Gå til sidens indhold

Præcision og pålidelighed

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Personstatistik
Dorthe Larsen
39 17 33 07

dla@dst.dk

Hent som PDF

Navne

Statistikken er baseret på befolkningen registreret i Det Centrale Person Register (CPR) som opgjort i befolkningsstatistikken, hvor væsentligste kilde til usikkerhed på befolkningstallet er forsinket registrering af udvandrede.

Samlet præcision

Der er ikke fuld overensstemmelse mellem Danmarks befolkning og registrerede i CPR-registret, selvom CPR-registrets generelle kvalitet og pålidelighed betragtes som meget høj. Det skyldes primært, at ikke alle personer får meldt flytning ud af landet, hvis Danmark forlades fx efter et studieophold eller erhvervsarbejde, se statistikdokumentationen for Befolkningsstatistikken. Afvigelsen er dog meget lille og uden særlig betydning for navnestatistikken.

Personer med dobbelte fornavne som fx Anne Marie optælles i statistikken kun som Anne (første fornavn), selvom en del af disse personer selv vil opfatte, at deres fornavn består af begge navne. Det betyder en overrepræsentation af fornavne, der ofte står først i sammensatte fornavne – som fx Anne eller Niels. Bemærk, at dobbeltnavne med bindestreg dog tælles som ét navn.

Stikprøveusikkerhed

Ikke relevant for denne statistik.

Anden usikkerhed

De fleste borgere har kendskab til hvilket navn, de er registreret under i CPR, da navnet fremgår af fx Sundhedskortet og breve fra det offentlige. Det vurderes derfor, at der kun i meget begrænset omfang er registreret forkerte navne i CPR.

Håndtering af dobbeltnavne og forskellige stavemåder giver anledning til en usikkerhed i antallet af personer med visse navne.

Kvalitetsstyring

Danmarks Statistik følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer.

Kvalitetssikring

Danmarks Statistik følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder. Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres.

Kvalitetsvurdering

Statistikken baseres på befolkningen som opgjort i befolkningsstatistikken, som vurderes at være en meget præcis opgørelse. Statistikken er blandt de mest citerede og efterspurgte fra Danmarks Statistik.

Revisionspolitik

Danmarks Statistik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis.

Praksis for revisioner

Der offentliggøres kun endelige navnestatistikker.