Gå til sidens indhold

Indhold

Kontaktinfo

Priser og Forbrug, Økonomisk statistik
Nicklas Elversøe
39 17 31 42

nel@dst.dk

Hent som PDF

Producentprisindeks for tjenester

Producentprisindeks for tjenester er en kvartalsvis opgørelse, af prisudviklingen på danskfremstillede tjenester, i første omsætningsled (business to business), dvs. typisk salg fra producent til erhvervsdrivende, til hjemmemarkedet og eksport. Statistikken indeholder en række tjenesteprisindeks fordelt efter brancher, fx prisindeks for transporttjenester, konsulentydelser og rengøring mv.

Indholdsbeskrivelse

Producentprisindeks for tjenester offentliggør kvartalsvise prisindeks for tjenesteydelser, for udvalgte branchegrupper i servicesektoren. Statistikken dækker også internationalt handlet tjenester, som fragår Danmarks ressourcer ved at blive udført (eksport) fra Danmarks økonomiske område. Statistikken følger dermed internationale retningslinjer for hvilke transaktioner, der skal registreres med hensyn til eksport af tjenester.

Indeksene beregnes på baggrund af indsamlede tjenestepriser, fra tjenesteproducerende virksomheder i Danmark. Priserne gælder i første omsætningsled, dvs. salgspriser på tjenester til andre virksomheder (business to business), ekskl. moms. Der indsamles fx priser på; kurérkørsel fra A til B, en times advokatbistand, eller rengøring af kontorlandskaber.

Der udarbejdes prisindeks for følgende branchegrupper (DB07 branchekoder angivet i parentes):

Transport og godshåndtering

 • Vejgodstransport og flytning (49.4)
 • Vejgodstransport (49.41.00)
 • Flytteforretninger (49.42.00)
 • Sø- og kysttransport af passagerer og gods (50.1 og 50.2)
 • Luftfart (51)
 • Lufttransport af passagerer (51.1)
 • Lufttransport af gods (51.2)
 • Hjælpevirksomhed i forbindelse med transport (52)
 • Oplagring- og pakhusvirksomhed (52.1)
 • Anden hjælpevirksomhed ifm transport (52.2)
 • Serviceydelser ifm landtransport (52.21)
 • Serviceydelser ifm skibsfart (52.22)
 • Serviceydelser ifm luftfart (52.23)
 • Godshåndtering (52.24)
 • Anden hjælpevirksomhed ifm transport (52.29)
 • Post- og kurertjenester (53)
 • Posttjenester omfattet af forsyningspligten (53.1)
 • Andre post- og kurertjenester (53.2)

Information og kommunikation

 • Telekommunikation (61)
 • It-konsulenter mv. (62)
 • Informationstjenester (63)

Fast ejendom

 • Fast ejendom (68)
 • Udlejning af erhvervsejendomme (68.20.40)
 • Ejendomsmæglere (68.31.10)
 • Administration af fast ejendom på kontraktbasis (68.32.10)

Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser

 • Juridisk bistand, bogføring, revision og virksomhedsrådgivning (69 og 70.22)
 • Juridisk bistand, bogføring og revision (69)
 • Juridisk bistand (69.10.00)
 • Bogføring og revision (69.20.00)
 • Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (70.22.00)
 • Arkitekt- og ingeniørvirksomhed, teknisk afprøvning og analyse (71)
 • Arkitektvirksomhed (71.11)
 • Ingeniørvirksomhed (71.12)
 • Teknisk afprøvning og analyse (71.20)
 • Reklame og markedsanalyse (73)

Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester

 • Arbejdsformidling (78)
 • Vagt- og sikkerhedstjenester og overvågning (80)
 • Renhold (81.2)

Grupperinger og klassifikationer

Producentprisindeks for tjenester følger brancheopdelingen i Dansk Branchenomenklatur 2007 (DB07). DB07 er en dansk underopdeling af EU's fælles branchenomenklatur, den 4-cifrede NACE rev. 2. Under DB07 brancherne, grupperes tjenesterne i såkaldte CPA-grupper, i overensstemmelse med den statistiske aktivitetstilknyttede produktklassifikation for De Europæiske Økonomiske Fællesskab, 2008 (CPA 2008).

Sektordækning

Producentprisindeks for tjenester er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) nr. 1158/2005 af 6. juli 2005 om ændring af Rådets Forordning (EF) nr. 1165/98 om konjunkturstatistik, samt Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) nr. 1893/2006 af 20. december 2006. Ifølge disse forordninger er Danmarks Statistik forpligtet til at indberette kvartalsvise prisindeks til Eurostat efter følgende grupperinger, og det er disse grupperinger der offentliggøres for:

 • 49.4 Vejgodstransport og flytning
 • Summen af 50.1 og 50.2 Sø- og kysttransport af passagerer og gods (diskretioneret)
 • 51 Luftfart (diskretioneret)
 • 52.1 Oplagrings- og pakhusvirksomhed
 • 52.24 Godshåndtering
 • 53.1 Posttjenester omfattet af forsyningspligten (diskretioneret)
 • 53.2 Andre post- og kurertjenester (kurertjenester mv.)
 • 61 Telekommunikation (under udvikling)
 • 62 Computerprogrammering, konsulentbistand vedr. informationsteknologi og lignende aktiviteter (it-konsulenter mv.)
 • 63 Informationstjenester
 • Summen af 69.1 Juridisk bistand, 69.2 Bogføring og revision; skatterådgivning og 70.2 Virksomhedsrådgivning (Juridisk bistand mv.)
 • 71 Arkitekt- og ingeniørvirksomhed; teknisk afprøvning og analyse (Arkitekter og rådgivende ingeniører)
 • 73 Reklame og markedsanalyse
 • 78 Arbejdsformidling
 • 80 Vagt- og sikkerhedstjenester og overvågning (Vagt- og sikkerhedstjeneste)
 • 81.2 Renhold.

