Gå til sidens indhold

Sammenlignelighed

Kontaktinfo

Forskning, Teknologi og Kultur - Erhvervsstatistik
Søren Østerballe
23 42 32 97

srb@dst.dk

Hent som PDF

Musikskoler

Statistikken er ikke direkte sammenlignelig med tidligere udførte statistikker på musikskoler pga. forskelle i opgørelsesmetoder. Den Europæiske Musikskole Union offentliggør resultater vedr. musikskoleaktiviteten fra de europæiske lande. Musikskolerne indgår som en del af erhvervsstatistikken for branchen ”Undervisning i kulturelle discipliner” (branchekode DB07: 86.52.00).

International sammenlignelighed

Der er ikke foretaget nogen sammenligning med udenlandsk statistik på musikskoleområdet, men interesserede læsere kan jævnføre danske resultater med statistik fra European Musical School Union eller statistik udarbejdet af Sveriges Kulturskoleråd.

Sammenlignelighed over tid

Pga. forskelle i opgørelsesmetoder er det ikke muligt direkte at sammenligne denne statistik med den tilsvarende statistik, som Kulturstyrelsen udarbejdede frem til sæson 2012/13. Den tidligere statistik var ikke på samme måde som nu baseret på en registrering af de enkelte elever på fx forskolehold men blot på en samlet holdstørrelse. Det er ikke muligt at kvantificere størrelsen af det resulterende databrud. Fra og med 2018/2019 indgår de kommunale tilskud og heraf afledte tal ikke i statistikken.

Fra perioden 2021/2022 er eleverne fortsat opgjort som såkaldte aktivitetselever, dvs. det samlede antal tilmeldinger til undervisningen, der opgøres uden hensyn til, om det sker som ene- eller holdundervisning. En ny opgørelsesmetode sikrer at en elev der har deltaget i det samme fag mere end en gang, kun tælles med som en aktivitetselev inden for det pågældende fag. Dette har reduceret det samlede antal aktiviteter med knap 1000 aktivitetselever når der sammenlignes med tidligere opgørelsesmetoder.

Grundet manglende indberetning af kompagnontilbud til skolernes elevadministrationssystem for en kommune i sæsonen 2021/22 er antallet af aktivitetselever og unikke elever for ”forskole” og dermed ”fag i alt” omtrent 500 aktivitetselever(/unikke elever for lavt i tabellerne SKOLM02A og SKOLM02B.

Sammenhæng med anden statistik

Mere information om MGK-centrenes aktiviteter kan findes hos Slots- og Kulturstyrelsen. Desuden indgår musikskolerne sammen med anden hobby-/fritidsundervisning indenfor fx dans, drama og andre kreative fag i flere erhvervsstatistikker som en del af branchen 86.52.00 ”Undervisning i kulturelle discipliner”, se fx tal for årlig omsætning, fuldtidsbeskæftigelse og antal jobs i Erhvervsbeskæftigelsens tabel ERHV1.

Intern konsistens

Ikke relevant for denne statistik.