Gå til sidens indhold

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Personstatistik
Dorthe Larsen
39 17 33 07

dla@dst.dk

Hent som PDF

Navne

Navnestatistikken er baseret på CPR-registret med udgangspunkt i den samlede befolkning og nyfødte som opgjort i befolkningsstatistikken. Antallet af personer med forskellige fornavne og efternavne optælles, idet kun det første henholdsvis det sidste navn i en persons navnerække anvendes.

Kilder

Navnestatistikken er baseret på CPR-registret.

Indsamlingshyppighed

Data indsamles dagligt fra Det Centrale Person Register (CPR).

Indsamlingsmetode

System-til-system leverance fra Det Centrale Personregister (CPR).

Datavalidering

I forbindelse med udarbejdelsen af befolkningsstatistikken foretages validering af cpr-data – se nærmere i dokumentationen for Befolkningsstatistikken.

Databehandling

Der udtrækkes navneoplysninger om populationen, som for Navne i hele befolkningen omfatter alle personer, der er bosat i Danmark 1. januar i det enkelte år ifølge opgørelsen i Befolkningsstatistikken, og for Navne til nyfødte omfatter børn født året før og bosat i Danmark 1. juli aktuelt år.

For hele befolkningen optælles antallet af personer i populationen med et givet fornavn henholdsvis efternavn. For de nyfødte optælles alle, der har fået et givet fornavn.

Kun det første fornavn anvendes, idet to navne med bindestreg imellem dog betragtes som ét navn. Det vil sige, at fornavne adskilt af mellemrum betragtes som hvert sit selvstændige navn. Efternavnet er kun det sidste navn i en persons navnerække.

Fornavne med forskellige stavemåder er i statistikken for nyfødte slået sammen til ét i top50-listerne og anføres med den stavemåde, der er mest benyttet, mens de regnes som forskellige navne i de øvrige opgørelser.

Korrektion

Der laves ikke korrektioner af data udover hvad der allerede er beskrevet under datavalidering og databehandling.