVR-nummer. I enkelte tilfælde afviges fra princippet om, at én juridisk enhed svarer til én virksomhed. Flere virksomheder kan slås sammen til én enhed hvorfra der indsamles priser, hvis de fx har fælles administration eller at der er tale om franchisevirksomhed. Virksomhederne skal så vidt muligt indberette den gennemsnitlige pris for kvartalet. Hvis dette ikke er muligt spørges der til prisen d. 15 for måneden midt i kvartalet. For industrier eller tjenester med høj variation inden for kvartalet, spørges der altid efter et gennemsnit over perioden.

Vægtgrundlaget er baseret på Nationalregnskabets produktbalancer, som baseres på flere interne primærkilder (regnskabsstatistikken, industriens salg af varer samt udenrigshandelsstatistikken mm.). Dette dækker hoveddelen af al handel i første omsætningsled i Danmark, inden for statistikkens afgrænsning, og det vurderes at vægtgrundlaget er repræsentativt for den danske økonomi. Virksomheder under en defineret størrelse indgår ikke i Nationalregnskabets balancer. Der er dog en konstant forsinkelse i de anvendte vægte på minimum fire år.

Indsamlingshyppighed

Kvartalsvis.

Indsamlingsmetode

Priserne indsamles via en digital indberetningsblanket på Virk, som sendes til relevante kontaktpersoner i de udvalgte virksomheder.

Datavalidering

Den første validering af prisdata sker, når priserne ankommer til Danmarks Statistik. Her bliver de autotestet for usædvanlige ændringer. De priser, hvis udvikling er større end en forudbestemt tærskelværdi, bliver kontrolleret manuelt, og accepteres kun hvis virksomhederne kan bekræfte ændringen. Når alle priser er modtaget, genereres en liste med alle prisændringer, samt et mål for hvordan disse ændringer påvirker indeksene. Den sidste validering er en kvalitetsmæssig inspektion af alle beregnede indeks, hvor der ses på indeksbevægelserne over en længere periode, og på forskellige markeder, for at sikre at eventuelle atypiske udviklinger bliver undersøgt yderligere.

Databehandling

Producentprisindeks for tjenester opgøres i et hierarkisk system, hvor de indsamlede prisudviklinger først inddeles i CPA-grupper, som er de mest detaljerede grupper af tjenester. CPA-grupperne aggregeres derefter sammen til såkaldte basisaggregater, hvorpå der kan beregnes basispriser som geometriske Jevons gennemsnit. Basisindeksene beregnes på baggrund af basispriserne mellem to eller flere perioder. Udviklingen i basispriserne svarer derfor til den samlede prisudvikling for en given sekscifret DB07 branche.

Efterfølgende sammenvejes de detaljerede basisindeks til aggregerede prisindeks, såkaldte delindeks. Her beregnes indeksene som aritmetiske gennemsnit. Indekset beregnes som et Laspeyres typeindeks, hvor beregningen af prisindekset forudsættes en uændret sammensætning af varekurven over tid, og at der beregnes med faste vægte, men hvor der ikke er sammenfald mellem prisreferenceperiode og vægtreferenceperiode. Prisreferenceperiode er den periode man sammenligner periodens priser med, og vægtreferenceperioden er den periode vægtene er fra, her et specifikt år. Vægtperioden vil typisk ligge før prisreferenceperioden, da man skal have tid til at opgøre omsætning til vægtene for en periode, og derfor er det ikke praktisk muligt at lave et naturligt Laspeyres indeks.

Denne beregning bliver forklaret mere detaljeret i publikationen Indeksberegninger i Danmarks Statstik under Prisindeks for indenlandsk vareforsyning.

Hvert af indeksets basisindeks tildeles en vægt, som anvendes til at sammenveje basisindeksene til delindeks. Vægtgrundlaget er baseret på nationalregnskabets balancer og sikrer at stikprøven for hver offentliggjort delindeks afspejler populationen.

Omfanget af manglende svar er ubetydelig. Hvis der er bortfald for væsentlige tjenester, anvendes imputering, hvor de bortfaldne tjenesters prisudvikling imputeres med udviklingen i det basisaggregat de tilhører. I andre tilfælde betragtes priserne som uændret.

Korrektion

Der laves ikke korrektioner af data, udover hvad der allerede er beskrevet under datavalidering og databehandling.