Gå til sidens indhold

Sammenlignelighed

Kontaktinfo

Priser og Forbrug, Økonomisk statistik
Nicklas Elversøe
39 17 31 42

nel@dst.dk

Hent som PDF

Producentprisindeks for tjenester

Producentprisindeks for tjenester for udvalgte brancher, kan findes som tidsserier fra 2006 til i dag. Statistikken følger internationale standarder og kan derfor sammenlignes med lignende statistikker fra andre europæiske lande.

International sammenlignelighed

Alle medlemslande i EU er forpligtet til at producere Producentprisindeks for tjenester under retningslinjerne i Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) nr. 1158/2005 af 6. juli 2005 om ændring af Rådets Forordning (EF) nr. 1165/98 om konjunkturstatistik, samt Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) nr. 1893/2006 af 20. december 2006, og Commission's Implementation Regulation (EU) 2020/1197 af 30. juli, 2020. Statistikken kan derfor sammenlignes internationalt på Eurostats hjemmeside under Service Producer Prices (SPPI).

Også uden for det europæiske fællesskab udarbejdes Producentprisindeks for tjenester og statistikken behandles ved årlige møder i det verdensomspændende netværk for tjenestestatistik kaldet Voorburg Group on Service Statistics.

Sammenlignelighed over tid

Statistikken er udarbejdet siden første kvartal 2006 og brancheindeksene er sammenlignelige i hele perioden, men har skiftet basisår og vægtreference i undervejs.

  • Før 2014 er 2006=100.
  • Fra 2014 er 2010=100.
  • Fra 2019 er 2015=100.
  • Fra 2020 er vægtreference 2016.
  • Fra 2021 er vægtreference 2017.
  • Fra 2022 er vægtreference 2018.
  • Fra 2023 er vægtreference 2019.
  • Fra 2024 er vægtreference 2019*.

*Siden 2019 er der hvert år blevet implementeret det nyest mulige vægtsæt fra nationalregnskabets produktbalancer, hvilket i 2024 normalt ville være vægte for 2020. Idet 2020 var meget påvirket af COVID-19, og derfor ikke vurderes som værende repræsentativt for den nuværende økonomiske struktur i den danske tjenesteøkonomi, har vi i stedet valgt fortsat at basere vægtene i 2024 på 2019 balancer fra nationalregnskabet. 2019 værdierne er derefter blevet prisopdateret til 2023, for bedre at afspejle den aktuelle økonomiske struktur i 2023.

Dette gælder for alle historiske og fremtidige tal og betyder, at indeksniveauet på historiske tal har ændret sig, men at udviklingerne fra kvartal til kvartal er de samme som før skiftet.

Sammenhæng med anden statistik

Statistikken er beslægtet med Producent- og importprisindeks for varer, der ligesom Producentprisindeks for tjenester, anvendes til fastprisberegninger i opgørelsen af Danmarks Nationalregnskab.

Producentprisindeksene for varer og tjenester belyser prisudviklingen i første omsætningsled (business-to-business), i modsætning til Forbrugerprisindeksene, der belyser prisudviklingen for de varer og tjenester, der indgår i husholdningernes forbrug.

Statistikken er harmoniseret med Nationalregnskabet i kraft af de anvendte vægte, som baseres på deres produktbalancer. Producentprisindeksene er en integral del af fastprisberegningerne i Nationalregnskabet, som muliggør analysen af mængdeændringerne i den danske økonomi.

Intern konsistens

Der opgøres ikke et samlet Producentprisindeks for tjenester. Statistikken dækker kun udvalgte tjenestebrancer, for hvilke der indsamles priser og beregnes indeks. Beregning af et samlet prisindeks for alle tjenestebrancher, vil derfor ikke være meningsfuldt og dækkende.

Statistikken indgår i Danmarks Nationalregnskab til beregning af faste priser. Her anvendes lidt anderledes branchegrupperinger (DB07) end de offentliggjorte, da de skal passe med de omsætningsværdier som deflateres med prisindeksene. De offentliggjorte prisindeks, følger branchegrupperingerne i den gældende EU forordningen.