Begreber og definitioner

Enhedspris: En pris der kun kan beregnes, når man både kender omsætningen og antal solgte varer eller tjenester. Prisen beregnes ved at dividere omsætning med antal solgte enheder, til en gennemsnitspris for en mængde sammenlignelige varer eller tjenester.

Kontraktpris: Faktisk salgspris på gentagende vare eller tjenesteydelse til samme kunde, som specificeret i en kontrakt mellem parter. Prisen ændres typisk ved kontaktregulering med et specifikt indeks eller hvis kontrakten genforhandles.

Liste timepris: Timeprisen, der er citeret hos producentens prisliste. Liste timepriser kan variere for forskellige medarbejderkategorier, afhængig af ekspertise, uddannelsesniveau eller anciennitet. Timepriser anvendes når prissætningen sker ud fra hvor meget tid der er brugt på at fremstille varen eller tjenesteydelsen, frem for vare eller tjenesteydelsen selv.

Modelpris: Prisen på en hypotetisk eller historisk solgt vare eller tjeneste, typisk anvendt når varer og tjenester er unikke. Modelprisen konstrueres ud fra et standardiseret produkt, som er repræsentativt for virksomheden. Modelprisen genberegnes hver periode, ved at justere faktorerne i prisberegningen.

Transaktionspris: Prisen på en vare eller tjeneste, som faktisk betales i markedet. Transaktionsprisen repræsenterer den faktiske betalte pris, inklusiv eventuelle rabatter og tillæg, for en transaktion der kan observeres gentagende gange.

Listepris: Prisen, der er citeret i producentens prisliste, katalog, internetside osv. Det er generelt bruttoprisen eksklusiv alle rabatter og tillæg der gælder.

Enheder

Priser på tjenester i første omsætningsled.

Population

Priser på tjenester solgt i første omsætningsled fra danske selskaber på hjemme- og eksportmarkedet.

Geografisk dækning

Danmark.

Tidsperiode

Statistikken dækker tidsperiode fra 2006 og frem. Indekset har ikke haft databrud.

Basisperiode

Indeksbasisåret er fra 1. kvartal 2019 skiftet fra 2010=100 til 2015=100. Dette gælder for alle historiske og fremtidige tal og betyder alene, at indeksniveauet på historiske tal har ændret sig, men at udviklingerne er de samme som før skiftet, når der ses bort fra afrundinger.

Måleenhed

Indeks og procentvise ændringer.

Referencetid

Statistikken beskriver prisudviklingen for et givent kvartal.

Hyppighed

Kvartalsvis.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Lovhjemmel til dataindsamling findes i § 8, stk. 1 i Lov om Danmarks Statistik, jf. lovbekendtgørelse nr. 610 af 30. maj 2018.

Producentprisindeks for tjenester er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) nr. 1158/2005 af 6. juli 2005 om ændring af Rådets Forordning (EF) nr. 1165/98 om konjunkturstatistik, samt Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) nr. 1893/2006 af 20. december 2006. Det nuværende Producentprisindeks for tjenester, som offentliggøres af Danmarks Statistik, følger disse forordninger på området.

Der er udstedt nye krav fra Europa-Parlamentet som omfattes af Kommissionens gennemførselsforordning (EU) 2020/1197 af 30. juli 2020, som implementeres og træder i kraft fra første kvartal 2023. Forordningen indeholder større ændringer som har udfordret medlemslandene, og det er muligt for lande med vanskeligheder at søge om en udsættelsesperiode til 2023. Danmarks Statistik sender data på denne nye forordning til Eurostat, men offentliggør først indeksene på egne portaler, som følger de nye krav, i 2025.

Indberetningsbyrde

Indberetningsbyrden er beregnet til 42.000 kr. Byrden blev beregnet i 2005 på baggrund af AMVAB metoden. AMVAB er en metode, der bruges til at måle de administrative byrder for virksomhederne, der er forbundet med at skulle efterleve konkrete lovkrav. AMVAB er en forkortelse for Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes Administrative Byrder, og er den danske version af den internationalt anerkendte SCM-metode (Standard Cost Model). En ny indberetningsbyrdeberegning bliver lavet hvis antallet af indberettere stiger med 20 pct. eller hvis der sker strukturelle ændringer af indberetning til statistikken, der medfører større indberettebyrde.

Øvrige oplysninger

Øvrige oplysninger kan findes på statistikkens emneside eller fås ved henvendelse til Danmarks Statistik.