Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Priser og Forbrug, Økonomisk statistik
Nicklas Elversøe
39 17 31 42

nel@dst.dk

Hent som PDF

Producentprisindeks for tjenester

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under emnet Producentprisindeks for tjenester. Se mere på statistikkens emneside.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Statistikken blev til og med 4. kvartal 2015 offentliggjort i Nyt fra Danmarks Statistik om Producentprisindeks for tjenester.

Publikationer

Statistikken indgår ikke i nogen publikationer fra Danmarks Statistik.

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under emnet Producentprisindeks for tjenester i tabellen:

 • PRIS1515: Producentprisindeks for tjenester efter branche

Adgang til mikrodata

Der er ikke adgang til statistikkens mikrodata.

Anden tilgængelighed

Statistikken er tilgængelig i Eurostats database under Service Producer Prices (SPPI).

Diskretioneringspolitik

Datafortrolighedspolitik i Danmarks Statistik.

Diskretionering og databehandling

Alle pris- og virksomhedsoplysninger behandles fortroligt i henhold til Danmarks Statistiks Datafortrolighedspolitik. Alle virksomheder der deltager i undersøgelsen, modtager information, vilkår og betingelser om fortroligheden af individuelle svar. Der offentliggøres ikke tal, hvor enkelte virksomheder kan identificeres, med mindre der er tale om offentligt tilgængelige oplysninger. Prisindeks for følgende brancher offentliggøres ikke, af hensyn til diskretion:

 • Sø- og kysttransport af passagerer og gods (Sum af 50.1 og 50.2)
 • 51 Luftfart (51)
 • 51.1 Lufttransport af passagerer
 • 51.2 Lufttransport af gods
 • 52.22.00 Serviceydelser i forbindelse med skibsfart
 • 52.23.00 Serviceydelser i forbindelse med luftfart
 • 53 Post- og kurertjenester
 • 53.10.00 Posttjenester omfattet af forsyningspligten
 • 61 Telekommunikation
 • 68 Fast ejendom
 • 68.31.10 Ejendomsmæglere

Reference til metodedokumenter

Statistikken følger efter retningslinjerne i Eurostat-OECD metodehåndbogen Methodological Guide for Developing Producer Price Indices for Services.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.