Gå til sidens indhold

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Personstatistik
Dorthe Larsen
39 17 33 07

dla@dst.dk

Hent som PDF

Navne

Data til denne statistik indsamles fra Det Centrale Personregister (CPR) ved hjælp af en system-til-systemløsning. Det forhold, at CPR-nummeret og ajourføringen af bopælsoplysninger og civilstandsoplysninger mv. er forudsætningen for en lang række offentlige services, fungerer som en løbende validering af registrets indhold.

Kilder

Kilden til statistikken er Det Centrale Personregister (CPR). Dagligt modtager Danmarks Statistik en dataleverance fra CPR med forrige dags indrapporterede fødte, dødsfald, flytninger, vandringer mv. til folkeregistrene (CPR) i kommunerne. For børn født før 1996, er det kun danske statsborgere, der er med i statistikken.

Indsamlingshyppighed

Data indsamles dagligt fra Det Centrale Person Register (CPR).

Indsamlingsmetode

System-til-system leverance fra Det Centrale Personregister (CPR).

Datavalidering

Den løbende ajourføring af registeret sker på kommunalt niveau. Det forhold, at CPR-nummeret og ajourføringen af bopælsoplysninger og civilstandsoplysninger mv. er forudsætningen for en lang række offentlige services - fungerer som en løbende validering af registrets indhold. Dette har også været lagt til grund for, at Danmarks Statistik har valgt at bruge CPR-oplysningerne til udarbejdelse af den løbende statistik. Danmarks Statistik har dialog med relevante myndigheder for at sikre, at der på kommunalt niveau finder en korrekt ajourføring sted.

CPR har en række indbyggede konsistenskontroller, der sikrer mod registrering af invalide værdier. Annulationer/korrektioner i CPR, der registreres af kommunerne, opdateres i Danmarks Statistiks database, når de indløber.

Danmarks Statistik laver en række automatiske kontroller, for at sikre kvaliteten. Desuden laver Danmarks Statistik kontroller i forbindelse med publicering af statistikken. Eventuelle henvendelser fra brugere kan også give anledning til kontroller.

Rapport om datakvaliteten i CPR.

Databehandling

Grundlaget for befolkningsstatistikken er den løbende ajourføring af CPR-registeret, som finder sted i de enkelte kommuner i takt med ændringer i den kommunale befolkning som følge af fødsler og dødsfald, ind- og udvandring fra kommunen samt ændringer i civilstand for kommunens borgere. CPR-registeret stilles til rådighed for de enkelte kommuner af staten. Der er tale om et centralt system med en fælles database, hvor alle registreringer opdateres. Data fra registeret sendes dagligt til Danmarks Statistik som et ændringsudtræk, således at Danmarks Statistik på daglig basis kan danne et opdateret billede af befolkningen i form af en database over befolkningen. Data tilgår Danmarks Statistik i form af en såkaldt ”system til systemløsning”, som giver en meget høj grad af sikkerhed og overensstemmelse mellem Danmarks Statistiks data og CPR-registeret.

Navne i hele befolkningen

Navnestatistikken er baseret på det første fornavn. To navne med bindestreg imellem betragtes som ét navn. Oplysningerne om navne bygger på et udtræk fra CPR. Navnestatistikken omfatter alle personer, der er bosat i Danmark 1. januar. I CPR-registeret kan man kun have ét efternavn. Resten af de navne, en person har, betragter vi som fornavne. Fornavne adskilt af et mellemrum betragtes som hvert sit selvstændige navn.

Navne til nyfødte

Oplysningerne om fornavne stammer fra CPR. Navnestatistikken omfatter børn født året før og bosat i Danmark 1. juli aktuelt år. Navnestatistikken er baseret på det første fornavn. To navne med bindestreg imellem betragtes som ét navn. For navne med flere stavemåder er deres antal lagt sammen og anført med den stavemåde, der er mest benyttet (gælder kun top-50 listerne).

Korrektion

Der laves ikke korrektioner af data udover hvad der allerede er beskrevet under datavalidering og databehandling.