Gå til sidens indhold

Præcision og pålidelighed

Kontaktinfo

Priser og Forbrug, Økonomisk Statistik
Sigrid Krogstrup Jensen
39 17 34 56

sij@dst.dk

Hent som PDF

Producentprisindeks for renovering og vedligeholdelse

Producentprisindeks for renovering og vedligehold måler udviklingen i prisen på renovering og vedligeholdsarbejde inkl. producentens profit.

Statistikken baseres på ca. 3.000 priser fra seks overordnede håndværksbranchegrupper. Inden for hver branchegruppe udvælges de største virksomheder, baseret på omsætningsværdi for at opnå så høj brancheomsætningsdækning som muligt. For hver branche findes en dækning på ca. 30 pct. eller mere. Prisudviklinger fra store virksomheder vægter mere end prisudviklinger fra små virksomheder. Hver af disse virksomheder anmodes om at udvælge deres mest repræsentative aktiviteter, altså deres mest solgte tjenester inden for en given branchegruppe. Da der er stor forskel på brancherne, behandles de selvstændigt med hver deres stikprøve.

Da stikprøverne ikke udtages simpelt tilfældigt kan der ikke gives et mål for usikkerhed, men samlet set vurderes indekset at være af høj kvalitet. Der offentliggøres kun endelige tal, der som udgangspunkt ikke revideres.

Samlet præcision

Producentprisindeks for renovering og vedligehold baseres på ca. 3.000 priser fra seks overordnede håndværksgrupper (elinstallation, VVS og blikkenslager, tømrer, maler, tagdækker og murer). Stikprøven af virksomheder inden for hver branche vælges oppefra og ned 'top-down' for at opnå så høj brancheomsætningsdækning som muligt. Prisudviklinger fra store virksomheder vægter mere end prisudviklinger fra små virksomheder. Hver af disse virksomheder anmodes om at udvælge deres mest repræsentative tjenester/serviceydelser, altså deres mest solgte tjenester inden for en given branchegruppe. Det årlige bortfald er minimalt og anses derfor ikke for at være en væsentlig fejlkilde. Det vurderes derfor, at prisudviklingen i stikprøven udtrykker prisudviklingen i hele populationen inden for en given branchegruppe. Vægtene til beregning af indekset baseres på oplysninger fra Teknologisk Institut om håndværksfirmaernes renoveringsaktiviteter.

Stikprøveusikkerhed

Stikprøven for hver håndværksbranche vælges oppefra og ned, 'top-down', for at opnå så høj brancheomsætningsdækning som muligt. Da stikprøven ikke udtages simpelt tilfældigt kan der derfor ikke beregnes et samlet mål for stikprøveusikkerheden. Der foretages ikke nogen opregning af data, da der er tale om priser på unikke tjenesteydelser, som anvendes i en vægtet beregning af prisindeks. Der kan i den forbindelse opstå usikkerhed, hvis de indberettende virksomheder har oplevet en større eller mindre prisstigning end den totale population - et forhold der ikke kan regnes på. Det er dog vurderingen, at dette ikke er et signifikant problem.

Anden usikkerhed

Statistikken baseres på ca. 3.000 priser fra seks overordnede håndværksgrupper. Statistikken beregnes på baggrund af virksomhedernes indberettede byggeprojekter og de tilhørende priser, som modsvarer de udvalgte aktivitetskoder inden for hver branche. For alle koder vurderes det, at dækningen er tilstrækkelig i forhold til de renoverings- og vedligeholdelsesopgaver, der søges belyst i statistikken. Det vurderes kun at være i begrænsede tilfælde, at de indberettede priser dækker mere, end hvad der spørges til.

Der kan være mulighed for at indberettere ikke retvisende ændrer prisen for en given renoveringsaktivitet over en længere periode. Dette afhjælpes ved løbende at lave analyser, hvor man finder priser, der ikke har været ændret de seneste 13 måneder, og tager kontakt til den givne indberetter.

Målefejl kan opstå i forbindelse med virksomhedernes indberetninger enten som resultat af deciderede fejlindberetninger eller fordi virksomhederne har udfordringer i forbindelse med prissætningen af en opgave. Fejlindberetninger afhjælpes ved Danmarks Statistiks fejlsøgning, mens virksomhederne anmodes om et bedste skøn, når en prissætning er vanskelig. Det er vurderingen, at virksomhederne ligger inde med den bedste viden om priserne, og at dette derfor ikke udgør et signifikant problem. Beregningen af indekset er automatiseret og udføres af et dedikeret indeksberegningssystem, derfor vurderes muligheden for beregningsfejl som værende ubetydelig.

Kvalitetsstyring

Danmarks Statistik følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer.

Kvalitetssikring

Danmarks Statistik følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder. Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres.

Kvalitetsvurdering

En samlet kvalitetsvurderingen hviler på en kombination af omsætningsdækning, antal virksomheder og priser i stikprøven samt kvaliteten af de indsamlede priser, herunder de prismetoder der anvendes. Samlet set vurderes indeksene i Producentprisindeks for renovering og vedligehold at være af høj kvalitet, samt repræsentativt for prisudviklingen på de givne håndværksaktiviteter som udføres af danske håndværkere. Vurderingen beror på dataindsamlingen der ligger til grund for beregningen af indekset har 3.000 priser fordelt på ca. 29 tjenestekoder. Inden for hver branchegruppe udvælges de største virksomheder, baseret på omsætningsværdi (top-down) for at opnå så høj brancheomsætningsdækning som muligt. Der er forskel på de håndværksbrancher som indekset dækker, særligt i forhold til antallet af virksomheder fra branche til branche. I brancher med meget få virksomheder og monopollignende tilstande, kan man med relativt få virksomheder opnå meget høj omsætningsdækning. Omvendt findes der brancher med mange flere virksomheder, hvor der skal mange indberettere til at nå en høj branchedækning. Der kan derfor ikke fastsættes et egentligt benchmark for stikprøvernes kvalitet på tværs af alle brancher. Kvaliteten monitoreres løbende og der sættes ind der hvor det vurderes om kvaliteten kan gives et løft. Kvalitetsarbejdet består derfor bl.a. i at udskifte i, og øge stikprøven med nye virksomheder, bede eksisterende indberettere om at indberette flere priser, eller at anvende bedre prismetoder til at definere og beregne priserne.

Revisionspolitik

Danmarks Statistik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis.

Praksis for revisioner

Som udgangspunkt foretages der ingen revisioner. Der offentliggøres kun endelige tal.