Gå til sidens indhold

Præcision og pålidelighed

Kontaktinfo

Konjunkturstatistik, Erhvervsstatistik
Majbrit Holst
39 17 33 61

mbj@dst.dk

Hent som PDF

Overnatninger på hoteller, feriecentre og vandrerhjem

Overnatningsstatistikken udkommer på månedlig basis, hvor der tale om foreløbige tal, der siden revideres, såfremt der har været imputerede tal eller fejlindberetninger. De endelige tal udkommer ca. 100 dage efter referenceårets slutning, og de foreløbige månedstal afviger sjældent mere end 2-3 procent fra de endelige tal.

Samlet præcision

Overnatningsstatistikken er en totaltælling af alle hoteller, feriecentre og vandrerhjem med mindst 40 sengepladser samt vandrerhjem, som er medlem af DanHostel. Den gennemsnitlige svarprocent er 93 pct., og det vurderes, at statikken er fuldt dækkende, hvad kommercielle overnatningsvirksomheder med mindst 40 sengepladser angår. Statistikken er ikke fuldt dækkende for det samlede antal overnatninger i Danmark, da den ikke medtager overnatningsvirksomheder med 1-39 sengepladser i den månedlige opgørelse, ligesom statistikken ikke medtager overnatninger foretaget i privat regi såsom via AirBnB eller hos venner og familie.

Stikprøveusikkerhed

Stikprøveusikkerheden er 0, da det er en totaltælling.

Anden usikkerhed

Statistikken dækker kun hoteller, feriecentre og vandrerhjem med 40 senge og derover, hvorfor overnatninger på små hoteller o.l. i Danmark ikke dækkes af den månedlige statistik. Derudover kan der være problemer med, at respondenterne har svært ved at skelne mellem begreber såsom overnatninger og ankomster. Der er et mindre bortfald på ca. 7-8 pct., hvor de manglende indberetninger imputeres.

Kvalitetsstyring

Danmarks Statistik følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer.

Kvalitetssikring

Danmarks Statistik følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder. Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres.

Kvalitetsvurdering

Statistikken for hoteller, feriecentre og vandrerhjem er en totaltælling af samtlige danske hoteller, feriecentre og vandrerhjem med 40 sengepladser eller derover samt alle vandrerhjem, som er medlemmer af DanHostel. Tællingen er baseret på hoteller under branchekode 55.10 og feriecentre og vandrerhjem under branchekode 55.20 i Danmarks Statistiks Erhvervsregister. Dog kan enkelte virksomheder være registreret under en anden branche, hvis den pågældende virksomhed drives som en sekundær forretning, fx i forhold til en konferencevirksomhed. Det er således ikke sikkert, at samtlige relevante virksomheder er med, men populationen gennemgås grundigt hvert år med henblik på at finde eventuelt nyåbnede virksomheder, som ikke er registrerede endnu eller registrerede under andre branchekoder end 55.10 og 55.20. Eftersom populationen er forholdsvis konstant fra år til år, vurderes tallene at være sammenlignelige fra år til år. Variablene antal overnatninger fordelt efter nationalitet og geografi samt udlejede værelser og værelser/lejligheder samt sengepladser til rådighed anses som værende mest pålidelige. Tallene for antal ankomster i alt og heraf danske ankomster anses for at være så usikre, at de endnu ikke fremgår af den offentliggjorte statistik. Denne usikkerhed skyldes, at mange virksomheder rent konceptuelt har svært ved at vænne sig til begrebet "ankomster", som blev obligatorisk at indberette i kølvandet på den nye EU-forordning i 2012. Antal ankomster vil blive offentliggjort, når det vurderes, at den begrebsmæssige usikkerhed fra virksomhedernes side er tilstrækkelig lille.

Revisionspolitik

Danmarks Statistik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis.

Praksis for revisioner

Data revideres hver måned ved den månedlige offentliggørelse. Derudover kan data revideres mellem offentliggørelser, såfremt der findes fejl i data. Når de endelige tal foreligger efter referenceårets afslutning, revideres tallene kun, såfremt der findes fejl.