Gå til sidens indhold

Præcision og pålidelighed

Kontaktinfo

Konjunkturstatistik, Erhvervsstatistik
Majbrit Holst og Nanna Nikander Nonboe-Nygaard
+45 3917 3361 og +45 3917 3265

turist@dst.dk

Hent som PDF

Overnatninger på hoteller, feriecentre og vandrerhjem

Den månedlige statistik dækker kun hoteller, feriecentre, vandrerhjem mv. med mindst 40 sengepladser. Den årlige opgørelse dækker yderligere hoteller, feriecentre, vandrerhjem mv. med 10-39 sengepladser. En mulig fejlkilde kan være, at respondenterne har svært ved at skelne mellem begreberne overnatninger og ankomster. Manglende svar inden for den berammede tidsfrist imputeres, hvilket kan medføre revisioner af allerede offentliggjorte tal.

Samlet præcision

Antal overnatninger i den månedlige statistik vurderes at være en smule lavere ifht. det reelle antal overnatninger på hoteller, feriecentre, vandrerhjem o.l. i Danmark, eftersom der anvendes en cut-off grænse på mindst 40 sengepladser. Hvert år laves en undersøgelse af mindre hoteller, feriecentre, vandrerhjem mv. med 10-39 sengepladser. Hoteller, feriecentre, vandrerhjem o.l. med 10-39 sengepladser står for ca. 5 pct. af det samlede antal overnatninger på hoteller, feriecentre, vandrerhjem o.l i Danmark, hvorfor forskellen ikke vurderes at være signifikant.

En mulig systematisk fejlkilde kan være, at respondenterne har svært ved at skelne mellem begreberne overnatninger og ankomster og derved angiver forkerte oplysninger. Statistikken medtager ikke overnatningsvirksomheder med 1-9 sengepladser ej heller overnatninger foretaget via online platforme som AirBnB.

Stikprøveusikkerhed

Ikke relevant for denne statistik.

Anden usikkerhed

Tællingen er en totaltælling, men da svarprocenten ikke er 100 pct. vil der være usikkerhed i form af imputerede værdier fra hoteller, feriecentre, vandrerhjem mv., der endnu ikke har indsendt data for en given referencemåned eller -år. Respondenterne kan have svært ved at skelne mellem begreberne overnatninger og ankomster, hvilket kan medføre fejlbehæftede indberetninger.

Kvalitetsstyring

Danmarks Statistik følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer.

Kvalitetssikring

Danmarks Statistik følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder. Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres.

Kvalitetsvurdering

Statistikken "Overnatninger på hoteller, feriecentre, vandrerhjem" opgøres på baggrund af data indsamlet månedligt fra samtlige danske hoteller, feriecentre, vandrerhjem o.l. med minimum 40 sengepladser. Derudover indsamles der årligt data fra hoteller, feriecentre, vandrerhjem o.l. med 10-39 sengepladser. Tællingen er baseret på hoteller o.l. under branchekode 55.10 og feriecentre under branchekode 55.20 i Danmarks Statistiks Erhvervsregister.

Dog kan enkelte virksomheder være registreret under en anden branche, hvis den pågældende virksomhed drives som en sekundær forretning, fx i forhold til en konferencevirksomhed. Det er således ikke sikkert, at samtlige relevante virksomheder er med, men populationen gennemgås grundigt hvert år med henblik på at finde eventuelt nyåbnede virksomheder, som ikke er registrerede endnu eller registrerede under andre branchekoder end 55.10 og 55.20. Eftersom populationen er forholdsvis konstant fra år til år, vurderes tallene at være sammenlignelige fra år til år.

Revisionspolitik

Danmarks Statistik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis.

Praksis for revisioner

Den foreløbige statistik afviger ikke signifikant fra den endelige opgørelse. Der kan forekomme revisioner som følge af data, der ved den foreløbige månedsopgørelse er blevet imputeret, men siden hen er blevet indberettet.